Ara

Bu bölümde sistem içerisindeki makaleler arasında arama yapabilirsiniz.

Dergi Kimliği

Online ISSN (İngilizce)
1305-3124

Basılı ISSN (Türkçe)
1300-5251

Online ISSN (Türkçe)
1305-3132

Kuruluş
1993

Editör
Cihat Şen

Yardımcı Editörler
Murat Yayla, Oluş Api

Servikovajinal VEGF ölçümü ile preterm eylem öngörülebilir mi?

Embiye Yılmaz, Emin Üstünyurt, Şakir Küçükkömürcü, Ferah Budak, Güven Özkaya

Künye

Servikovajinal VEGF ölçümü ile preterm eylem öngörülebilir mi?. Perinatoloji Dergisi 2013;21(3):63 DOI: 10.2399/prn.13.S001082

Yazar Bilgileri

Embiye Yılmaz1,
Emin Üstünyurt2,
Şakir Küçükkömürcü1,
Ferah Budak3,
Güven Özkaya4

  1. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, Bursa TR
  2. Bursa Şevket Yılmaz Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği, Bursa TR
  3. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, İmmünoloji Anabilim Dalı, Bursa TR
  4. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Bioistatistik Anabilim Dalı, Bursa TR
Yazışma Adresi

Emin Üstünyurt, Bursa Şevket Yılmaz Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği, Bursa TR,

Yayın Geçmişi

Gönderilme Tarihi: 12 Eylül 2013

Kabul Edilme Tarihi: 12 Eylül 2013

Yayınlanma Tarihi: 05 Eylül 2013

Çıkar Çakışması

Çıkar çakışması bulunmadığı belirtilmiştir.

Amaç

Bu çalışmada preterm eylemin öngörülmesinde, servikovajinal sıvıda VEGF ölçümünün faydasının araştırılması amaçlandı.

Yöntem

Bursa Şevket Yılmaz Eğitim ve Araştırma Hastanesine Aralık 2012 ve Mart 2013 tarihleri arasında, gebeliğinin 24 ile 34. haftalarında preterm eylem tehdidi semptom ve bulguları ile başvuran hastalar ile sağlıklı gebelerden oluşan toplam 60 olgu çalışma kapsamına alındı. Preterm eylem tehdidi tanısı alan 30 gebe ile kontrol grubu sağlıklı 30 gebede, ELİSA yöntemi ile servikovajinal sıvıda VEGF ölçümü yapıldı.

Bulgular

Preterm eylem tehdidi grubundaki hastalar ile kontrol grubundakiler arasında, servikovajinal VEGF düzeyleri açısından istatistiksel açıdan anlamlı fark saptanmadı (p>0.05). Preterm doğum yapanlar ile miadında doğum yapanlar karşılaştırıldığında, servikal uzunluk ile servikovajinal VEGF düzeyleri açısından, her iki grup arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmadı (p>0.05). Benzer şekilde servikal uzunluk ile servikovajinal VEGF düzeyleri arasında da anlamlı bir korelasyon saptanmadı (p>0.05).

Sonuç

Bu çalışmada servikovajinal VEGF düzeyleri ile preterm doğum arasında bir ilişki gösterilememiştir. Ancak servikovajinal VEGF ölçümünün preterm eylemi öngörmedeki rolünün açıklığa kavuşması açısından, geniş serili iyi dizayn edilmiş çalışmalara ihtiyaç bulunmaktadır.

Anahtar Kelimeler

Preterm eylem, servikal uzunluk, VEGF.