Ara

Bu bölümde sistem içerisindeki makaleler arasında arama yapabilirsiniz.

Dergi Kimliği

Online ISSN (İngilizce)
1305-3124

Basılı ISSN (Türkçe)
1300-5251

Online ISSN (Türkçe)
1305-3132

Kuruluş
1993

Editör
Cihat Şen

Yardımcı Editörler
Murat Yayla, Oluş Api

Umblikal kord kanı asit-baz değerleri, biyofizik profil ve apgar skorunun uzun dönem nörodevelopmental prognoza etkileri

A Başgül, Z. N. Kavak, Y Yılmaz, H Bengisu, O Tokol

Künye

Umblikal kord kanı asit-baz değerleri, biyofizik profil ve apgar skorunun uzun dönem nörodevelopmental prognoza etkileri. Perinatoloji Dergisi 2005;13(2):s325-325

Yazar Bilgileri

A Başgül,
Z. N. Kavak,
Y Yılmaz,
H Bengisu,
O Tokol

  1. Marmara Üniv. Tıp Fak Kadın Hst. ve Doğum ABD.,Pediatri ABD,Çocuk Ruh Sağlığı ve Hastalıkları ABD- İstanbul TR
Yazışma Adresi

A Başgül, Marmara Üniv. Tıp Fak Kadın Hst. ve Doğum ABD.,Pediatri ABD,Çocuk Ruh Sağlığı ve Hastalıkları ABD- İstanbul TR,

Yayın Geçmişi

Yayınlanma Tarihi: 01 Nisan 2005

Çıkar Çakışması

Çıkar çakışması bulunmadığı belirtilmiştir.

Giriş

Fetusun intrauterin ve perinatal dönemdeki durumunun, postnatal dönemdeki nöromotor gelişimine olan etkileri uzun zamandır merak konusudur. Biz bu çalışmada umblikal arter asit-baz değerleri, Apgar skoru ve fetal biyofizik profilin uzun dönem nörolojik gelişim üzerindeki etkilerini araştırmayı hedeşedik.

Yöntem

Retrospektif, randomize olarak yaratılan bu araştırmaya , Marmara Üniversitesi Hastanesi Kadın Hastalıkları Antenatal kliniğinde takip edilen 162 gebe dahil edildi. 37. gebelik haftasından başlanarak haftalık nonstres test uygulanan gebelerin biyofizik profilleri ortalama 37,5 gestasyonel haftada yapıldı. Maternal medikal ve obstetrik komplikasyonlar, doğum ve travay özellikleri dökümente edildi. Doğumdan sonra umblikal kord arteryal kan gazı alındı. Bebeklere ortalama iki yaşında iken Türk çocuklarına uyarlanmış Denver-2 nörolojik gelişim tarama testi ve nörolojik muayene yapıldı.

Bulgular

Çalışmaya dahil edilen 162 gebenin 72 tanesi sezeryan , 90 tanesi de normal vajinal yolla doğum yaptı. Genetik ve major anomalili bebekler çalışmadan çıkarıldı.Çalışma rutinlerini tamamlayan 137 bebekten 60 tanesinin 2 yıl sonraki nörolojik gelişimleri de değerlendirilebildi. Normal spontan doğum veya sezeryan ile doğan bebeklerin umblikal arter asit baz değerleri arasında önemli bir farklılık olmadığı saptandı (p>0.05) Anormal Denver-2 gelişim testi olanlarda doğum ağırlığı anlamlı olarak düşük saptanırken diğer parametrelerde belirgin bir farklılık saptanmadı. pH değerleri, 1. ve 5. dakika Apgar skorları ile anormal Denver-2 testi arasında anlamlı bir fark saptanmazken (p>0.05), Denver-2 testi anor¬mal olanlarda biyofizik profil skoru anlamlı olarak daha düşük bulunmuştur.

Sonuç

Doğumda alınan umblikal arter kanı ile tespit edilen pH ve asit baz değerlerinin , fetal biyofizik profili ve Apgar skorunun, 2 yaşındaki çocukların nörolojik gelişimlerini belirleyici bir etkisi saptanmamıştır.Uzun dönem anormal nörolojik gelişimle antenatal parametreler arasında da güçlü bir ilişki bulunamamıştır. Termde yapılan biyofizik profilin nörolojik gelişimi tahmin etmede diğer testlerden daha başarılı olduğu saptandı.Biyofizik profil nörolojik gelişimi tahmin etmede önemli bir antenatal test olup termdeki her gebeye uygulanması düşünülebilir.
Anahtar Kelimeler

-