Ara

Bu bölümde sistem içerisindeki makaleler arasında arama yapabilirsiniz.

Dergi Kimliği

Online ISSN (İngilizce)
1305-3124

Basılı ISSN (Türkçe)
1300-5251

Online ISSN (Türkçe)
1305-3132

Kuruluş
1993

Editör
Cihat Şen

Yardımcı Editörler
Murat Yayla, Oluş Api

Künye

Preeklampside maternal ve neonatal salusin-β düzeylerinin araştırılması. Perinatoloji Dergisi 2013;21(3):48 DOI: 10.2399/prn.13.S001082

Yazar Bilgileri

Mehmet Göksu1,
Aysel Derbent Uysal1,
Süleyman Aydın2,
Mete Çağlar3,
Gül Alkan Bülbül4,
Bekir Sıtkı İsenlik1,
Özgür Özdemir1,
Selahattin Kumru1

  1. Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği, Antalya
  2. Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyokimya Anabilim Dalı, Elazığ
  3. Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, Düzce
  4. Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği,
Yazışma Adresi

Mehmet Göksu, Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği, Antalya, sekreter@perinataldergi.com

Yayın Geçmişi

Yayınlanma Tarihi: 05 Eylül 2013

Çıkar Çakışması

Çıkar çakışması bulunmadığı belirtilmiştir.

Amaç

Preeklampsi ciddi maternal ve perinatal mortalite ve morbiditeye neden olabilen gebelerin %2-8’inde görülen, sistemik veya lokal lipid anormalliği ile seyreden akut aterozisin görüldüğü multisistemik bir hastalıktır. Aterosklerotik etki ile beraber, vazodilatatör ve hipotansif etki gösteren salusin-β’nın müdahil olduğu mekanizmalar, bu peptidin preeklampsi patogenezinde rol alabileceğini düşündürmektedir. Mevcut çalışma, salusin-β’nın preeklampsi patogenezindeki olası rolünü araştırmak amacıyla planlandı.

Yöntem

Çalışmaya Ocak 2012-Ocak 2013 tarihleri arasında Antalya Eğitim Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniğine başvuran 87 gebe dahil edildi. 30 tane ağır preeklamptik, 29 tane hafif preeklamptik, 28 tane sağlıklı gebeden doğum öncesi 5cc kan örneği alındı. Postpartum kordon klemplendikten hemen sonra umbilikal arter ve venden 5cc kan örneği alındı. Serum salusin-β düzeyleri enzyme-linked immunosorbent assay yöntemi (Bio-Tek Instruments ELx 800 Microplate Reader VT, USA) ile ölçüldü. Kronik hipertansiyon, diabet, çoğul gebelik, kronik karaciğer ve böbrek hastalığı, trombofili ve fetal anomalisi olan gebeler çalışma dışı bırakıldı.

Bulgular

Üç grup arasında yaş, gravida sayısı, parite sayısı ve abortus sayısı açısından istatistiksel farklılık yoktu. Serum salusin-β düzeyi umbilikal arter, ven ve maternal venöz kanda sırasıyla hafif preeklamptik grupta (1148.5±379.8; 1257.5±528.2; 1235.2±344.6) iken ağır preeklamptik grupta (472.2±104.2; 470.5±114.2; 519.4±100.3) ve kontrol grubunda (409.9±97.3; 441.4±85.6; 384.7±110.3) idi. Serum salusin-β düzeyi açısından gruplar arasında farklılık saptandı. Hafif preeklampsi grubunda umbilikal arter, ven ve maternal venöz kan serum salusin-β düzeyi diğer gruplardan istatistiksel anlamlı olarak yüksek bulundu (p=0.000).

Sonuç

Salusin-β hafif preeklamptik gebelerde ve fetüslerde artmıştır. Veriler, salusin-β’nın preeklampsi patogenezinde rol oynayabileceğini düşündürmektedir.

Anahtar Kelimeler

Preeklampsi, hipertansiyon, salusin-β, kordon kanı