Ara

Bu bölümde sistem içerisindeki makaleler arasında arama yapabilirsiniz.

Dergi Kimliği

Online ISSN (İngilizce)
1305-3124

Basılı ISSN (Türkçe)
1300-5251

Online ISSN (Türkçe)
1305-3132

Kuruluş
1993

Editör
Cihat Şen

Yardımcı Editörler
Murat Yayla, Oluş Api

Term ve preterm düşük doğum ağırlıklı yenidoğanların neonatal sonuçlarının karşılaştırılması

Bülent Çakmak, Deniz Anuk İnce, Şeyma Ünüvar, Ayşe Hendekçi, Mehmet Can Nacar

Künye

Term ve preterm düşük doğum ağırlıklı yenidoğanların neonatal sonuçlarının karşılaştırılması. Perinatoloji Dergisi 2013;21(3):60 DOI: 10.2399/prn.13.S001082

Yazar Bilgileri

Bülent Çakmak1,
Deniz Anuk İnce2,
Şeyma Ünüvar2,
Ayşe Hendekçi2,
Mehmet Can Nacar1

  1. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, Tokat TR
  2. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Tokat TR
Yazışma Adresi

Bülent Çakmak, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, Tokat TR,

Yayın Geçmişi

Gönderilme Tarihi: 11 Eylül 2013

Kabul Edilme Tarihi: 11 Eylül 2013

Yayınlanma Tarihi: 05 Eylül 2013

Çıkar Çakışması

Çıkar çakışması bulunmadığı belirtilmiştir.

Amaç

Bu çalışmanın amacı term ve preterm düşük doğum ağırlıklı (SGA) doğan fetusların antenatal özellikleri ve neonatal sonuçlarının karşılaştırılmasıdır.

Yöntem

Ocak 2012 - Haziran 2013 tarihleri arasında kliniğimizde doğumu gerçekleştirilen ve doğum sonrası Lubchenco eğrisi kullanılarak SGA tanısı alan yenidoğanların dosyaları retrospektif olarak incelendi. Hastalar gebelik haftası 37 hafta altında doğanlar ile 37 hafta ve üstü doğan fetuslar olmak üzere iki gruba ayrıldı (41; term ve 20; preterm). Antenatal özellikler, maternal hastalıklar ve neonatal sonuçlar iki grup arasında karşılaştırıldı.

Bulgular

Term doğanların ortalama doğum haftası 38.3±0.9 iken preterm doğanlarınki 33.9±2.0 olarak saptandı (p<0.001). Maternal yaş, kilo, vücut kitle indeksi ve gebelikte kilo alımı, doğum şekli, çoğul gebelik varlığı, maternel sigara kullanımı, sistemik hastalık sıklığı, anemi, preeklampsi varlığı açısından gruplar arasında fark tespit edilmedi (p>0.05). Preterm yenidoğanların ortalama doğum ağırlığı 1746.5±401 gram iken term doğanların 2377.3±372 gram olarak tespit edildi (p<0.001). Her iki grupta 1. ve 5. dakika APGAR skorları sırası ile 7-8 ve 7-8 olarak saptanmış olup istatistiksel olarak fark bulunmadı (p>0.05). Nekrotizan enterokolit, bronkopulmoner displazi, retim-nopati, sepsis, mekanik ventilatör ihtiyacı açısından iki grup arasında fark saptanmadı (p>0.05). Yenidoğan 3. düzey yoğun bakımda yatış oranı, hastanede yatış süresi ve tam enteral beslenmeye geçiş süreleri preterm grupta daha fazla saptandı (p<0.001).

Sonuç

Düşük doğum ağırlığı term ve preterm fetusları benzer düzeydede etkilemekte olup SGA varlığı iki grup arasında prematüritenin getirdiği sorunlar dışında ek sorunlara neden olmamıştır.

Anahtar Kelimeler

Preterm, SGA, neonatal.