Ara

Bu bölümde sistem içerisindeki makaleler arasında arama yapabilirsiniz.

Dergi Kimliği

Online ISSN (İngilizce)
1305-3124

Basılı ISSN (Türkçe)
1300-5251

Online ISSN (Türkçe)
1305-3132

Kuruluş
1993

Editör
Cihat Şen

Yardımcı Editörler
Murat Yayla, Oluş Api

Termde spontan doğum eylemine giren ve girmeyen kadınlarda toll-like Reseptör 2, 3 ve 4 polimorfizmleri

Tülay Özlü, Zeynep Ocak, Serap Aynur Simavlı, Ahmet Karataş

Künye

Termde spontan doğum eylemine giren ve girmeyen kadınlarda toll-like Reseptör 2, 3 ve 4 polimorfizmleri. Perinatoloji Dergisi 2013;21(3):48-49 DOI: 10.2399/prn.13.S001082

Yazar Bilgileri

Tülay Özlü1,
Zeynep Ocak2,
Serap Aynur Simavlı3,
Ahmet Karataş1

  1. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, Bolu TR
  2. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Genetik Anabilim Dalı, Bol TR
  3. İzzet Baysal Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölümü, Bolu TR
Yazışma Adresi

Ahmet Karataş, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, Bolu TR,

Yayın Geçmişi

Gönderilme Tarihi: 10 Eylül 2013

Kabul Edilme Tarihi: 10 Eylül 2013

Yayınlanma Tarihi: 05 Eylül 2013

Çıkar Çakışması

Çıkar çakışması bulunmadığı belirtilmiştir.

Amaç

Doğum eyleminin başlatılmasında rol oynadığı bilinen Toll-Like Reseptörler (TLR) inflamatuvar olaylarda önemli rol oynarlar. Bu reseptörlerin polimorfizmlerinin erken doğum ve erken membran rüptürü patofizyolojisinde rolleri olabileceği bildirilmiştir. Bu çalışmada termde hamilelerde doğum eyleminin başlamasında gecikme ile TLR 2, 3 ve 4 polimorfizmleri arasındaki ilişkiyi incelemek amaçlandı.

Yöntem

37. gebelik haftasından sonra doğum yapan pre-eklampsi, IUGR veya erken doğum öyküsü olmayan kadınlar prospektif olarak değerlendirildi ve polimorfik varyantları araştırmak için kan örnekleri alındı. TLR2 gen Arg753Gln, TLR3 (c.1377C/T), TLR4 Asp299Gly ve Thr399Ile polimorfizmleri polimeraz zincir reaksiyonu (PCR-RFLP) yöntemi kullanılarak genotiplendirildi. 41. haftadan önce kendiliğinden doğum eylemi başlayanlar ile bu haftaya kadar doğum eylemi başlamayan kadınlar demografik özellikleri ve TLR 2, 3 ve 4 polimorfizmleri açısından karşılaştırıldı. Aynı karşılaştırmalar 40. hafta eşik değer alınarak tekrar yapıldı.

Bulgular

37. gebelik haftasından sonra doğum yapan 79 kadın değerlendirildi. Tüm hastalar TLR2 Arg753Gln, TLR4 Thr399Ile için CC genotipe sahipti. TLR4 Asp299Gly GA polimorfizmi ile TLR3 (c.1377C / T) polimorfizmi arasında, 41. haftaya kadar kendiliğinden eyleme giren ve girmeyen hastalar arasında istatistiksel olarak anlamlı fark yoktu; eşik değer olarak 40. hafta alındığında da aynı durum geçerliydi.

Sonuç

Termde gebe kadınlarda doğum eyleminin başlamasında gecikme, TLR 2, TLR 3 veya 4 polimorfizmlerin varlığından etkilenmiyor gibi görünmektedir. Bu konuda başka çalışmalara ihtiyaç vardır.

Anahtar Kelimeler

TLR polimorfizm, doğum eylemi, postterm gebelik.