Ara

Bu bölümde sistem içerisindeki makaleler arasında arama yapabilirsiniz.

Dergi Kimliği

Online ISSN (İngilizce)
1305-3124

Basılı ISSN (Türkçe)
1300-5251

Online ISSN (Türkçe)
1305-3132

Kuruluş
1993

Editör
Cihat Şen

Yardımcı Editörler
Murat Yayla, Oluş Api

İntrauterin gelişme geriliği olan gebelerde maternal serumda serbest DNA düzeylerinin araştırılması

Ebru Dikensoy, Türkan Kaya, Seyhun Sucu, M.Hanifi Bademkıran, Sİbel Oğuzkan Balcı, Sacide Pehlivan

Künye

İntrauterin gelişme geriliği olan gebelerde maternal serumda serbest DNA düzeylerinin araştırılması. Perinatoloji Dergisi 2013;21(3):81-82 DOI: 10.2399/prn.13.S001082

Yazar Bilgileri

Ebru Dikensoy1,
Türkan Kaya1,
Seyhun Sucu1,
M.Hanifi Bademkıran1,
Sİbel Oğuzkan Balcı2,
Sacide Pehlivan2

  1. Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, Gaziantep TR
  2. Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyoloji ve Genetik Anabilim Dalı, Gaziantep TR
Yazışma Adresi

Ebru Dikensoy, Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, Gaziantep TR,

Yayın Geçmişi

Gönderilme Tarihi: 12 Eylül 2013

Kabul Edilme Tarihi: 12 Eylül 2013

Yayınlanma Tarihi: 05 Eylül 2013

Çıkar Çakışması

Çıkar çakışması bulunmadığı belirtilmiştir.

Amaç

İntrauterin gelişme geriliği saptanan gebelerin maternal serumundaki fetal serbest DNA düzeylerini belirleyerek erken tanıdaki etkisini saptamaktır.

Yöntem

İntrauterin gelişme geriliği (IUGR) olan gebelerin maternal serum fetal serbest DNA düzeyleri ile, sağlıklı gebelerin serum fetal serbest DNA düzeyleri karşılaştırıldı.Çalışmaya Eylül 2010 ile Ağustos 2011 tarihleri arasında Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği'ne başvuran 30 IUGR ile herhangi bir medikal problemi olmayan 30 sağlıklı son trimesterdeki gebeler dahil edildi. 60 gebenin de yapılan ultrasonıgrafik değerlendirilmelerinde bebek cinsiyetleri erkek olarak görülüp çalışmaya erkek fetuslar dahil edildi. İstatistiksel analizler Mann Whitney-U test ve Student t test kullanılarak gerçekleştirildi.

Bulgular

Kontrol grubu ile karşılaştırıldığında IUGR'li hasta grubunda fetal serbest DNA düzeyleri istatistiksel olarak anlamlı şekilde yüksek bulundu (P:0.001). Sağlıklı grupta Doppler akımları normal olarak değerlendirildi. Hasta grubundan 19 vakada arteriyel sistem bozukluğu saptandı. Hasta grubu, Doppler akımları bozulmuş ve akımları normal olarak iki subgruba ayrıldığında; fetal serbest DNA düzeyleri Doppler akımları bozulmuş grupta istatistiksel olarak anlamlı olacak şekilde diğerinden yüksek bulundu.

Sonuç

Hasta grubunda IUGR semptomları ortaya çıktığı sırada maternal serum fetal serbest DNA düzeyleri sağlıklı kontrol grubuna göre yüksek bulundu. Bu artışın plasental disfonskiyona bağlı olduğu düşünüldü. Maternal serum serbest fetal DNA düzeylerinin IUGR etyolojisindeki yeri ve IUGR’ın tespitinde potansiyel bir belirteç olarak kullanılabilirliğinin saptanması için daha geniş, prospektif çalışmalara ihtiyaç vardır.

Anahtar Kelimeler

İntrauterin gelişme geriliği olan gebelerde maternal serumda serbest DNA düzeylerinin