Ara

Bu bölümde sistem içerisindeki makaleler arasında arama yapabilirsiniz.

Dergi Kimliği

Online ISSN (İngilizce)
1305-3124

Basılı ISSN (Türkçe)
1300-5251

Online ISSN (Türkçe)
1305-3132

Kuruluş
1993

Editör
Cihat Şen

Yardımcı Editörler
Murat Yayla, Oluş Api

Fetal doğum ağırlığı ile anne serumu PAPP-A düzeyleri ilişkisi

Özkan Özdamar, Murat Muhcu, Mehmet Vedat Atay

Künye

Fetal doğum ağırlığı ile anne serumu PAPP-A düzeyleri ilişkisi. Perinatoloji Dergisi 2013;21(3):58-59 DOI: 10.2399/prn.13.S001082

Yazar Bilgileri

Özkan Özdamar1,
Murat Muhcu2,
Mehmet Vedat Atay2

  1. Gölcük Asker Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Servisi, Gölcük, Kocaeli TR
  2. GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Servisi, İstanbul TR
Yazışma Adresi

Özkan Özdamar, Gölcük Asker Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Servisi, Gölcük, Kocaeli TR,

Yayın Geçmişi

Gönderilme Tarihi: 11 Eylül 2013

Kabul Edilme Tarihi: 11 Eylül 2013

Yayınlanma Tarihi: 05 Eylül 2013

Çıkar Çakışması

Çıkar çakışması bulunmadığı belirtilmiştir.

Amaç

Pregnancy associated plasma protein – A (PAPP-A) primer olarak sinsityotrofoblastlar tarafından üretilen glikozile bir protein kompleksidir. PAPP-A’nın IGF-bağlayıcı proteinler (IGF-BP) için proteaz fonksiyonu olduğu gösterilmiştir. IGF-BP’lerin IGF’lerin aktivitelerini düzenlemelerinden ötürü, PAPP-A fetal büyümede önemli rol oynamaktadır. Bu patofizyolojik ilişkiler PAPP-A ile fetal gelişim kısıtlılığı arasında muhtemel ilişkileri akla getirmektedir. Bu çalışmada anne serumu PAPP-A düzeyleri ile fetal doğum ağırlığı arasındaki ilişkiyi değerlendirmeyi amaçladık.

Yöntem

2006-2012 yılları arasında 11+0 and 13+6 haftalar arasında birinci trimester anomali taraması yapılan ve hastanemizde ≥37 hafta doğum yapan 6822 kadın arasından rastgele seçilen 50 hastada yapıldı. Bir başka çalışma için tüm demografik veriler, PAPP-A, b-hCG düzeyleri, fetal ense kalınlığı ölçümleri daha önceden toplanmış ve databank oluşturulmuştu. Çoğul gebelikler, fetal defektler, kromozomal bozukluklar, ≤24 hafta doğumlar, fetal makrozomi ve preeklamptik hastalar dışlandı. Fetal doğum ağırlığı ile PAPP-A MoM arasındaki ilişki lineer regresyon analizi ile değerlendirildi.

Bulgular

Rastgele seçilen 50 kadının doğumdaki ortalama yaşları 28.38 (19-41) idi. Gebelik-öncesi ortalam anne ağırlığı 60.44 (43-92) (kg) idi. Ortalama fetal doğum ağırlığı 3406 (2800-3950) idi. Ortalama PAPP-A MoM 1.114 (0.301-4.004) idi. Lineer regresyon analizi PAPP-A ile fetal ağırlık arasında ilişki olmadığına işaret etmektedir (p=0.3536, r=-0,134).

Sonuç

PAPP-A ile fetal ağırlık arasında ilişki bulamadık. Önceki çalışmalar PAPP-A’nın FGR için kullanışlı bir marker olduğuna ve LGA fetüslerde yüksek seviyelerine işaret etmektedir. PAPP-A’nın plasental dokudan salgılanması nedeniyle düzeylerinin plasental doku hacmini yansıtabileceği hipotezi mantıksaldır. Ancak verilerimiz, ilerleyen gebelik haftalarında FGR veya LGA gelişecek gebelikleri öngörmede PAPP-A’nın tek başına öngörü değeri taşımadığına işaret etmektedir. Bu tablolar açısından riskli gebelere farklı tanısal testler gereklidir.

Anahtar Kelimeler

PAPP-A, fetal doğum ağırlığı, fetal gelişim kısıtlılığı.