Ara

Bu bölümde sistem içerisindeki makaleler arasında arama yapabilirsiniz.

Dergi Kimliği

Online ISSN (İngilizce)
1305-3124

Basılı ISSN (Türkçe)
1300-5251

Online ISSN (Türkçe)
1305-3132

Kuruluş
1993

Editör
Cihat Şen

Yardımcı Editörler
Murat Yayla, Oluş Api

Üçlü test ile saptanan ve sebebi açıklanamayan HCG, AFP yüksekliğinin gebelik komplikasyonları ile ilişkisi

U Suyugül Doğançe, Y Karageyim Karşıdağ, B Kars, R Dansuk, B Cengizoğlu, O Ünal, C Turan

Künye

Üçlü test ile saptanan ve sebebi açıklanamayan HCG, AFP yüksekliğinin gebelik komplikasyonları ile ilişkisi. Perinatoloji Dergisi 2005;13(2):s331-331

Yazar Bilgileri

U Suyugül Doğançe,
Y Karageyim Karşıdağ,
B Kars,
R Dansuk,
B Cengizoğlu,
O Ünal,
C Turan

  1. Kartal Eğitim Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği- İstanbul TR
Yayın Geçmişi

Yayınlanma Tarihi: 01 Nisan 2005

Çıkar Çakışması

Çıkar çakışması bulunmadığı belirtilmiştir.

Amaç

Kromozomal, yapısal anomali saptanmayan gebeliklerde üçlü testte yüksek bulunan AFP ve HCG seviyelerinin gebelik komplikasyonları ile ilişkisini araştırmak.

Yöntem

Ocak 2003-Ocak 2004 yılları arasında hastanemize başvuran ve üçlü test taramasında AFP ve HCG MOM'u >/= 2 olan 84 gebe çalışma, < 2 olan 60 gebe kontrol grubuna alındı. Tüm gebelere 22-24 haftalarda ikinci düzey ultrasonografi ve Doppler US uygulandı. Tüm gebeler gebelikleri süresince takip edildi. İstatistik için t testi, ki-kare testi, kullanıldı, p<0,05 anlamlı kabul edildi.

Bulgular

Her iki grupta yaş, doğum haftası, kötü obstetrik hikaye öyküsü, bebek cinsiyeti arasında anlamlı fark bulunmazken, gebelik ve doğum sayısı çalışma grubunda daha yüksekti (p<0,0001). Çalışma grubunda doğum kilosu daha düşük (p<0,05), seksiyo ile doğum daha sık (p<0,01), gebelik komplikasyonu gelişimi daha fazla (p<0,001) saptandı. Çalışma grubunda Doppler US'de uterin arterlerde bilateral erken diastolik çentik anlamlı derecede yüksekti (p<0,05). Ayrıca umblical arter RI çalışma grubunda daha yüksek bulundu (p< 0,0001). Çalışma grubunda gelişen gebelik komplikasyonları Tablo 1'de özetlendi.

Sonuç

Yüksek AFP MOM gebelik komplikasyonları gelişimi açısından HCG MOM dan daha önemlidir. Hem AFP hem de HCG MOM un birlikte yüksek saptanması komplikasyon gelişimini önceden belirlemede daha etkindir. Bu gebeliklerin takibinde uterin arterlerde bilateral erken diastolik çentik saptanması kötü gebelik prognozu gelişimi açısından önemli bir bulgudur.
Anahtar Kelimeler

-