Ara

Bu bölümde sistem içerisindeki makaleler arasında arama yapabilirsiniz.

Dergi Kimliği

Online ISSN (İngilizce)
1305-3124

Basılı ISSN (Türkçe)
1300-5251

Online ISSN (Türkçe)
1305-3132

Kuruluş
1993

Editör
Cihat Şen

Yardımcı Editörler
Murat Yayla, Oluş Api

Amniosentez, kordosentez ve koryonik villus örneklemesi girişimi uygulanan gebelerde endişe yaratan faktörler

N Özerdoğan, M Özünlü, T Şener

Künye

Amniosentez, kordosentez ve koryonik villus örneklemesi girişimi uygulanan gebelerde endişe yaratan faktörler. Perinatoloji Dergisi 2005;13(2):s361-361

Yazar Bilgileri

N Özerdoğan1,
M Özünlü2,
T Şener3

  1. Osmangazi Üniversitesi Eskişehir Sağlık Yüksekokulu- Eskişehir TR
  2. Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı- Eskişehir TR
  3. Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Perinatoloji Ünitesi- Eskişehir TR
Yazışma Adresi

N Özerdoğan, Osmangazi Üniversitesi Eskişehir Sağlık Yüksekokulu- Eskişehir TR,

Yayın Geçmişi

Yayınlanma Tarihi: 01 Nisan 2005

Çıkar Çakışması

Çıkar çakışması bulunmadığı belirtilmiştir.

Amaç
Araştırma, amniosentez, kordosentez ve koryonik villus örneklemesi uygulanan gebelerin bu girişimlerle ilgili bilgilendirilme ihtiyacı duydukları konuları ve onlar için endişe oluşturan faktörleri belirlemek amacıyla tanımlayıcı olarak yapıldı.

Yöntem
Çalışmanın örneklem grubunu; Osmangazi Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Perinatoloji Ünitesinde, Kasım 2004-Ocak 2005 tarihleri arasında amniosentez, kordosentez ve koryonik villus örneklemesi girişimi uygulanan gebelerin tamamı (toplam 70 gebe) oluşturdu. Verilerin toplanmasında 25 sorudan oluşan anket formu kullanıldı. Verilerin analizi; yüzdelik, Mantel Haenszel chi-square (c_) doğrusallık testi, Exact chi-square ve Pearson chi-square testleriyle yapıldı.

Bulgular
Çalışmada gebelerin yaş ortalaması 31.2 ±0.74 olarak belirlendi. Gebelerin %80'i girişimle ilgili yeterli bilgiye sahipti. Yapılacak girişimle ilgili endişe yaşayan gebelerde, ilk sıradaki endişe kaynağı yapılan işlemin bebeğe zarar vermesi (%51.72), ikinci sıradaki endişe kaynağı ise düşük riskiydi (%36.2). Girişimle ilgili endişe düzeyleri değerlendirildiğinde; endişe yaşamayanların oranı %32.9, az düzeyde yaşayanlarınki %54.3, çok fazla endişelenenlerin oranı %12.9'du. Gebelerin %14.3 ile %7.1 arasında değişen oranlarda testin kesin tanıyı verip vermediği, testin sonuçlarına göre gebeliğe yaklaşım şekilleri, testin hastalığı tanılama gücü gibi konularda bilgiye ihtiyaç duydukları belirlendi. Yapılacak girişimle ilgili bilgilendirmede yeterli süre ve ortam sağlanması ile işlemin önceden düşünülene göre nasıl sonuçlandığı, işlem sırasında ağrı hissedip hissetmeme durumlarının dağılımı arasında anlamlı bir ilişki bulunmazken (c_=2.87, c_=1.88, P>0.05), yaşanılan endişe düzeyi arasında anlamlı bir ilişki belirlendi (c_=12.31, P=0.002). Bilgilendirmede yeterli süre ve ortam sağlanmayanlar sağlananlara göre fazla düzeyde endişe yaşamaktaydılar. Eğitim düzeyi arttıkça işlem sırasında duyulan ağrı düzeyi azalmaktaydı (c_=6.1, P<0.01).

Sonuç
Gebelerdeki endişe düzeyinin azaltılmasında girişimlerle ilgili bilgilendirme önemlidir.
Anahtar Kelimeler

-