Ara

Bu bölümde sistem içerisindeki makaleler arasında arama yapabilirsiniz.

Dergi Kimliği

Online ISSN (İngilizce)
1305-3124

Basılı ISSN (Türkçe)
1300-5251

Online ISSN (Türkçe)
1305-3132

Kuruluş
1993

Editör
Cihat Şen

Yardımcı Editörler
Murat Yayla, Oluş Api

Künye

Decorin: Fetal gelişim kısıtlılığını belirlemede kullanılabilir mi?. Perinatoloji Dergisi 2013;21(3):41-42 DOI: doi:10.2399/prn.13.S001082

Yazar Bilgileri

Mete Çağlar1,
Ali Yavuzcan1,
Mehmet Göksu2,
Gül Alkan Bülbül3,
Bekir Sıtkı Isenlik4,
Yusuf Üstün1,
Süleyman Aydın5,
Selahattin Kumru1

  1. Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, Düzce TR
  2. Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği, Antalya TR
  3. Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği, Antalya TR
  4. Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, Düzce TR
  5. Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyokimya ve Klinik Biyokimya Anabilim Dalı, Elazığ TR
Yazışma Adresi

Ali Yavuzcan, Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, Düzce TR,

Yayın Geçmişi

Gönderilme Tarihi: 09 Eylül 2013

Kabul Edilme Tarihi: 09 Eylül 2013

Yayınlanma Tarihi: 05 Eylül 2013

Çıkar Çakışması

Çıkar çakışması bulunmadığı belirtilmiştir.

Amaç

Fetal gelişim kısıtlılığı (FGR) perinatal mortalite ve morbidite sebeplerinin başında gelmektedir. FGR sıklıkla plasental yetmezlikle birlikte olsa da kesin etyolojisi günümüzde tam olarak anlaşılamamıştır. Decorin (DCN) matriks proteoglikan ailesinin üyesi olup TGF-b ve VEGF üzerinden extravillöz trofoblastların göçü, çoğalması ve invazyonunu düzenlemektedir. Bu çalışmada DCN ile FGR arasında bir bağlantı var mı? sorusuna cevap aranmıştır.

Yöntem

Araştırma 2 gruptan oluşturulmuştur. 1. Grupta (çalışma) 13 FGR eşlik eden gebe ve 2. Grupta (kontrol) 14 sağlıklı gebeden bulunmaktadır. Her hastadan umblikal arter, ven ve maternal kan DCN seviyeleri alınmış ve çeşitli parametrelerle karşılaştırılmıştır.

Bulgular

Çalışma grubundaki maternal DCN serum seviyeleri kontrol grubuna gore anlamlı oranda yüksek bulunmuştur (p=0.01). DCN maternal serum seviyeleri ile neonatal doğum ağırlıkları arasında istatistik olarak anlamlı negatif korelasyon tespit edilmiştir (r= -0.0506; p=0.007). Umblikal arter DCN seviyeleri ile UA S/D oranı (r=0.512; p=0.006), UA RI (r=0.405; p=0.036) arasında anlamlı korelasyon bulunmuştur. Çalışma grubunda yüksek DCN maternal serum seviyeleri (>7986.6 pg/mL) RR= 8.25 (95%CI, 1.4-46.8) olarak tespit edilmiştir.

Sonuç

Artmış maternal serum DCN seviyeleri fetal gelişim kısıtlılığı etyopatogenezinde etkili olabileceği düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler

Anjiogenezis, decorin, Doppler, idiopatik fetal gelişim kısıtlılığı.