Ara

Bu bölümde sistem içerisindeki makaleler arasında arama yapabilirsiniz.

Dergi Kimliği

Online ISSN (İngilizce)
1305-3124

Basılı ISSN (Türkçe)
1300-5251

Online ISSN (Türkçe)
1305-3132

Kuruluş
1993

Editör
Cihat Şen

Yardımcı Editörler
Murat Yayla, Oluş Api

Bilateral gebelik luteoması ve kız fetusta psödohermafroditizm

M. Z. Taner, Z Kurdoğlu, Ö Kandemir, M Kurdoğlu, A Onan, Ö Himmetoğlu

Künye

Bilateral gebelik luteoması ve kız fetusta psödohermafroditizm. Perinatoloji Dergisi 2005;13(2):s359-359

Yazar Bilgileri

M. Z. Taner1,
Z Kurdoğlu1,
Ö Kandemir2,
M Kurdoğlu1,
A Onan1,
Ö Himmetoğlu1

  1. Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı- Ankara TR
  2. SSK Etlik Ankara Doğumevi ve Eğitim Hastanesi- Ankara TR
Yazışma Adresi

Z Kurdoğlu, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı- Ankara TR,

Yayın Geçmişi

Yayınlanma Tarihi: 01 Nisan 2005

Çıkar Çakışması

Çıkar çakışması bulunmadığı belirtilmiştir.

Giriş
Gebelik luteoması ve bununla ilişkili kız psödohermafroditizmi oldukça nadir görülüp değişik derecelerde maskülinizasyon ile karakterizedir. Gebeliğin üçüncü trimesterinde rutin ultrasonografide insidental saptanan bilateral adneksiyel kitleye eşlik eden maternal ve fetal maskülinizasyon ile seyreden bir gebelik luteoması olgusunu sunmaktayız.

Olgu
Otuz bir hafta altı günlük gebe iken pelvik kitle tanısıyla kliniğimize refere edilen hastanın ilk ultra-sonografisinin 17 haftalık gebe iken yapıldığı ve overlerin normal görünümde izlendiği öğrenilmiştir. Rutin gebelik takibinde 29 hafta 6 günlük iken yapılan ultrasonografisinde insidental olarak bilateral adneksiyel solid kitle saptanmış ve magnetik rezonans inceleme ile kitle değerlendirilmiştir. Maternal serum androjenleri yüksek tespit edilmiş ve hastada klinik olarak 29. haftadan itibaren belirginleşen maskülinizasyon bulguları ile ön tanı olarak gebelik luteoması veya andro-jen salgılayan tümör düşünülmüştür. Konservatif izlem ve 33. haftada erken membran rüptürü sonrası normal spontan vajinal yolla doğumu takiben kız fetusta Prader III psödohermafroditizm gözlenmiş ve serum adrojen değerlerinde de yükseklik tespit edilmiştir. Doğumdan 3 ay sonra bakılan maternal ve yenidoğan serum androjen değerleri normal sınırlarda bulunmuş ve gebelik luteoma tanısı konulmuştur.

Tartışma
Gebelikte ortaya çıkan ve anne ile kız fetusta maskülinizasyona neden olan adneksiyel kitlelere yaklaşımda öncelikle düşünülmesi gereken tanılardan biri de gebelik luteomasıdır. Bu tip olgularda malignite şüphesiyle yapılacak cerrahi girişim anne ve fetus hayatı için ek morbidite ve mortaliteye neden olabilir, annenin genç yaşta overlerinin kaybı ile sonuçlanabilir. Distosiye neden olmadığı sürece obstetrik endikasyonlar dışında sadece kitleye bağlı sezaryen endikasyonu yoktur. Patolojik tanı mutlak gerekli olmayıp yakın perinatal takip ile postpartum dönemde maternal serum androjen değerlerinde normale dönüş kesin tanıda destekleyici bir bulgudur. Overlerdeki kitlenin kaybı 1 yıldan uzun zaman alabilir.
Anahtar Kelimeler

-