Ara

Bu bölümde sistem içerisindeki makaleler arasında arama yapabilirsiniz.

Dergi Kimliği

Online ISSN (İngilizce)
1305-3124

Basılı ISSN (Türkçe)
1300-5251

Online ISSN (Türkçe)
1305-3132

Kuruluş
1993

Editör
Cihat Şen

Yardımcı Editörler
Murat Yayla, Oluş Api

Preklamptik ve normal gebelerde serum ürik asit ve leptin düzeyleri

M Kamacı, G Şahin, N Çölçimen, A Kolusarı

Künye

Preklamptik ve normal gebelerde serum ürik asit ve leptin düzeyleri. Perinatoloji Dergisi 2005;13(2):s326-326

Yazar Bilgileri

M Kamacı,
G Şahin,
N Çölçimen,
A Kolusarı

  1. YYÜ Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum ABD- Van TR
Yazışma Adresi

G Şahin, YYÜ Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum ABD- Van TR,

Yayın Geçmişi

Yayınlanma Tarihi: 01 Nisan 2005

Çıkar Çakışması

Çıkar çakışması bulunmadığı belirtilmiştir.

Amaç
Preeklamptik ve normal gebelerde serum ürik asit ve leptin düzeylerini karşılaştırmak ve hastalığın şiddeti ile ilişkisini araştırmak.

Yöntem
Bu çalışma Şubat 2004-Eylül 2004 tarihleri arasında tekiz gebeliği olan, 3.trimesterde (34-42 haftalar arası) preeklampsi tanısı almış 40 (20 ağır, 20 hafif) hasta ile 30 normal gebenin oluşturduğu kontrol gruplarında yapıldı. Maternal serum ürik asit ve leptin düzeyleri ölçüldü. Serum leptin düzeyleri ELİSA yöntemiyle saptandı. Bu parametrelerin preeklampsi ve normal gebelerdeki düzeyleri karşılaştırıldı.

Bulgular
Leptin düzeyleri ağır preeklamptik grupta 9.6±7.2 ng/ml, hafif preeklamptik grupta 5.4±3.0 ng/ml, kontrol grubunda 3.1±3.1 ng/ml olarak saptandı. Ağır preeklamptik gruptaki leptin düzeyleri istatiksel olarak anlamlı yüksek bulundu (p=0.000). Ürik asit seviyeleri ağır preeklamptik grupta 6.3±1.8mg/dl, hafif preeklamptiklerde 5.0±1.4 mg/dl, kontrol grubunda 4.2±0.73 mg/dl olarak tesbit edildi. Preeklamptik gebelerin ürik asit değerleri kontrol grubuyla karşılaştırıldığında gruplar arasında anlamlı fark tesbit edildi (p=0.000). En yüksek ürik asit değerleri ağır preeklamptik grupta tesbit edildi. Serum leptin düzeyleriyle ürik asit düzeyleri arasında zayıf, pozitif anlamlı ilişki tesbit edildi (p=0.039). Serum leptin düzeyleri arttıkça ürik asit değerlerinin arttığı gösterildi.

Sonuç
Preeklamptik hastalarda artan leptin seviyeleriyle birlikte ürik asit seviyelerinin de arttığı tesbit edilmiştir. Yeni bulunan leptin hormonunun preeklampsi etyopatogenezinde rol oynayabileceği ve preeklampsinin bir markeri olabileceğini düşünmekteyiz
 
Anahtar Kelimeler

Preeklampsi,Leptin,Ürik Asit

-