Ara

Bu bölümde sistem içerisindeki makaleler arasında arama yapabilirsiniz.

Dergi Kimliği

Online ISSN (İngilizce)
1305-3124

Basılı ISSN (Türkçe)
1300-5251

Online ISSN (Türkçe)
1305-3132

Kuruluş
1993

Editör
Cihat Şen

Yardımcı Editörler
Murat Yayla, Oluş Api

İlk trimesterde yapılan uterin arter doppler ölçümünün preterm eylem ve preeklampsiyi öngörmedeki değeri

Ahmet Melih Akkuş, Mehmet Metin Altay, Tuğba Altun Ensari, Metin Kaplan, Ahmet Okyar Erol, Orhan Gelişen

Künye

İlk trimesterde yapılan uterin arter doppler ölçümünün preterm eylem ve preeklampsiyi öngörmedeki değeri. Perinatoloji Dergisi 2013;21(3):57 DOI: 10.2399/prn.13.S001082

Yazar Bilgileri

Ahmet Melih Akkuş,
Mehmet Metin Altay,
Tuğba Altun Ensari,
Metin Kaplan,
Ahmet Okyar Erol,
Orhan Gelişen

  1. Etlik Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ankara TR
Yazışma Adresi

Mehmet Metin Altay, Etlik Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ankara TR,

Yayın Geçmişi

Gönderilme Tarihi: 13 Eylül 2013

Kabul Edilme Tarihi: 13 Eylül 2013

Yayınlanma Tarihi: 05 Eylül 2013

Çıkar Çakışması

Çıkar çakışması bulunmadığı belirtilmiştir.

Amaç

Preeklampsi (PE) ve preterm doğum (PD) perinatal/maternal mortalite ve morbiditesi yüksek, gebeliğe spesifik durumlardır. PD, ölümcül doğumsal anomaliler dışında yenidoğan ölümlerinin %75-%90’ından sorumludur. Uterin arter doppler incelemeleri (UAD) trofoblast gelişimi ve uteroplasental perfüzyonu değerlendirmenin non-invazif metodudur. Trofoblast invazyonu ilk trimesterde maksimumdur, özellikle de preeklampsi patogenezinde invazyon başarısızlığı sözkonusudur. Çalışmamızda, ilk trimesterdeki uterin arter doppler (UAD) ölçümünün preterm eylem (PD) ve preeklampsiyi (PE) öngörmedeki değerini saptamaya çalıştık.

Yöntem

Antenatal polikliniğine Mayıs 2010-Mart 2011 tarihleri arasında gebeliğinin 11-14 haftaları arası başvuran, önceki gebeliğinde herhangibir komplikasyonu olmayan18-35 yaş arası 856 gebeye bilateral uterin arter (UtA) pulsed color Doppler görüntülemesi ve plasenta lokalizasyon tayini yapılarak gebeler doğuma kadar takip edildi.

Bulgular

PD (n=32), PE (n=31) ve normal gebeler (n=587) olarak 3 grup oluşturuldu. UAD RI, PI ve A/B’nin PE ve PD öngörmedeki etkinliğinde eşik değerler (cut-off value) ROC eğrisiyle bulunup; sensitivite, spesifisite, pozitif belirleyici değer (PBD), negatif belirleyici değer (NBD), olabilirlik oranı (LR+,LR-) hesaplandı. PD ile miadında doğum yapanlar arasında fark saptanmadı (p>0.05). Preeklamptik gebelerin doppler ölçümleri anlamlı olarak yüksekti (p<0.05). Sol UAD PI>1,705 alındığında tek başına PE’yi öngörmedeki sensitivitesi %74.2, spesifisitesi %60.6, PBD %17.30, NBD %95.48, pozitif LR 1.88, negatif LR 0.42 ve preeklampsi riski 3.97(RR:3.97); PD yapan gebeler için sol UAD PI >1,635 alındığında, tek başına PD’u öngörmedeki sensitivitesi %62.5, spesifisitesi %57.8, PBD %14.13, NBD %93.27, pozitif LR 1.48, LR 0.64 ve PD riski 2.03’dir (RR:2.03).

Sonuç

UAD ölçümünün; PE’yi öngörmede, PD’a göre daha yüksek sensitivite, spesifite, PBD ve NBD’ye sahip olduğu ancak tarama testi olarak sadece UAD ölçümünün PE ve PD öngörmede kullanılmasının, çalışmamızın sonucunda uygun olmadığı görüşüne varıldı.

 

Anahtar Kelimeler

Uterin arter doppler, preeklampsi, preterm, sensitivite, prediktif değeri.