Ara

Bu bölümde sistem içerisindeki makaleler arasında arama yapabilirsiniz.

Dergi Kimliği

Online ISSN (İngilizce)
1305-3124

Basılı ISSN (Türkçe)
1300-5251

Online ISSN (Türkçe)
1305-3132

Kuruluş
1993

Editör
Cihat Şen

Yardımcı Editörler
Murat Yayla, Oluş Api

İkizden ikize transfüzyon sendromu (TTTS) olgularında maternal ve perinatal sonuçlarının değerlendirilmesi

Serdar Başaranoğlu, Abdulkadir Turgut, Senem Yaman Tunç, Mehmet Sait İçen, Elif Ağaçayak, Ali Özler, Nurullah Peker, Ahmet Yalınkaya

Künye

İkizden ikize transfüzyon sendromu (TTTS) olgularında maternal ve perinatal sonuçlarının değerlendirilmesi. Perinatoloji Dergisi 2013;21(3):44 DOI: doi:10.2399/prn.13.S001082

Yazar Bilgileri

Serdar Başaranoğlu,
Abdulkadir Turgut,
Senem Yaman Tunç,
Mehmet Sait İçen,
Elif Ağaçayak,
Ali Özler,
Nurullah Peker,
Ahmet Yalınkaya

  1. Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, Diyarbakır TR
Yazışma Adresi

Serdar Başaranoğlu, Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, Diyarbakır TR,

Yayın Geçmişi

Gönderilme Tarihi: 09 Eylül 2013

Kabul Edilme Tarihi: 09 Eylül 2013

Yayınlanma Tarihi: 05 Eylül 2013

Çıkar Çakışması

Çıkar çakışması bulunmadığı belirtilmiştir.

Amaç

Monokoryonik ikiz gebelerde görülen, nadir ve karmaşık bir fizyopatolojiye sahip TTTS olgularında maternal ve perinatal sonuçlarını değerlendirmektir.

Yöntem

Çalışmamızda Dicle Üniversitesi Kadın Hastalıkları ve Doğum kliniğinde Temmuz 2008 ile Haziran 2013 tarihleri arasında doğumu gerçekleşen 296 çoğul gebelik incelendi. Olguların yaş, gravida, parite, doğumdaki gebelik haftaları, obstetrik hikayeleri, demografik verileri, komplikasyonları, koryonisite ve amniyonisite durumları, tedavi şekilleri, doğum şekli, sezeryan endikasyonları ve yenidoğana ait verileri arşiv dosyalarından ve elektronik veri tabanından elde edildi.

Bulgular

Kliniğimizde belirtilen sürede toplam 12.284 doğum gerçekleştiği ve bunların 296’sının çoğul olduğu saptandı. Çoğul gebelik insidansı %2.4 olarak bulundu. Çoğul gebeliklerin 276’sı ikiz 18’i üçüz, 2’si de dördüz idi. İkiz olguların 167’si (%60.5) dikoryonik-diamniyotik, 97’si (%35.1) monokoryonik-diamniyotik ve 12’si (%4.4) de monokorynik-monoamniyotik idi. İkiz olguların, 230’u (%83.3) spontan ve 46’sı (%16.7) da yardımcı üreme teknikleri (YÜT) sonrası oluştuğu tespit edildi. Monokoryonik-diamniyotik olguların 29’unda (%29.9) TTTS geliştiği, bunların hepsine amniyodrenaj uygulanırken, 8 olguya ek olarak septostomi uygulandığı tespit edildi. Olguların ortalama yaşı 28.9±7.0, ortalama gebelik haftası fetus A-B için sırasıyla 31.3±4.1 ve 28.6±3.8 olarak bulundu. Yenidoğan ağırlıkları ortalama fetus A-B için sırasıyla 1907.9±674.5 ve 1460±664.6 g idi, 58 yenidoğandan 11’inin postpartum eks olduğu saptandı.

Sonuç

TTTS maternal-fetal morbidite ve mortaliteye neden olan, günümüzde yardımcı üreme tekniklerinin sık kullanılmasıyla güncelliğini koruyan bir obstetrik problemdir. Çoğul gebelik tanısı konulan olgular dikkatli bir şekilde değerlendirilmeli, koryonisite, amniyonisite ve gebelik haftaları göz önünde bulundurularak intrauterin girişim dahil, olguya özgü uygun tedavi yöntemi belirlenmelidir. Bu olguların takibi ve tedavisi ileri merkezlerde olması anne ve fetüsler için daha uygun olacaktır.

Anahtar Kelimeler

Çoğul gebelik, transfüzyon, maternal ve fetal sonuçlar.