Ara

Bu bölümde sistem içerisindeki makaleler arasında arama yapabilirsiniz.

Dergi Kimliği

Online ISSN (İngilizce)
1305-3124

Basılı ISSN (Türkçe)
1300-5251

Online ISSN (Türkçe)
1305-3132

Kuruluş
1993

Editör
Cihat Şen

Yardımcı Editörler
Murat Yayla, Oluş Api

Gebeliğin intrahepatik kolestazı: Tersiyer merkezin 5 yıllık deneyimi

İbrahim Uyar, İbrahim Gülhan, Deniz Öztekin, Cenk Gezer, Atalay Ekin, Seçil Kurtulmuş, Mehmet Özeren

Künye

Gebeliğin intrahepatik kolestazı: Tersiyer merkezin 5 yıllık deneyimi. Perinatoloji Dergisi 2013;21(3):59 DOI: 10.2399/prn.13.S001082

Yazar Bilgileri

İbrahim Uyar1,
İbrahim Gülhan2,
Deniz Öztekin3,
Cenk Gezer2,
Atalay Ekin2,
Seçil Kurtulmuş2,
Mehmet Özeren2

  1. Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kadın Doğum Kliniği, İzmir TR
  2. Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kadın Doğum Kliniği, İzmir TR
  3. Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kadın Doğum Kliniği, İzmir TR
Yazışma Adresi

İbrahim Uyar, Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kadın Doğum Kliniği, İzmir TR,

Yayın Geçmişi

Gönderilme Tarihi: 11 Eylül 2013

Kabul Edilme Tarihi: 11 Eylül 2013

Yayınlanma Tarihi: 05 Eylül 2013

Çıkar Çakışması

Çıkar çakışması bulunmadığı belirtilmiştir.

Amaç

Hastanemizde son 5 yılda Gebeliğin İntrahepatik Kolestazı (GİK) tanısı ile yatan hastaların değerlendirilmesi.

Yöntem

Hastanemize Ocak 2008-Mayıs 2013 tarihleri arasında GİK tanısı konan 150 hasta retrospektif olarak değerlendirilerek yaş, tanı haftası, doğum haftası, tanıdan sonra doğuma kadar geçen süre, fetal ağırlık, transaminazlar, hemogram ve koagülasyon parametreleri kaydedildi. Hastalar tanı haftalarına ve gravida durumlarına göre ikişer ayrı gruba ayrıldı. Buna göre 32 hafta öncesinde tanı alan hastalar A grubunu (n=49), 32 hafta üzerinde tanı alan hastalar B grubunu (n=101) oluşturdu. Gravidası bir olanlar Grup I (n=63), gravidası iki ve üzeri olanlar ise Grup II (n=87) olarak ayrıldı. Gruplar yukarıdaki parametreler açısından karşılaştırıldı. Veriler SPSS 16.0 paket programı ile değerlendirildi.

Bulgular

GİK tanısı olan 150 hastanın yaş, gravida, tanı haftası, doğum haftası, doğuma kadar geçen süre ve fetal ağırlık ortalamaları sırasıyla 28.1±6.2, 2.2±1.6, 31.5±5.8, 36.7±2.0, 4.8± 6.3 ve 3070.0±533.9’dır. Grup A ve Grup B arasında yaş, doğum haftası, hemogram, transaminaz seviyeleri ve koagulasyon parametreleri açısından fark bulunmazken, doğuma kadar geçen süre ve fetal ağırlıklar açısından fark saptandı (p=0.001, p=0.035). Buna göre A Grubunda doğuma kadar geçen süre daha uzun, fetal ağırlık ise daha düşüktür. Grup I ve Grup II arasında ise tanı haftası, doğum haftası, fetal ağırlıklar, hemogram değerleri, transaminazlar ve koagülasyon parametreleri açısından fark bulunmazken, yaş açısından fark tespit edilmiştir (p=0.001). Buna göre Grup I’deki hastalar daha genç yaştadır.

Sonuç

Çalışmamıza göre 32 haftanın altında GİK tanısı alan hastaların fetüsleri daha düşük doğum ağırlıklı olmaktadır. Primigravid ve multigravid hastalar arasında ise yukarıdaki parametreler açısından fark yoktur.

Anahtar Kelimeler

Gebeliğin intrahepatik kolestazı, gravida.