Ara

Bu bölümde sistem içerisindeki makaleler arasında arama yapabilirsiniz.

Dergi Kimliği

Online ISSN (İngilizce)
1305-3124

Basılı ISSN (Türkçe)
1300-5251

Online ISSN (Türkçe)
1305-3132

Kuruluş
1993

Editör
Cihat Şen

Yardımcı Editörler
Murat Yayla, Oluş Api

Elektif sezaryen ve normal doğumun anne sütündeki oksidatif yük ve antioksidan kapasite üzerine etkileri

Yavuz Şimşek, Pınar Karabıyık , Kübra Polat , Zeynep Duran, Ebru Çelik , Alaattin Polat, Hakan Parlakpınar

Künye

Elektif sezaryen ve normal doğumun anne sütündeki oksidatif yük ve antioksidan kapasite üzerine etkileri. Perinatoloji Dergisi 2013;21(3):18 DOI: 10.2399/prn.13.S001082

Yazar Bilgileri

Yavuz Şimşek1,
Pınar Karabıyık 1,
Kübra Polat 1,
Zeynep Duran2,
Ebru Çelik 1,
Alaattin Polat2,
Hakan Parlakpınar3

  1. İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı TR
  2. İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı TR
  3. İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı TR
Yazışma Adresi

Yavuz Şimşek, İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı TR,

Yayın Geçmişi

Gönderilme Tarihi: 06 Eylül 2013

Kabul Edilme Tarihi: 06 Eylül 2013

Yayınlanma Tarihi: 05 Eylül 2013

Çıkar Çakışması

Çıkar çakışması bulunmadığı belirtilmiştir.

Amaç

Ülkemizde ve dünyada sezaryen sıklığındaki artış endişe verici boyuttadır. Sezaryenle doğumun primer olarak anne morbiditesini ve mortalitesini normal doğuma göre 3-6 kat arttırdığı bilinmektedir. Bu durum sezaryen sıklığının azaltılması çabalarının esas dayanağıdır. Doğum şeklinin yenidoğanın ana besin kaynağı olan anne sütünün biyokimyasal özellikleri üzerine etkileri yeteri kadar araştırılmamıştır. Bu çalışmada elektif sezaryenle doğum yapan annelerin ve spontan vajinal doğum yapan annelerin kolostral sütündeki total oksidatif durum ve total antioksidan aktivite seviyelerinin ölçülmesi ve karşılaştırılması amaçlandı.

Yöntem
Çalışmaya kliniğimizde komplikasyonsuz doğum yapan 88 hasta dahil edildi. Hastalar doğum şekline göre spontan vaginal doğum (Grup 1, n:32); epidural anestezi ile sezaryen (Grup 2, n: 33) ve genel anestezi ile sezaryen (Grup 3, n:23) gruplarına ayrıldı. Hastalardan doğum sonrası 2.gün sabah ilk anne sütünden 2 ml örnek alınarak, total oksidatif status (TOS); total antioksidan status (TAS); oksidatif stres indeksi (OSI); malondealdehit (MDA) ve glutatyon (GSH) düzeyleri ölçüldü.
Bulgular
Grupların yaş, vücut kitle indeksi, doğum haftası, prepartum biyokimya ve tam kan değerleri benzerdi. Anne sütü örnekleri karşılaştırıldığında Grup 1’de TAS; Grup 3’de TOS değeri anlamlı olarak yüksek saptandı (P<0.001). Grup 3’de OSI, diğer gruplara göre anlamlı olarak düşük bulundu (P<0.001). Grupların MDA değerleri benzerdi, ancak GSH düzeyi spontan vajinal doğum yapan hastalarda anlamlı olarak yüksek ölçüldü (P<0.001).
Sonuç
Genel anestezi ile yapılanlarda daha belirgin olmak üzere sezaryen doğum, vajinal doğuma göre kolostral anne sütündeki oksidatif yükü arttırmakta, antioksidan kapasiteyi azaltmaktadır. Yenidoğanın ana besin kaynağı üzerindeki olası olumsuz etkileri, sezaryenle doğumların sınırlanması için uygulanacak sağlık politikalarında kullanılabilecek bir donedir.
Anahtar Kelimeler

Vajinal doğum, sezaryen, kolostrum, oksidatif stres.