Ara

Bu bölümde sistem içerisindeki makaleler arasında arama yapabilirsiniz.

Dergi Kimliği

Online ISSN (İngilizce)
1305-3124

Basılı ISSN (Türkçe)
1300-5251

Online ISSN (Türkçe)
1305-3132

Kuruluş
1993

Editör
Cihat Şen

Yardımcı Editörler
Murat Yayla, Oluş Api

Hıperemesıs gravıdarum tanısı almış gebelerle sağlıklı gebelerin helicobacter pylori seropositivitesinin kıyaslanması

U Suyugül Doğançe, B Kars, Y Karageyim Karşıdağ, O Api, O Ünal, C Turan

Künye

Hıperemesıs gravıdarum tanısı almış gebelerle sağlıklı gebelerin helicobacter pylori seropositivitesinin kıyaslanması. Perinatoloji Dergisi 2005;13(2):s331-331

Yazar Bilgileri

U Suyugül Doğançe,
B Kars,
Y Karageyim Karşıdağ,
O Api,
O Ünal,
C Turan

  1. Dr. Lütfü Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği- İstanbul TR
Yazışma Adresi

U Suyugül Doğançe, Dr. Lütfü Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği- İstanbul TR,

Yayın Geçmişi

Yayınlanma Tarihi: 01 Nisan 2005

Çıkar Çakışması

Çıkar çakışması bulunmadığı belirtilmiştir.

Amaç

Hiperemesis Gravidarum(HG) tanısı almış gebelerle sağlıklı gebelerin hpylori seropositivitesinin kıyaslanması ve HG etyolojisinde helicobacter pylorinin öneminin araştırılması

Yöntem

01/10/2002-01/01/2004 tarihleri arası Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Gebe Polikliniğine başvuran toplam 206 hasta çalışmaya dahil edilmiştir. HG tanısı alıp hastaneye yatırılan 107 hasta ve şikayeti olmayan 99 gebe çalışmamızdaki iki ana grubu oluşturmaktadırlar. Tüm hastalarda serumda helicobacter pylori IgG, indi-rekt solid faz EİA yöntemi ile ImmunoComb II Helicobacter Pylori IgG isimli kit kullanılarak bakılmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde tanımlayıcı istatistiksel metotların (ortalama,standart sapma) yanı sıra ikili grupların karşılaştırmasında bağımsız t testi, nitel verilerin karşılaştırmalarında ki-kare testi kullanılmıştır. İstatiksel anlamlılık düzeyi p=0,05 olarak alınmıştır.

Bulgular

HG tanısı almış hastalarda helicobacter pylori IgG pozitişiği ( 98 hastada=%91,6) oranı, kontrol grubundan (38hastada =%38,4) istatistiksel olarak anlamlı derecede yüksek bulunmuştur (X2:64,88 p<0,0001).

Sonuç

Helicobacter pylori enfeksiyonu geçiren gebelerde HG gelişme riski yüksektir ve HG etyolojisinde helicobacter pylori den bahsetmek yerinde olacaktır.
Anahtar Kelimeler

-