Ara

Bu bölümde sistem içerisindeki makaleler arasında arama yapabilirsiniz.

Dergi Kimliği

Online ISSN (İngilizce)
1305-3124

Basılı ISSN (Türkçe)
1300-5251

Online ISSN (Türkçe)
1305-3132

Kuruluş
1993

Editör
Cihat Şen

Yardımcı Editörler
Murat Yayla, Oluş Api

Erken doğum tehditi olan gebelerde ACTH, fibronektin, pentraxin 3 düzeyleri ve servikal uzunluk ölçümlerinin değerlendirilmesi

Filiz Aktenk, Burcu Artunç Ülkmen, Yeşim Güvenç, Halil Gürsoy Pala, Arzu Oran

Künye

Erken doğum tehditi olan gebelerde ACTH, fibronektin, pentraxin 3 düzeyleri ve servikal uzunluk ölçümlerinin değerlendirilmesi. Perinatoloji Dergisi 2015;23(3):S59 DOI: 10.2399/prn.15.S001084

Yazar Bilgileri

Filiz Aktenk,
Burcu Artunç Ülkmen,
Yeşim Güvenç,
Halil Gürsoy Pala,
Arzu Oran

  1. Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, Perinatoloji Bilim Dalı, Manisa
Yazışma Adresi

Burcu Artunç Ülkmen, Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, Perinatoloji Bilim Dalı, Manisa , artunc.burcu@gmail.com

Yayın Geçmişi

Gönderilme Tarihi: 30 Ağustos 2015

Son Revizyon Tarihi: 30 Ağustos 2015

Kabul Edilme Tarihi: 01 Eylül 2015

Erken Baskı Tarihi: 01 Ekim 2015

Yayınlanma Tarihi: 01 Ekim 2015

Çıkar Çakışması

Çıkar çakışması bulunmadığı belirtilmiştir.

Amaç
Erken doğum tehditi olan gebelerde ACTH, fibronektin, pentraksin-3 düzeyleri ve servikal uzunluğun, komplike olmayan normal gebelerdeki düzeyleri ile karşılaştırarak bu belirteçlerin erken doğum tehditi üzerindeki önemini belirlemek ve risk faktörü olarak kullanılabilecek yeni belirteçler oluşturabilmek amaçlanmıştır.
Yöntem
Çalışmaya Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Ana Bilim Dalına başvuran 18–40 yaş arası 24–34 hafta arasında sağlıklı 30 gebe ve erken doğum tehditi tanısı almış 30 gebe dahil edildi. Gebelerin yaş, eğitim düzeyi, boy/kilo ölçümleri, gebelik sayısı, paritesi, sigara kullanma alışkanlığı, sistemik hastalık varlığı, önceki gebelik öyküleri sorgulandı. Çalışmaya katılan tüm gebelerde transvaginal sonografi ile servikal uzunluk ölçümü yapıldı. Venöz kan örnekleri alındıktan sonra ACTH, fibronektin ve pentraksin 3 düzeyleri çalışıldı. Sonuçlar her iki grupta SPSS-20 programında istatistiksel olarak karşılaştırıldı.
Bulgular
Çalışmaya alınan gebelerde çalışma ve kontrol grupları verileri karşılaştırıldığında sosyodemografik özellikler yönüile anlamlı farklılık izlenmedi (p>0.05). Çalışma grubunda yer alan gebelerde ortalama serviks uzunluğu 17.56 mm iken, kontrol grubunda ortalama değer 44.74 mm saptandı ve aradaki fark istatistiksel olarak anlamlı bulundu (p<0.001). Çalışma ve kontrol grubu verilerinde karşılaştırılan ACTH ve fibronektin düzeyleri arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık izlenmedi (p>0.05). Pentraksin-3 düzeyleri karşılaştırıldında çalışma grubunda ortalama değer 35.83 pg/mL iken, kontrol grubunda 20.26 pg/mL saptandı ve aradaki fark istatistiksel olarak anlamlı bulundu (p<0.001). Çalışmamızda preterm eylem sıklığı %27.1 olarak saptandı. Preterm eylem gerçekleşen gebelerin çalışma grubuna oranlarının ise %53.3 olduğu görüldü.
Sonuç
Erken doğum tehditi patogenezinde inflamatuar sürecin önemi pek çok çalışmada izlenmiştir. Pentraksin-3, erken doğum yapan hastalarda yüksek bulunması, erken doğumun patofizyolojisinde inflamatuar süreçlerin önemini göstermektedir. Risk gruplarında kullanılabilirliği daha büyük çalışmalarda değerlendirilmelidir. 
Anahtar Kelimeler