Ara

Bu bölümde sistem içerisindeki makaleler arasında arama yapabilirsiniz.

Dergi Kimliği

Online ISSN (İngilizce)
1305-3124

Basılı ISSN (Türkçe)
1300-5251

Online ISSN (Türkçe)
1305-3132

Kuruluş
1993

Editör
Cihat Şen

Yardımcı Editörler
Murat Yayla, Oluş Api

Gebelikte karbamazepin kullanan bir anne bebeğinde görülen biküspit aort kapağı ve ciddi aort darlığı: Olgu sunumu

Zehra Karataş, Ahmet Karataş, Tülay Özlü, Sevil Bilir Gögsügür, Birgül Varan

Künye

Gebelikte karbamazepin kullanan bir anne bebeğinde görülen biküspit aort kapağı ve ciddi aort darlığı: Olgu sunumu. Perinatoloji Dergisi 2013;21(3):43-44 DOI: doi:10.2399/prn.13.S001082

Yazar Bilgileri

Zehra Karataş1,
Ahmet Karataş2,
Tülay Özlü3,
Sevil Bilir Gögsügür4,
Birgül Varan5

  1. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk Kardiyoloji Bilimdalı, Bolu TR
  2. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, Bolu TR
  3. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Bolu TR
  4. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Bolu TR
  5. Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk Kardiyoloji Bilimdalı, Ankara TR
Yazışma Adresi

Ahmet Karataş, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, Bolu TR,

Yayın Geçmişi

Gönderilme Tarihi: 09 Eylül 2013

Kabul Edilme Tarihi: 09 Eylül 2013

Yayınlanma Tarihi: 05 Eylül 2013

Çıkar Çakışması

Çıkar çakışması bulunmadığı belirtilmiştir.

Amaç

Karbamazepin gebelikte en çok kullanılan antiepileptik ilaçlardan biridir. Karbamazepin kullanımı ile birlikte birçok major konjenital anomali (nöral tüp defektleri, kardiyak ve ürogenital sistem anomalileri v.b) bildirilmiş olmasına rağmen biküspit aorta ve ciddi aort stenozu bildirilmemiştir.

Olgu

29 yaşında, G5P2Y2 anneden, 39. gebelik haftasında vajinal yolla 3050 gr doğan erkek bebek üfürüm duyulması üzerine gönderilmiş. Fizik muayenesinde aort odağında belirgin 3/6 sistolik üfürümü olan olgunun diğer sistem muayeneleri normaldi. Anne ve baba arasında akrabalık bulunmayan, yedi yıldır epilepsi nedeniyle karbamazepin kullanan annenin gebeliğinde (Tegretol CR, 1000 mg/gün) kullanmaya devam ettiği ve folik asit replasman tedavisi almadığı, sigara ve alkol kullanmadığı öğrenildi. Ekokardiyografide biküspit aort kapağı, hafif aort darlığı, patent duktus arteriosus ve patent foramen ovale saptanan olguda renal ultrasonografide sol böbrekte hafif hidronefroz saptandı. Kan sayımı, biyokimyasal verileri ve beyin ultrasonografisi normaldi. Büyüme ve gelişimi normal olan olguya 14. haftada ciddi aort darlığı gelişmesi üzerine perkütan balon valvüloplasti uygulandı.

Tartışma

Gebelikte antiepileptik ilaçlar mümkün olan en düşük dozda kullanılmalıdır. Pre-konsepsiyonel peryottan başlamak üzere ilk 8 haftada folik asit replasman tedavisinin anti-epileptik ilaçların yan etkilerini azalttığı ileri sürülmektedir. 400 mg/gün üzerinde karbamazepin kullanımında konjenital anomali riskinin arttığı bildirilmektedir. Bu olguda anne yüksek doz karbamazepin kullanmış olmasına rağmen folik asit desteği almamıştır.

Sonuç

Bu olgu gebelikte karbamazepin kullanımı ile ilişkili olarak geliştiği düşünülen biküspit aort kapağı ve ciddi aort darlığı olan ilk vaka olması ve gebelikte uygun anti-epileptik ilaç kullanımına dikkat çekmek, anti-epileptik ilaç kullanan anne bebeklerinin major konjenital anomaliler yönünden dikkatli değerlendirilmesi gereğini vurgulamak amacıyla sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler

Aort darlığı, biküspit aort kapağı, gebelik, karbamazepin.