Ara

Bu bölümde sistem içerisindeki makaleler arasında arama yapabilirsiniz.

Dergi Kimliği

Online ISSN (İngilizce)
1305-3124

Basılı ISSN (Türkçe)
1300-5251

Online ISSN (Türkçe)
1305-3132

Kuruluş
1993

Editör
Cihat Şen

Yardımcı Editörler
Murat Yayla, Oluş Api

Künye

Preeklampside maternal ve neonatal salusin-α düzeylerinin araştırılması. Perinatoloji Dergisi 2013;21(3):47-48 DOI: 10.2399/prn.13.S001082

Yazar Bilgileri

Mehmet Göksu1,
Aysel Derbent Uysal1,
Süleyman Aydın2,
Mete Çağlar3,
Gül Alkan Bülbül4,
Musa Yılmaz2,
Bekir Sıtkı İsenlik1,
Özgür Özdemir1,
Selahattin Kumru1

  1. Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği, Antalya TR
  2. Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyokimya Anabilim Dalı, Elazığ TR
  3. Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, Düzce TR
  4. Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği Antalya TR
Yayın Geçmişi

Gönderilme Tarihi: 09 Ekim 2013

Kabul Edilme Tarihi: 09 Ekim 2013

Yayınlanma Tarihi: 05 Eylül 2013

Çıkar Çakışması

Çıkar çakışması bulunmadığı belirtilmiştir.

Amaç

Preeklampsi gebelikte oluşan hipertansiyon, proteinüri, endotelyal disfonksiyon, akut aterozis ve azalmış fetoplesantal kan akımı ile hipoksinin eşlik ettiği bir hastalıktır. Yeni keşfedilmiş solubl proteinlerden olan salusin-α vazodilatör ve hipotansif etki göstermektedir ve ayrıca aterosklerozisle de ilişkilidir. Mevcut çalışmada akut aterosklerotik sürece benzeyen ve hipertansiyonla seyreden preeklampsi ile salusin-α’nın olası ilişkilerinin araştırılması amaçlanmıştır.

Yöntem

Çalışmaya Ocak 2012-Ocak 2013 tarihleri arasında Antalya Eğitim Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniğine başvuran 87 gebe dahil edildi. 30 tane ağır preeklamptik, 29 tane hafif preeklamptik, 28 tane sağlıklı gebeden doğum öncesi 5cc kan örneği alındı. Postpartum umbilikal kord klemplendikten sonra umbilikal arter ve venden 5cc kan örneği alındı. Serum salusin-α düzeyleri enzyme-linked immunosorbent assay yöntemi (Bio-Tek Instruments ELx 800 Microplate Reader VT, USA) ile ölçüldü. Kronik hipertansiyon, diabet, çoğul gebelik, kronik karaciğer ve böbrek hastalığı, trombofili ve fetal anomalisi olan gebeler çalışma dışı bırakıldı.

Bulgular

Üç grup arasında yaş, gravida sayısı, parite sayısı ve abortus sayısı açısından farklılık yoktu. Serum salusin-α düzeyi umbilikal arter, ven ve maternal venöz kanda sırasıyla ağır preeklamptik grupta (2.8±2.6, 28.0±1.9, 30.4±3) iken hafif preeklamptik grupta (19.7±3, 21.3±6.1, 23.3±5.2) ve kontrol grubunda (22.2±6.1, 21.7±6.4, 24±5.7) idi. Serum salusin-α düzeyi açısından gruplar arasında farklılık saptandı. Ağır preeklampsi grubunda umbilikal arter, ven ve maternal venöz kan serum salusin-α düzeyinin diğer gruplardan yüksek olması istatistiksel olarak anlamlı bulundu (p=0.000).

Sonuç

Vazodilatör, hipotansif ve antiaterosklerotik etkileri bilinen salusin-α, preeklamptik anne ve fetüslerin serumlarında yüksek olarak saptanmıştır. Bulgularımız salusinler ile preeklampsi gelişimi arasında etyopatogenez yönünden ilişki varlığına işaret etmektedir.

Anahtar Kelimeler

Preeklampsi, hipertansiyon, salusin-alpha, kordon kanı.