Arşiv
Ara

Bu bölümde sistem içerisindeki makaleler arasında arama yapabilirsiniz.

Dergi Kimliği

Online ISSN (İngilizce)
1305-3124

Basılı ISSN (Türkçe)
1300-5251

Online ISSN (Türkçe)
1305-3132

Kuruluş
1993

Editör
Cihat Şen

Yardımcı Editörler
Murat Yayla, Oluş Api

Diyarbakır ilinde postpartum depresyonu etkileyen faktörlerin yaş gruplarına göre incelenmesi

Ali Emre Tahaoğlu, Mehmet İrfan Külahçıoğlu, Beşire Aydın Öztürk, Hanifi Bademkıran, Cihan Toğrul, Arif Öztürk, Ahmet Eser, Erdoğan Gül

Künye

Diyarbakır ilinde postpartum depresyonu etkileyen faktörlerin yaş gruplarına göre incelenmesi. Perinatoloji Dergisi 2013;21(3):24 DOI: 10.2399/prn.13.S001082

Yazar Bilgileri

Ali Emre Tahaoğlu1,
Mehmet İrfan Külahçıoğlu2,
Beşire Aydın Öztürk1,
Hanifi Bademkıran1,
Cihan Toğrul1,
Arif Öztürk1,
Ahmet Eser1,
Erdoğan Gül1

  1. Diyarbakır Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi, Diyarbakır TR
  2. Diyarbakır Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi Diyarbakır TR
Yazışma Adresi

Cihan Toğrul, Diyarbakır Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi, Diyarbakır TR,

Yayın Geçmişi

Gönderilme Tarihi: 06 Eylül 2013

Kabul Edilme Tarihi: 06 Eylül 2013

Yayınlanma Tarihi: 05 Eylül 2013

Çıkar Çakışması

Çıkar çakışması bulunmadığı belirtilmiştir.

Konunun Önemi

DSM’e göre en az iki hafta boyunca sıralanan kriterlerden 5 veya daha fazlasını taşımak postpartum depresyon (PPD) olarak tanımlanmaktadır; bunlar;insomnia-hipersomnia,psikomotor ajitasyon veya retardasyon, yorgunluk, mutsuzluk veya suçluluk hissi, konsantrasyon azalması, iştah değişiklikleri ve intihar düşüncesidir. Bu epizodlar postpartum dört hafta içinde başlar ve 1 yıl içinde sonlanır. Postpartum depresyonu önceden tanımak ve önleyebilmek bebek ve anne sağlığı açısından önemlidir. Postpartum depresyonu taramak için Edinburgh postpartum depresyon skoru (EPDS) kullanılabilir. Bu skala tanı amaçlı olmasa da 13 ve üzeri skor alanlarda PPD için sensitivitesi %61.5 ve spesifitesi ise %77.4’tür.

Yöntem

Kliniğimize başvuran 495 postpartum periyoddaki kadına EPDS anket soruları soruldu. 51 adölesan (18 yaş altı) ve 72, 35 yaş üstü lohusa için ayrı istatistiksel inceleme yapıldı. EPDS skor sonucuna göre 13 puan cut-off değer olarak belirlendi.

Bulgular

Toplam 495 hastanın 101’inde (%%20.4) EPDS skoru 13 ve üzerinde idi. Adölesan lohusalarda bu oran %27.4, 35 yaş üstü lohusalarda ise %19.4 idi. Geçirilmiş depresyon öyküsü postpartum depresyonu etkileyen anlamlı bir risk faktörüdür (p<0.005). Çalışmamızda yaşayan çocuk sayısı, maddi durum, eğitim seviyesi, doğum şekli, gebelikte emezisin varlığı, planlı gebelik olup olmaması, ve bebeğin cinsiyetinin postpartum depresyonu etkilemediğini tespit ettik.
Bu çalışmada Diyarbakır ili ve çevresinde postpartum 8. Haftada postpartum depresyon sıklığı %20.4 olarak tespit edilmiştir. Trabzon’da yapılan bir çalışmada PPD sıklığı %28.1 olarak bulunmuştur. Ayrıca Türkiye’de yapılan diğer çalışmalarda PPD sıklığı %14.0, %16.8 ve %14.0 olarak tespit edilmiştir. Adölesan çağda ise PPD hızının %27.4 olduğunu saptadık ki bu sonuç yaş grupları arasında en yüksek değere sahipti.

Sonuç

Adolesan yaş grubu gebelerde PPD açışından daha dikkatli olunmalıdır.

Anahtar Kelimeler

Adolesan gebelik, EPDS skoru, postpartum depresyon.