Arşiv
Ara

Bu bölümde sistem içerisindeki makaleler arasında arama yapabilirsiniz.

Dergi Kimliği

Online ISSN (İngilizce)
1305-3124

Basılı ISSN (Türkçe)
1300-5251

Online ISSN (Türkçe)
1305-3132

Kuruluş
1993

Editör
Cihat Şen

Yardımcı Editörler
Murat Yayla, Oluş Api

Diabetik anneden doğan yenidoğan ratlarda artmış kardiyomyozit hasarı: Deneysel bir çalışma

Uğur Turhan, Mehmet Gül, Yusuf Türköz , Hakan Parlakpınar, Yavuz Şimşek

Künye

Diabetik anneden doğan yenidoğan ratlarda artmış kardiyomyozit hasarı: Deneysel bir çalışma. Perinatoloji Dergisi 2013;21(3):18-19 DOI: 10.2399/prn.13.S001082

Yazar Bilgileri

Uğur Turhan1,
Mehmet Gül2,
Yusuf Türköz 3,
Hakan Parlakpınar4,
Yavuz Şimşek1

  1. İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı TR
  2. İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı TR
  3. İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı TR
  4. İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı TR
Yazışma Adresi

Uğur Turhan, İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı TR,

Yayın Geçmişi

Gönderilme Tarihi: 06 Eylül 2013

Kabul Edilme Tarihi: 06 Eylül 2013

Yayınlanma Tarihi: 05 Eylül 2013

Çıkar Çakışması

Çıkar çakışması bulunmadığı belirtilmiştir.

Amaç
Diabetik gebelerde normale göre artmış fetal kayıp riski, kaçınılamayan bir komplikasyondur. Diabetik anne bebeklerinde sıklığı artan fetal ölümün hangi faktörler etkisinde gerçekleştiği anlaşılamamıştır. Öte yandan diabetik anne bebeklerinin ultrasonografik ve postmortem incelemelerinde fetal kalp dokusunda hipertrofik değişiklikler gözlenmiştir. Bu deneysel çalışmada diabet oluşturulmuş gebe ratların yenidoğanlarının kalp dokusundaki histolojik ve biyokimyasal değişikliklerin incelenmesi amaçlanmıştır.
Yöntem
Çalışmamızda 12 adet genç erişkin Wistar albino türü rat kullanıldı. Çalışma grubuna (N=6) intraperitoneal streptozotosin enjeksiyonu sonrası 72. saatte kuyruk veninden alınan glukoz ölçümünün 200 mg/dl üzerinde olması ile diabet tanısı koyuldu. Kontrol grubu (N=6) normoglisemik dişi ratlardan oluştu. Ratlar kopulasyona tabii tutuldu ve her iki grupta gebelik elde edilemeyen ikişer rat çalışmadan çıkartıldı. Gebeliğin 20. günü ratlar laparotomi ile doğurtuldu. Yenidoğan fetus sayıları, ağırlıkları, CRL ölçümü, kalp ve plasenta ağırlıkları kaydedildi. Kalp dokuları histopatolojik ve biyokimyasal incelemeler için ayrıldı.
Bulgular
Diabetik grupta canlı infant sayısı azalmış, fetuslarda doğum ağırlığı, CRL ölçümü, kalp ağırlığı ve konjenital anomali sıklığı artmıştı. Histopatolojik incelemede diabetik anne bebeklerinin kalplerinde düşük mitotik indeks, kardiyomyositlerde düzensizlik, ödematöz vakuolizasyon, piknoz ve artmış kromatoliz bulguları mevcuttu. Maternal kanda oksidatif stres belirteçlerinde gruplar arasında anlamlı farklılık bulunmazken, çalışma grubundaki fetuslarının kalp dokularında anlamlı derecede yüksek total oksidatif stres ve artmış oksidatif stres indeksi belirlendi (P<0.05).
Sonuç
Diyabetik anne fetus kardiyomyositlerinde intrauterin dönemde ortaya çıkan azalmış mitoz, düzensiz miyofibril organizasyonu ve nükleer piknotik değişikliklere eşlik eden artmış oksidatif stres, bu gebelerde açıklanamayan fetal ölüme katkıda bulunan bir faktör olabilir.
Anahtar Kelimeler

Diabetik gebe, yenidoğan, kardiyomyozit, oksidatif stres.