Ara

Bu bölümde sistem içerisindeki makaleler arasında arama yapabilirsiniz.

Dergi Kimliği

Online ISSN (İngilizce)
1305-3124

Basılı ISSN (Türkçe)
1300-5251

Online ISSN (Türkçe)
1305-3132

Kuruluş
1993

Editör
Cihat Şen

Yardımcı Editörler
Murat Yayla, Oluş Api

Polihidramniyos: Etiyoloji ve gebelik sonuçlarının değerlendirilmesi

Çağrı Gülümser, Nihan Şahin Uysal, Filiz Yanık, Aylin Tarcan, Esra Kuşçu

Künye

Polihidramniyos: Etiyoloji ve gebelik sonuçlarının değerlendirilmesi. Perinatoloji Dergisi 2013;21(3):68 DOI: 10.2399/prn.13.S001082

Yazar Bilgileri

Çağrı Gülümser1,
Nihan Şahin Uysal2,
Filiz Yanık2,
Aylin Tarcan3,
Esra Kuşçu2

  1. Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, Perinatoloji Bilim Dalı, Ankara TR
  2. Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, Perinatoloji Bilim Dalı, Ankara TR
  3. Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Pediatri Anabilim Dalı, Neonatoloji Bilim Dalı, Ankara TR
Yazışma Adresi

Çağrı Gülümser, Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, Perinatoloji Bilim Dalı, Ankara TR,

Yayın Geçmişi

Gönderilme Tarihi: 12 Eylül 2013

Kabul Edilme Tarihi: 12 Eylül 2013

Yayınlanma Tarihi: 05 Eylül 2013

Çıkar Çakışması

Çıkar çakışması bulunmadığı belirtilmiştir.

Amaç

Polihidramniyos sıklıkla 2. veya 3. trimester problemi olarak ortaya çıkar. İnsidansı %1-2’dir. En pratik tanı yöntemi ultrasonografik incelemede en derin sıvı cebinin vertikal ölçümüdür (≥8 cm). Gebelik sonuçları polihidramniyosun etiyolojisi ve derecesine göre değişkenlik gösterir. Bu çalışmada Başkent Üniversitesi Ankara Hastanesindeki polihidramniyos olgularının etiyoloji ve gebelik sonuçlarının değerlendirilmesi amaçlanmıştır.

Yöntem

Başkent Üniversitesi Ankara Hastanesi’nde 2006-2012 yıllarındaki doğum kayıtları tarandı. Maternal pregestasyonel/gestasyonel diyabet tanısı alan olgular hariç tutulduğunda toplam 16 polihidramniyos olgusu tespit edildi (16/3631 doğum, %0.44). Hasta dosyaları incelenerek demografik özellikler, antepartum risk faktörleri, doğumda gebelik haftası, prezentasyon anomalileri, doğum şekli ve yenidoğan sonuçları değerlendirildi.

Bulgular

Hastaların yaş ortalaması 34.25±5.29, ortalama parite 0,81±0,75 idi. Olgularımızdan biri ikiz gebelikti. 16 olgunun 6’sı preterm doğum yapmıştı (%37.5). 16 olgunun 5’inde makat prezentasyonu mevcuttu (%31). Sezaryen oranı %87.5 olarak tespit edildi (14/16). Yenidoğan ağırlığı ortalama 2771.18±1075.13 g olup, bebeklerin 6’sı yoğun bakımda izlenmişti (6/17, %35.3); diafragma hernisi ve multipl anomalileri olan 2 bebek postnatal eksitus olmuştu (2/17, %11.8). Olguların etiyolojileri araştırıldığında; 2’sinde konjenital diafragma hernisi, 1’inde multipl konjenital anomali, 1’inde konjenital kardiak anomali, 1’inde ikiz gebelik, 1’inde maternal kronik böbrek yetmezliği mevcutken, 10’unda herhangi bir neden saptanamamıştı (10/16, %62.5). Açıklanamayan polihidramniyos olgularının birinde postnatal dönemde hipotonik infant tanısı konuldu.

Sonuç

Polihidramniyos, antenatal dönemde fetal yapısal veya kromozomal anormalliklerin bir bulgusu olabileceği gibi, postnatal dönem için yenidoğan problemleri açısından da dikkate alınmalıdır. Olguların yaklaşık yarısında etiyoloji saptanamamakla birlikte etiyolojisi saptanabilen olgularda en sık neden fetal malformasyon ve genetik bozukluklardır; maternal pregestasyonel/gestasyonel diyabet ise ikinci sırada yer alır.

Anahtar Kelimeler

Etiyoloji, polihidramniyos, prognoz