Ara

Bu bölümde sistem içerisindeki makaleler arasında arama yapabilirsiniz.

Dergi Kimliği

Online ISSN (İngilizce)
1305-3124

Basılı ISSN (Türkçe)
1300-5251

Online ISSN (Türkçe)
1305-3132

Kuruluş
1993

Editör
Cihat Şen

Yardımcı Editörler
Murat Yayla, Oluş Api

İkiz gebeliklerde ikinci trimester uterin arter pulsatilite indeks ölçümlerinin koryon tiplerine göre karşılaştırılması

Rahime Nida Ergin, Murat Yayla

Künye

İkiz gebeliklerde ikinci trimester uterin arter pulsatilite indeks ölçümlerinin koryon tiplerine göre karşılaştırılması. Perinatoloji Dergisi 2013;21(3):19 DOI: 10.2399/prn.13.S001082

Yazar Bilgileri

Rahime Nida Ergin1,
Murat Yayla2

  1. Bahçeşehir Üniversitesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum ABD, İstanbul TR
  2. International Hospital, Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölümü, İstanbul TR
Yazışma Adresi

Rahime Nida Ergin, Bahçeşehir Üniversitesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum ABD, İstanbul TR,

Yayın Geçmişi

Gönderilme Tarihi: 06 Eylül 2013

Kabul Edilme Tarihi: 06 Eylül 2013

Yayınlanma Tarihi: 05 Eylül 2013

Çıkar Çakışması

Çıkar çakışması bulunmadığı belirtilmiştir.

Amaç
İkiz gebelik takiplerindeki ikinci trimester uterin arter pulsatilite indeks ölçümlerinin koryon tipine göre karşılaştırılması ve fetal ve doğum ağırlığı açısından gebelik süreci üzerine etkisinin araştırılması amaçlandı.
Yöntem

Mayıs 1999 ve Ocak 2012 tarihleri arasında gebelik takipleri yapılmış olan ikiz gebelikler retrospektif olarak değerlendirildi. Saptanmış ya da şüpheli anatomik genetik, biyokimyasal veya ailesel genetik hastalıkları olan ikiz gebelikler değerlendirmeye alınmadı. PI ölçümleri yapılmayan ve koryon tipi belirtilmemiş olan ikiz gebelikler veri analizlerinden dışlandı.

Bulgular
Toplam 149 ikiz gebelik değerlendirmeye alındı. Koryon tipleri ve yüzdeleri sırasıyla %89.9 (n=134) diamniotik-dikoryonik ve %10.1 (n=15) diamniotik-monokoryonikti. Anne yaş ortalaması 31.56±4.89 idi. PI ölçümlerinin yapıldığı ortalama gestasyonel hafta 20.30±2.23 hafta idi. Ortalama doğum haftası 35.5±2.50 hafta olup doğum ağırlığı 2405±437 gram saptandı. PI değerleri ile ortalama doğum haftası, ortalama fetal ağırlık ve ortalama doğum ağırlığına ilişkin parametreler arasındaki korelasyon analizleri istatistiksel anlamlı herhangi bir ilişki göstermedi. Koryon tipleri arasında ortalama anne yaşı, PI ölçümlerinin yapıldığı ortalama gestasyonel hafta, ortalama doğum haftası, ortalama fetal ağırlık ve ortalama doğum ağırlıkları arasında istatistiksel fark saptanmadı. İkinci trimester ortalama izole sağ uterin arter PI ve ortalama izole sol uterin arter PI ölçümlerinin koryon tiplerine göre karşılaştırmalı değerleri ve genel ortalama değerleri tabloda gösterilmektedir. Bu ölçümlerde de koryon tiplerine göre istatistiksel farklılık saptanmadı.
Sonuç
İkinci trimester uterin arter pulsatilite indeks ölçümleri koryon tiplerine göre farklılık göstermemektedir. Fetal ve doğum ağırlığı açısından gebelik süreci üzerine herhangi bir etkisi saptanmamıştır.
Anahtar Kelimeler

Doppler ultrasonografi, ikinci trimester, ikiz gebelik, pulsatilite indeksi, uterin arter.