Ara

Bu bölümde sistem içerisindeki makaleler arasında arama yapabilirsiniz.

Dergi Kimliği

Online ISSN (İngilizce)
1305-3124

Basılı ISSN (Türkçe)
1300-5251

Online ISSN (Türkçe)
1305-3132

Kuruluş
1993

Editör
Cihat Şen

Yardımcı Editörler
Murat Yayla, Oluş Api

Doğum öncesi bakım hizmetlerinde gebe memnuniyeti ve etkenleri

S Atar Gürel, D Altın

Künye

Doğum öncesi bakım hizmetlerinde gebe memnuniyeti ve etkenleri. Perinatoloji Dergisi 2005;13(2):s350-350

Yazar Bilgileri

S Atar Gürel,
D Altın

  1. Abant İzzet Baysal Üniversitesi İzzet Baysal Tıp Fakültesi - Bolu TR
Yazışma Adresi

D Altın, Abant İzzet Baysal Üniversitesi İzzet Baysal Tıp Fakültesi - Bolu TR,

Yayın Geçmişi

Yayınlanma Tarihi: 01 Nisan 2005

Çıkar Çakışması

Çıkar çakışması bulunmadığı belirtilmiştir.

Amaç
Doğum öncesi bakım hizmetlerinden gebenin memnun olma durumu ile gebe memnuniyetinin etkenlerinin araştırılması.

Yöntem
Kesitsel planlı çalışmada, son iki yıl içinde doğum yapan 424 kadınla 1 Ağustos ile 30 Aralık 2004 tarihleri arasında görüşüldü. Bu olgulardan 3'ü doğum öncesi bakım hizmeti almadığından çalışma dışı bırakıldı. Kalan 421 olgudan doğum öncesi bakım hizmetlerini kötü veya orta olarak niteleyen 74 olgu ile iyi veya çok iyi olarak niteleyen 347 olgu karşılaştırıldı. İkili değişken çözümlemeleri student t, Mann-Whitney U, ki-kare, Şsher kesin ki-kare testleri; çoklu değişken çözümlemesi ise lojistik regresyon analizi kullanılarak gerçekleştirildi. Anlamlılık sınırı olarak p<0.05 alındı.

Bulgular
Gebe memnuniyeti yüksek olan küme ile düşük olan küme arasında sosyodemografik özellikler açısından bir farklılık bulunamadı. Doğum öncesi bakım (DÖB) esnasında uygulanan muayene ve tetkikler arasında anlamlılık gösteren tek değişken karından gebelik muayenesi olup yapılma sıklığı gebe memnuniyeti yüksek olan kümede %92.5 ile düşük olan kümeden (%83.8) anlamlı olarak yüksek bulundu (p=0.02). Doğum ile ilgili özelliklerden sadece doğum eyleminde sorun yaşama sıklığı gebe memnuniyeti düşük olan kümede anlamlı olarak yüksek bulundu (%35.4'e karşılık %69.0, p=0.00). Gebe memnuniyeti düşük olan kümedeki kadınların DÖB için istediklerinden daha az sayıda muayeneye gidebildikleri (%64.2'ye karşılık %48.6, p = 0.01) ve önceki gebeliklerinde aldıkları DÖB hizmetinden memnun kalma durumlarının daha düşük olduğu saptandı (%79.1'e karşılık %45.8, p=0.00). Görüşülen kadınların yaklaşık yarısı (%49.6) doğum öncesi muayeneler esnasında maddi veya hizmetin sunumu ile ilgili sorun yaşadıklarını bildirdiler. DÖB hizmetleri esnasında sorun yaşama oranı gebe memnuniyeti düşük olan kümede anlamlı olarak yüksek bulundu (%42.4'e karşılık %83.8, p=0.00).

Sonuç
DÖB ile ilgili gebe memnuniyeti DÖB'ın kim tarafından, nerede verildiği veya hangi tetkik ve muayeneleri içerdiğinden ziyade muayene sayısı ve verilen hizmetin sunuş şekli ile ilişkili görünmektedir. Dolayısı ile DÖB'a ilişkin gebe memnuniyetinin arttırılabilmesi için sadece verilen sağlık hizmetinin içerik olarak kalitesinin arttırılması yeterli olmayıp yeterli muayene sayısına ilaveten hizmetin sunuş biçiminin de daha kaliteli hale getirilmesi gerekmektedir.
Anahtar Kelimeler

-