Ara

Bu bölümde sistem içerisindeki makaleler arasında arama yapabilirsiniz.

Dergi Kimliği

Online ISSN (İngilizce)
1305-3124

Basılı ISSN (Türkçe)
1300-5251

Online ISSN (Türkçe)
1305-3132

Kuruluş
1993

Editör
Cihat Şen

Yardımcı Editörler
Murat Yayla, Oluş Api

İkinci trimester maternal serum AFP düzeyinin gestasyonel dıabetes mellıtus, preterm doğum ve düşük doğum ağırlıklı fetüsü tespit edebilmedeki rolü

M Güven, K Sapmaz, G Akdemir, A Tanrıverdi, D Usal, M Kılınç

Künye

İkinci trimester maternal serum AFP düzeyinin gestasyonel dıabetes mellıtus, preterm doğum ve düşük doğum ağırlıklı fetüsü tespit edebilmedeki rolü. Perinatoloji Dergisi 2005;13(2):s330-330

Yazar Bilgileri

M Güven1,
K Sapmaz1,
G Akdemir1,
A Tanrıverdi2,
D Usal2,
M Kılınç3

  1. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum AD- Kahramanmaraş TR
  2. Zonguldak Kara Elmas Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum AD- Zonguldak TR
  3. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyokimya AD- Kahramanmaraş TR
Yazışma Adresi

M Güven, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum AD- Kahramanmaraş TR,

Yayın Geçmişi

Yayınlanma Tarihi: 01 Nisan 2005

Çıkar Çakışması

Çıkar çakışması bulunmadığı belirtilmiştir.

Amaç
Gebeliğin ikinci trimesterinde ölçülen maternal serum alfa feto-protein (AFP) düzeylerinin gebeliğin ilerleyen döneminde oluşabilecek gestasyonel diabetes mellitus, düşük doğum ağırlıklı bebek ve preterm doğum eylemini tahmin edebilmedeki rolünü araştırmak.

Yöntem
Down sendromu tarama programı için başvuran 412 hastanın, maternal serum AFP düzeyleri geriye dönük olarak tarandı. Maternal midtrimester serum AFP değerleri, fetüsün biparietal çap ölçümü temel alınarak, gebeliğin 15-20. haftaları arasında yapıldı. AFP değerleri Multiple of Median (MoM) olarak ifade edildi. 50 g glukoz yükleme testi pozitif çıkan ve 100 g OGTT sonucu negatif çıkan olgular glukoz intolerant (n:45), 50 g glukoz ve 100 g OGTT sonuçları pozitif çıkan hastalar gestasyonel diabetes mellitus (n:19) olarak kabul edildi. 50 g yükleme sonucu negatif çıkan (n:348) olgular bu grup için kontrol grubu olarak kabul edildi. Otuz yedinci gebelik haftasından önce gerçekleşen doğumlar, preterm olarak adlandırıldı. Doğum kilosu < 2500 g gerçekleşen bebekler düşük doğum ağırlıklı, > 4000 g gerçekleşen bebekler ise makrozomik olarak tanımlandı.

Bulgular
Preterm doğum yapan 27 gebenin maternal serum AFP düzeyi, term dönemde doğum yapan 385 gebeye [1,21 ±1,27 MoM vs 0,88 ±0,46 MoM] göre daha yüksekti (p=0.000). Düşük doğum ağırlıklı (< 2500 g) bebeklerin (n:21) maternal serum AFP'si, 2500 g üzerinde doğan bebeklerin (n:391) maternal serum AFP'den [1,34 ± 1,38 MoM vs 0,88 ± 0,45 MoM] daha yüksekti ve bu fark istatistiki olarak anlamlıydı (p=0.000). Normal seyreden gebeliklerde, gestasyonel diabetes mellitus ve glukoz intoleransı gelişen gebelerde tespit edilen maternal serum AFP değerleri sırası ile 0.92, 0.76 ve 0.81 MoM idi ve aralarındaki fark anlamsızdı (p>0.05).

Sonuç
Gebeliğin ikinci trimester Down sendromu tarama testi içinde yer alan ve yüksek Maternal serum AFP ile seyreden gebeliklerin, perinatal mortalite için önemli yer tutan düşük doğum ağırlıklı bebek ve preterm doğumları tahmin edebilmede önemli bir belirteç olduğunu düşünüyoruz.
Anahtar Kelimeler

-