Ara

Bu bölümde sistem içerisindeki makaleler arasında arama yapabilirsiniz.

Dergi Kimliği

Online ISSN (İngilizce)
1305-3124

Basılı ISSN (Türkçe)
1300-5251

Online ISSN (Türkçe)
1305-3132

Kuruluş
1993

Editör
Cihat Şen

Yardımcı Editörler
Murat Yayla, Oluş Api

Komplike gebelik veya doğum sonrası cinsel fonksiyonlarda uzun dönemde görülen değişiklikler

Ali Özer, Mehmet Sıddık Evsen, Pınar Em, Adulkadir Turgut, serdar Başaranoğlu, Yasin Bez, Ahmet Yalınkaya, Talip Gül

Künye

Komplike gebelik veya doğum sonrası cinsel fonksiyonlarda uzun dönemde görülen değişiklikler. Perinatoloji Dergisi 2013;21(3):28-29 DOI: 10.2399/prn.13.S00108

Yazar Bilgileri

Ali Özer1,
Mehmet Sıddık Evsen2,
Pınar Em2,
Adulkadir Turgut2,
serdar Başaranoğlu2,
Yasin Bez3,
Ahmet Yalınkaya4,
Talip Gül4

  1. Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, Diyarbakır; TR
  2. Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, Diyarbakır; TR
  3. Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı, Diyarbakır TR
  4. Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, Diyarbakır TR
Yazışma Adresi

serdar Başaranoğlu, Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, Diyarbakır; TR,

Yayın Geçmişi

Gönderilme Tarihi: 06 Eylül 2013

Kabul Edilme Tarihi: 06 Eylül 2013

Yayınlanma Tarihi: 05 Eylül 2013

Çıkar Çakışması

Çıkar çakışması bulunmadığı belirtilmiştir.

Amaç

Bu çalışmada komplike gebelik veya doğum öyküsünün hastaların uzun dönemde cinsel fonksiyonları üzerine olan etkilerini değerlendirmek ve cinsel fonksiyonları etkileyen olası risk faktörlerini belirlemek.

Yöntem

Çalışma grubu obstetrik öykülerinde ağır preeklampsi, plasenta previa totalis, dekolman plasenta, post partum atoni komplike gebeliği olan hastalardan oluşturuldu. Kontrol grubu yaş, parite, doğum şekli, meslek, gelir düzeyi ve eğitim durumu çalışma grubu ile eşleşen kadınlardan oluşuyordu. Her iki grupta yer alan hastaların doğum öyküleri son 6 ay ile 2 yıl içerisindeydi. Hastaların tekrar gebe kalma ve son doğumdaki ölüm korkusu anketler ile ölçüldü. Cinsel fonksiyonları değerlendirilmesi amacıyla Arizona cinsel deneyim skalası (ASEX) kullanıldı. Komplike gebelik veya doğumu olan ve olmayan kadınların cinsel fonksiyonları karşılaştırıldı.

Bulgular

Çalışma grubunda son doğumda görülen ölüm ve tekrar gebe kalma korkusu kontrol grubuna göre anlamlı olarak daha yüksek gözlendi (sırasıyla p=0.002 ve p=0.000). Her iki grupta cinsel işlev bozukluğu gönüllülük oranı ise sırasıyla %55.1 ve %38.7 (p=0.081) olarak tespit edildi. Son doğumda yaşanan ölüm korkusu cinsel işlev bozukluğu için önemli bir risk faktörü olarak bulundu (odds oranı [OR] = 1.653; 95%CI = 1.131–2.415; p=0.009).

Sonuç

Sonuç olarak, komplike gebelik veya doğum öyküsü olan kadınlarda cinsel işlev bozukluğu oranı sağlıklı gebelik ve doğum öyküsü olan kadınlarla neredeyse eşitti. Son doğum esnasında görülen ölüm korkusunun cinsel işlev bozukluğu gelişiminde en önemli risk faktörü olduğu tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler

Ölüm korkusu, tekrar gebe kalma korkusu, komplike gebelik, komplike doğum, cinsel işlev bozukluğu.