Ara

Bu bölümde sistem içerisindeki makaleler arasında arama yapabilirsiniz.

Dergi Kimliği

Online ISSN (İngilizce)
1305-3124

Basılı ISSN (Türkçe)
1300-5251

Online ISSN (Türkçe)
1305-3132

Kuruluş
1993

Editör
Cihat Şen

Yardımcı Editörler
Murat Yayla, Oluş Api

Gestasyonel dıabetes mellitus: 10 yıllık deneyim

H. M. Tanır, T Şener, H Gürer, M Kaya

Künye

Gestasyonel dıabetes mellitus: 10 yıllık deneyim. Perinatoloji Dergisi 2005;13(2):s327-327

Yazar Bilgileri

H. M. Tanır,
T Şener,
H Gürer,
M Kaya

  1. Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı- Eskişehir TR
Yazışma Adresi

H. M. Tanır, Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı- Eskişehir TR,

Yayın Geçmişi

Yayınlanma Tarihi: 01 Nisan 2005

Çıkar Çakışması

Çıkar çakışması bulunmadığı belirtilmiştir.

Amaç

Bu retrospektif çalışmanın amacı, son 10 yılda kliniğimize başvuran gestasyonel diabetes mellitus (GDM) olgularını, tanı, izlem, maternal ve perinatal morbidite ve mortalite açısından değerlendirmektir.

Yöntem

Kliniğimizde, Ocak 1995-Aralık 2004 tarihleri arasında doğum yapan 70 GDM olgusu doğum kayıtları ve hasta dosyaları incelenerek değerlendirmeye alındı. Olgular yaş, gebelik ve diyabet takipleri, doğum haftası, doğum özellikleri ve yenidoğan bulguları açısından incelendi.

Bulgular

Çalışmamızda, GDM prevalansı (70/5482), tüm doğumlar içinde %1.2 olarak saptandı. Olguların yaş ortalaması 32.6±5.3 yıl olup, 26 hasta (%37.1) 35 yaş üzerinde idi. Olgulardan 24'ü (%34.3) 100 gram oral glukoz tolerans testi (oGTT) ile tanı alırken; 18'i (%37.1) 50 gram glukoz challenge testi ile (1. saat kan şekeri > 185 mg/dl), 28(%40) olguda ise, dış merkezden kliniğimize refere edildikleri için, tanının nasıl konulduğu hakkında dosya bilgisine ulaşılamadı. Tanı alan olguların %57.1'inde (40 olgu) sadece diyetle kan şekeri regülasyonu sağlandı. Hastaların ortalama ağırlıkları 77.2±14.9 kg, uygulanan diyet ise toplam kcal olarak 1907±302 kcal (kilo başına ortalama 24.6 kcal) olarak saptandı. Olguların %42.9'u diyetle birlikte insülin tedavisi aldı. Yapılan ultrasonografik incelemede: 46 (%65.7) olgunun fetal ölçümleri gebelik haftası ile uyumlu olup, 18 (%25.7) olguda fetal makrozomi, 8 (11.4/%) olguda ise, intrauterin büyüme kısıtlılığı mevcuttu. Amniyotik sıvı miktarı açısından: 55 (%78.5) olgu da amniyon sıvısı yeterli, 7(%10) olgu da oligo-hidramnios ve 8(%/11.4) olguda ise, polihidramnios saptandı. Operatif doğum 44 (%62.7) vakada uygulandı. GDM olgularında, tüm doğumların %58.5'i (n=40) sezaryan ile gerçekleşti. Sezaryan endikasyonları içinde en sık endikasyon, mükerrer sezaryan (%39) idi. Yenidoğan özellikleri açısından : 3 olguda (%4.2) intrauterin fetal ölüm saptandı. LGA tanısı alan 11(%15) yenidoğan, 25 bebekte (%35.7) ise hiperbilirübinemi, sık görülen fetal morbiditeler arasında idi. Ortalama doğum kiloları 3179±838 gr olarak bulundu. Tüm bebeklerin 17'si (%24) prematür idi.

Sonuç

GDM riskli gebelikler grubunda olup, hem anne ve fetus açısından, bu klinik tablonun iyi taranması, tanı ve klinik yönetimi gerekmektedir.
Anahtar Kelimeler

-