Ara

Bu bölümde sistem içerisindeki makaleler arasında arama yapabilirsiniz.

Dergi Kimliği

Online ISSN (İngilizce)
1305-3124

Basılı ISSN (Türkçe)
1300-5251

Online ISSN (Türkçe)
1305-3132

Kuruluş
1993

Editör
Cihat Şen

Yardımcı Editörler
Murat Yayla, Oluş Api

Künye

Preeklampside maternal ve neonatal copeptin düzeylerinin araştırılması. Perinatoloji Dergisi 2013;21(3):42 DOI: doi:10.2399/prn.13.S001082

Yazar Bilgileri

Gül Alkan Bülbül1,
Selahattin Kumru1,
Aysel Derbent Uysal1,
Mete Çağlar2,
Mehmet Göksu1,
Bekir Sıtkı İsenlik1,
Özgür Özdemir1

  1. Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği, Antalya TR
  2. Düzce Üniversitesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, Düzce TR
Yazışma Adresi

Gül Alkan Bülbül, Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği, Antalya TR,

Yayın Geçmişi

Gönderilme Tarihi: 09 Eylül 2013

Kabul Edilme Tarihi: 09 Eylül 2013

Yayınlanma Tarihi: 05 Eylül 2013

Çıkar Çakışması

Çıkar çakışması bulunmadığı belirtilmiştir.

Amaç

Preeklampsi gebeliğin 20. haftasından sonra ortaya çıkan hipertansiyon ve proteinüri ile karakterize gebeliğin ciddi komplikasyonlarından olup, tüm gebeliklerin %3-5’ini etkilemektedir. İnsülin rezistansının katkı sağladığı endotelyal disfonksiyonun preeklampsinin patogenezinde önemli rol oynadığı öne sürülmektedir. Copeptin vazopressinin prekürsörü olup, son zamanlarda metabolik sendrom ve insülin rezistansını gösteren bir belirteç olarak kullanılmaktadır. Bu çalışma, preeklampsinin gelişiminde copeptinin olası rolünü araştırmak amacıyla planlandı.

Yöntem

Çalışma grubunu Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kliniği’ne başvuran 72 gebe oluşturdu. Bu gebeler hafif preeklampsi (n= 22), ağır preeklampsi (n= 28), sağlıklı kontrol grubu (n= 22) olarak 3 gruba ayrıldı. Tüm gebelerde anestezi indüksiyonunda hemen önce maternal venöz kan, göbek kordonu klemplendikten hemen sonra fetal umblikal arter ve ven kan örnekleri alındı. Serum copeptin düzeyleri enzyme- linked immunosorbent assay yöntemi (Bio-Tek Instruments ELx 800 Microplate Reader VT, USA) ile ölçüldü.

Bulgular

Ağır preeklampsi grubunda maternal venöz kan copeptin düzeylerini 0.49±0.23 ng/mL, kontrol grubunda 0.35±0.28 ng/ mL olarak saptandı (p<0.05). Hafif preeklampsi grubunda maternal venöz kan copeptin düzeyi kontrol grubuna göre 1,2 kat yükselmesine rağmen fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmadı (0.42±0.23 ng/mL vs 0.35+0.17 ng/mL). Ağır preeklampsi, hafif preeklampsi ve kontrol grubu arasında fetal umblikal arter ve ven copeptin düzeyleri arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık saptanmadı.

Sonuç

Artmış maternal copeptin düzeylerinin preeklampsinin patogeneziyle ilişkili olabileceği düşünüldü.

Anahtar Kelimeler

Copeptin, insülin rezistansı, preeklampsi.