Ara

Bu bölümde sistem içerisindeki makaleler arasında arama yapabilirsiniz.

Dergi Kimliği

Online ISSN (İngilizce)
1305-3124

Basılı ISSN (Türkçe)
1300-5251

Online ISSN (Türkçe)
1305-3132

Kuruluş
1993

Editör
Cihat Şen

Yardımcı Editörler
Murat Yayla, Oluş Api

Plasental lokasyon fetal cinsiyeti öngörebilir mi?

Özkan Özdamar, Murat Muhcu, Mehmet Vedat Atay

Künye

Plasental lokasyon fetal cinsiyeti öngörebilir mi?. Perinatoloji Dergisi 2013;21(3):59-60 DOI: 10.2399/prn.13.S001082

Yazar Bilgileri

Özkan Özdamar1,
Murat Muhcu2,
Mehmet Vedat Atay2

  1. Gölcük Asker Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Servisi, Gölcük, Kocaeli TR
  2. GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Servisi, İstanbul TR
Yazışma Adresi

Özkan Özdamar, Gölcük Asker Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Servisi, Gölcük, Kocaeli TR,

Yayın Geçmişi

Gönderilme Tarihi: 11 Eylül 2013

Kabul Edilme Tarihi: 11 Eylül 2013

Yayınlanma Tarihi: 05 Eylül 2013

Çıkar Çakışması

Çıkar çakışması bulunmadığı belirtilmiştir.

Amaç

Pek çok ebeveyn bebeklerinin cinsiyetini gebeliklerinin en erken evresinde öğrenmek istemektedirler. Ancak fetal cinsiyetin belirlenmesi yalnız anne-babanın merakının giderilmesi amacıyla değil, cinsiyete özgün olarak ortaya çıkabilen bazı genetik hastalıklar için en kısa sürede genetik danışmanlık alabilmek için de önemlidir. Plasental yerleşim ile kötü perinatal sonuçlar arasındaki ilişkinin yanı sıra feta ağırlıkla da ilişkisi daha önceden çalışılmıştır. Ancak plasental lokasyon ile fetal cinsiyet ilişkisi üzerine literatürde veri yortur. Burada plasental yerleşim ile fetal cinsiyet arasında bir bağlantı olabilir mi sorusunu irdeledik.

Yöntem

Bu çalışma Haziran 2012 ve Aralık 2012 tarihlerinde 18-20. gebelik haftaları arasında rutin prenatal ultrasonografi yapılan ve hastanemizde doğum yapan hastalarla Gölcük Asker Hastanesi’nde gerçekleştirildi. Fetal cinsiyet değerlendirmesi transabdominal sonografi ile koronal, sagittal, aksial planlarda multipl görüntülerin alınmasıyla yapıldı. Plasental lokasyon dikkatlice değerlendirilerek önduvar-sağ, önduvar sol, arkaduvar sağ ve arkaduvar sol olarak sınıflandırıldı. Tüm plasental anomaliler, plasenta previa, uterin anomaliler, çoğul gebelikler dışlandı. Fetal cinsiyet doğumdan sonra doğrulanarak kaydedildi.

Bulgular

Çalışmaya 48 gebe dahil edildi. Yirmisekiz erkek fetüsten 26’sında (%92.8) plasenta sağ yan yerleşimli idi. Ancak 2 erkek fetüste (%7.1) sol yan yerleşimli plasenta tespit edildi. Öte yandan 20 dişi fetüsten 17 tanesinde (%85) plasenta uterusun soluna lokalize olmuşken 3 dişi fetüste (%15) sağ yerleşimli plasenta izlendi.

Sonuç

Ramzi’s method olarak bilinen bir metoda göre cinsiyet tespitinde plasental/koryonik villüs lateralitesinin tespiti oldukça güvenilirdir ve yüzde oranları çalışmamızdakinden daha yüksektir. Bizim çalışmamızda da lateralitenin cinsiyetle ilişkisi özellikle erkek fetüslerin sağ yan yerleşimi için yüksek düzeyde anlamlı çıkmıştır. Çalışmamız 18-20. haftalar arasında yapılmış olsa da daha erken haftalarda yapılacak çalışmalar tanıda çokdaha yardımcı olacaktır.

Anahtar Kelimeler

Plasental lokasyon, fetal cinsiyet, ultrasonografi.