Ara

Bu bölümde sistem içerisindeki makaleler arasında arama yapabilirsiniz.

Dergi Kimliği

Online ISSN (İngilizce)
1305-3124

Basılı ISSN (Türkçe)
1300-5251

Online ISSN (Türkçe)
1305-3132

Kuruluş
1993

Editör
Cihat Şen

Yardımcı Editörler
Murat Yayla, Oluş Api

Preeklamptik gebelerde total antioksidan cevap ve oksidatif stres durumu

A Yalınkaya, N Akdeniz, A Kale, E Kale, N Canoruç

Künye

Preeklamptik gebelerde total antioksidan cevap ve oksidatif stres durumu. Perinatoloji Dergisi 2005;13(2):s329-329

Yazar Bilgileri

A Yalınkaya1,
N Akdeniz1,
A Kale1,
E Kale2,
N Canoruç2

  1. Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Doğum Anabilim Dalı- Diyarbakır TR
  2. Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyokimya Anabilim Dalı- Diyarbakır TR
Yazışma Adresi

A Yalınkaya, Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Doğum Anabilim Dalı- Diyarbakır TR,

Yayın Geçmişi

Yayınlanma Tarihi: 01 Nisan 2005

Çıkar Çakışması

Çıkar çakışması bulunmadığı belirtilmiştir.

Amaç

Preeklamptik hastaların total antioksidan durumunu yeni geliştirilmiş metodla (novel automated) ölçmek ve oksi-datif stres durumunu, eritrositlerdeki malondialdehit (MDA) seviyesi ile değerlendirmek .

Yöntem

Çalışmaya randomize seçilen 50 preeklamptik gebe ve 50 normotensif gebe dahil edildi. Tüm hastaların total antioksidan kapasiteleri yeni geliştirilen (novel automated ) metodla değerlendirildi ve serumdaki bireysel antiok-sidanlar (total protein, albumin, ürik asit, ve bilirubin) ölçüldü, olguların oksidatif stres durumları eritrosit malondialdehid (MDA) seviyesi ile değerlendirildi.

Bulgular

Preeklamptik grupta doğumdan önce ortalama serum total antioxidan seviyesi (TAR) düşük (1.29±0.33 TAR mmol Trolox eq/L) ve eritrositlerdeki malondialdehid seviyesi(MDA) yüksek saptandı (7.1±0.4 nmol MDA/l) (P<0.001), doğum sonrası dönemde (6 hafta sonra ) ise bu değerler preeklamptik ve kontrol grubunda farklı değildi (P>0.05). Preeklamptik olgularda serum total antioksidan seviyesi (TAR) doğumdan sonra artma (1.55±0.49 mmol Trolox eq/L) ve eritrositlerdeki malondialdehid seviyesi azalma gösterdi (2.9±0,6 nmol MDA/l). Preeklamptik grupta ürik asit seviyeleri doğum öncesi dönemde yüksek (3.8±0.4 mmol/L) saptandı (p<0.001). Doğum sonrası dönemde ise ürik asit düzeyleri açısından her iki grup arasında fark yoktu (P>0.05). Serum total protein, albumin, bilirubin seviyeleri doğum öncesi ve sonrası dönemde her iki grup arasında farklı değildi (p>0.05).

Sonuç

Preeklampsi doğum öncesi dönemde artmış lipit peroksidasyonu ve azalmış total antioksidan cevapla ilişkilidir. Bu parametreler preeklampsinin patogenezinde rol oynayabilir. Doğum sonrası dönemde azalmış lipit peroksidasyonu ve artmış total antioksidan cevap preeklampsinin klinik olarak düzeldiğinin bir göstergesi olabilir. Preeklamptik hastalarda yeni geliştirilen (novel automated) metodla total antioksidan cevap değerlendirilebilir ve klinik pratikte uygulanabilir. 
Anahtar Kelimeler

Preeklampsi,Oksidatif stres,Total antioksidan cevap,Malondialdehid

-