Ara

Bu bölümde sistem içerisindeki makaleler arasında arama yapabilirsiniz.

Dergi Kimliği

Online ISSN (İngilizce)
1305-3124

Basılı ISSN (Türkçe)
1300-5251

Online ISSN (Türkçe)
1305-3132

Kuruluş
1993

Editör
Cihat Şen

Yardımcı Editörler
Murat Yayla, Oluş Api

Preklamptik ve normal gebelerde serum leptin düzeyleri ve lipid profili

M Kamacı, G Şahin, N Çölçimen, A Kolusarı

Künye

Preklamptik ve normal gebelerde serum leptin düzeyleri ve lipid profili. Perinatoloji Dergisi 2005;13(2):s326-326

Yazar Bilgileri

M Kamacı,
G Şahin,
N Çölçimen,
A Kolusarı

  1. YYÜ Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum ABD- Van TR
Yazışma Adresi

G Şahin, YYÜ Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum ABD- Van TR,

Yayın Geçmişi

Yayınlanma Tarihi: 01 Nisan 2005

Çıkar Çakışması

Çıkar çakışması bulunmadığı belirtilmiştir.

Amaç

Preeklamptik ve normal gebelerde serum leptin, kolesterol, trigliserid, HDL, LDL ve VLDL düzeylerini incelemek ve hastalığın şiddetiyle ilişkisini araştırmak.

Yöntem

Bu çalışma; Şubat 2004 -Eylül 2004 tarihleri arasında 3. trimesterde (34-42 haftalar arası) tekiz gebeliği olan, preeklampsi tanısı alan 40 (20 hafif, 20 ağır ) hasta ile 30 normal sağlıklı gebeden oluşan kontrol grubundan oluşturuldu. Serum leptin, trigliserid, HDL, LDL ve VLDL düzeylerine bakıldı. Leptin seviyeleri ELİSA yöntemiyle çalışıldı.

Bulgular

Leptin düzeyleri ağır preeklamptik grupta 9.6±7.2 ng/ml, hafif preeklamptik grupta 5.4±3.0 ng/ml, kontrol grubunda 3.1±3.1 ng/ml olarak saptandı. Ağır preeklamptik gruptaki leptin düzeyleri istatiksel olarak anlamlı yüksek bulundu (p=0.000).Trigliserid düzeyleri ağır preeklamptik grupta 301.1±168.4 mg/dl, hafif preklamptik grupta 243,8±72.3 mg/dl, kontrol grubunda 220.8±86.7 mg/dl olarak tesbit edildi. Ağır preeklamptik grupta trigliserid düzeyleri istatiksel olarak anlamlı yüksek bulundu (p:0.053). Kolesterol, VLDL, LDL ve HDL değerlerinde gruplar arasında anlamlı farklılık olmadığı tesbit edildi (sırasıyla p:0.237, p:0.161,p:0.560, p:0.208).

Sonuç

Preeklamptik hastalarda artan serum leptin seviyeleriyle lipid proili arasında anlamlı ilişki tesbit edilmedi Preeklampsi etyopatogenezinde leptinin rolünü netleştirmek için daha çok vakayla yapılmış prospektif çalışmaya ihtiyaç olduğunu düşünmekteyiz.
 
Anahtar Kelimeler

Preeklampsi,Leptin,Serum Lipid Profili

-