Ara

Bu bölümde sistem içerisindeki makaleler arasında arama yapabilirsiniz.

Dergi Kimliği

Online ISSN (İngilizce)
1305-3124

Basılı ISSN (Türkçe)
1300-5251

Online ISSN (Türkçe)
1305-3132

Kuruluş
1993

Editör
Cihat Şen

Yardımcı Editörler
Murat Yayla, Oluş Api

Yozgat İli Sorgun İlçesinde gebelerde Brusella seroprevalansı

Ömer Erkan Yapça, Özgün Kiriş Satılmış, Duygu Yapca, Tuba Çatma Semerci, Serdar Gül

Künye

Yozgat İli Sorgun İlçesinde gebelerde Brusella seroprevalansı. Perinatoloji Dergisi 2013;21(3):23 DOI: 10.2399/prn.13.S001082

Yazar Bilgileri

Ömer Erkan Yapça1,
Özgün Kiriş Satılmış2,
Duygu Yapca3,
Tuba Çatma Semerci1,
Serdar Gül4

  1. Sorgun Devlet Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum, Yozgat TR
  2. Sorgun Devlet Hastanesi, Temel Mikrobioloji, Yozgat TR
  3. Sorgun Devlet Hastanesi, Mikrobioloji lab, Yozgat TR
  4. Kırıkkale Üniversitesi Klinik Mikrobioloji ve Enfeksiyon Ana Bilim Dalı, Kırıkkale TR
Yazışma Adresi

Ömer Erkan Yapça, Sorgun Devlet Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum, Yozgat TR,

Yayın Geçmişi

Gönderilme Tarihi: 06 Eylül 2013

Kabul Edilme Tarihi: 06 Eylül 2013

Yayınlanma Tarihi: 05 Eylül 2013

Çıkar Çakışması

Çıkar çakışması bulunmadığı belirtilmiştir.

Amaç

Bu çalışma ile bölgemizde gebelerde brusella seroprevalansının ölçülmesi, böylece hastalığın eradikasyonu için son yıllarda Sağlık Bakanlığı’nca yürütülen çalışmaların etkileri araştırılmaya çalışıldı.

Yöntem

Sorgun Devlet Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum polikliniğine Mayıs-Aralık 2012 tarihleri arasında başvuran 617 gebe üzerinde yapıldı.

Bulgular

Gebelerin 218’i (%35) kırsal alanda yaşıyordu, 187’si (%30) en az bir tane büyükbaş veya küçükbaş hayvan besliyordu, hayvancılıkla uğraşanların 112’si (%59) peynir üretiyordu, peynir üretenlerin de sadece 64’ü (%57) peynir üretirken sütü kaynattığını belirtiyordu. Hayvancılıkla uğraşanların 176’sı(%94) hayvanlarının brusellaya karşı aşılı ve veteriner kontrolünde olduğunu belirtti. Hayvanlarının son iki yıl içinde düşük yaptığını belirtenlerin sayısı ise 8 idi. (%0.4). Rose Bengal testi üç gebede pozitif saptanırken sadece bir hastada S.T.A ile 1/80’den yüksek titrede (1/320) pozitiflik saptandı.

Sonuç

Türkiye’de bruselloz seroprevalansı %2-6 arasında değişmektedir. Ancak bazı risk gruplarında bu oran %12.5’e kadar çıkabilmektedir. Gebelerde bruselloz tedavisi önemli bir sorundur. Tedavide kullanılan ilaçların önemli bir kısmı fetus için risk oluşturmaktadır. Bizim taradığımız gebelerin sadece birisinde S.T.A ile 1/320 titrede pozitiflik saptandı ve hastaya bruselloz tanısı kondu. Yirmialtı haftalık gebe olan hastaya altı hafta seftriakson 2x1g i.v ve rifampisin 600mg/gün p.o tedavi verildi. Hasta otuzdokuzuncu haftada normal spontan vajinal yolla doğum yaptı. Annenin ve bebeğin bir aylık takibinde komplikasyon görülmedi. Bebekte brusella S.T.A negatifti. Çalışmamızın yapıldığı Sorgun ilçesinin nüfusu. 2011 yılı verilerine göre 84.591 olmakla birlikte komşu ilçelerde sağlık bakım hizmetlerinin yetersizliği sebebiyle yaklaşık 200.000 kişiye hizmet verilmektedir. Hastanemizde bruselloz yönünden taranan 617 gebenin sadece birisinde bruselloz saptanması da hastalığın prevalansının azaldığını düşündürmektedir. Ancak daha sağlıklı karar verebilmek için daha kapsamlı prevalans verilerine ihtiyaç devam etmektedir.

Anahtar Kelimeler

Gebe, bruselloz, seroprevalans.