Ara

Bu bölümde sistem içerisindeki makaleler arasında arama yapabilirsiniz.

Dergi Kimliği

Online ISSN (İngilizce)
1305-3124

Basılı ISSN (Türkçe)
1300-5251

Online ISSN (Türkçe)
1305-3132

Kuruluş
1993

Editör
Cihat Şen

Yardımcı Editörler
Murat Yayla, Oluş Api

Servikal olgunlaştırma amacı ile dinoproston veya Cook balon uygulanan hastalarda transperineal 3 boyutlu ultrason, transvajinal ultrason ve pelvik muayene ile doğum başarısının öngörülmesi

Sertaç Esin, Bülent Yirci, Tuğba Altun Ensari, Ertuğrul Karahanoğlu, Deniz Esinler, Oya Aldemir, Oya Aldemir, Serdar Yalvaç, Ömer Kandemir

Künye

Servikal olgunlaştırma amacı ile dinoproston veya Cook balon uygulanan hastalarda transperineal 3 boyutlu ultrason, transvajinal ultrason ve pelvik muayene ile doğum başarısının öngörülmesi. Perinatoloji Dergisi 2013;21(3):20-21 DOI: 10.2399/prn.13.S001082

Yazar Bilgileri

Sertaç Esin1,
Bülent Yirci2,
Tuğba Altun Ensari2,
Ertuğrul Karahanoğlu2,
Deniz Esinler2,
Oya Aldemir2,
Oya Aldemir2,
Serdar Yalvaç2,
Ömer Kandemir2

  1. Etlik Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ankara TR
  2. Etlik Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ankara TR
Yazışma Adresi

Sertaç Esin, Etlik Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ankara TR,

Yayın Geçmişi

Gönderilme Tarihi: 06 Haziran 2013

Kabul Edilme Tarihi: 06 Haziran 2013

Yayınlanma Tarihi: 05 Eylül 2013

Çıkar Çakışması

Çıkar çakışması bulunmadığı belirtilmiştir.

Amaç

Doğum indüksiyonunda servikal olgunlaştırma amacı ile dinoproston (Propess) ve Cook servikal olgunlaştırıcı balon sıklıkla kullanılmaktadır. Bu ürünlerin doğum başarısını öngörmede rolü ile ilgili literatürde az sayıda yayın vardır. Klasik Bishop skoru ile transvajinal servikal uzunluk ölçümünü karşılaştıran yayınlarda karşıt sonuçlar elde edilmiştir. Güncel bazı yayınlarda ise serviksin 3 boyutlu ultrason ile değerlendirilmesinin transvajinal ölçüme göre daha avantajlı olduğu bulunmuştur.

Yöntem

Çalışmamız Etlik Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları Eğitim Araştırma Hastanesi Perinatoloji servisinde 01 Ağustos 2012-01 Ağustos 2013 tarihleri arasında prospektif kohort çalışması olarak dizayn edildi. Onam veren 75 hastaya dinoproston veya Cook olgunlaştırma balonu uygulanmadan önce transperineal 3 boyutlu ultrason ile servikal volüm ve uzunluk ve vaskülarizasyon indeksleri (Viewpoint, GE Healthcare), transvajinal ultrason ile servikal uzunluk ölçüldü ve pelvik muayene ile Bishop skoru belirlendi.

Bulgular

25 hastada transperineal ultrason ile ideal serviks görüntülemesi gerçekleştirilemedi ve bu hastalar çalışma dışı bırakıldılar. Ölçüm yapılan hastaların gebelik özellikleri ile belirtilen ölçümler arasındaki ilişki Pearson korelasyon katsayısı ile karşılaştırıldı. Hem dinoproston hem de Balon uygulanan gruplarda parite, transperineal 3 boyutlu ultrason ile servikal volüm, uzunluk ve vaskülarizasyon indeksleri, transvajinal servikal uzunluk ve Bishop skoru ile normal spontan vajinal doğum yüzdesi ve doğuma kadar geçen süre arasında ilişki saptanmadı. Transperineal ve transvajinal servikal uzunluk ölçümleri arasında anlamlı korelasyon saptandı.

Sonuç

Sonuç olarak doğum başarısını öngörmede 3 yöntemin de etkinliği düşük bulunmuştur. Transperineal 3 boyutlu ultrason ile servikal volüm ve uzunluk ölçümü hasta için transvajinal ölçüme göre daha konforlu bulunmuştur. Ancak mesane doluluğu gerektirmektedir ve optimal görüntü elde etme ve hacim ölçümünde zorluklar içermektedir.

Anahtar Kelimeler

Cook balon, dinoproston, servikal olgunlaştırma.