Ara

Bu bölümde sistem içerisindeki makaleler arasında arama yapabilirsiniz.

Dergi Kimliği

Online ISSN (İngilizce)
1305-3124

Basılı ISSN (Türkçe)
1300-5251

Online ISSN (Türkçe)
1305-3132

Kuruluş
1993

Editör
Cihat Şen

Yardımcı Editörler
Murat Yayla, Oluş Api

İlk trimesterde ultrasonografi ile korpus kallozumun varlığı öngörülebilir mi?

Hakan Kalaycı, Ebru Tarım, Halis Özdemir, Tayfun Çok, Ayşe Parlakgümüş

Künye

İlk trimesterde ultrasonografi ile korpus kallozumun varlığı öngörülebilir mi?. Perinatoloji Dergisi 2015;23(3):S69 - S70 DOI: 10.2399/prn.15.S001084

Yazar Bilgileri

Hakan Kalaycı,
Ebru Tarım,
Halis Özdemir,
Tayfun Çok,
Ayşe Parlakgümüş

  1. Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Adana Hastanesi Perinatoloji Bilim Dalı, Adana
Yazışma Adresi

Hakan Kalaycı, Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Adana Hastanesi Perinatoloji Bilim Dalı, Adana, smartdr96@yahoo.com

Yayın Geçmişi

Gönderilme Tarihi: 30 Ağustos 2015

Son Revizyon Tarihi: 30 Ağustos 2015

Kabul Edilme Tarihi: 01 Eylül 2015

Erken Baskı Tarihi: 01 Ekim 2015

Yayınlanma Tarihi: 01 Ekim 2015

Çıkar Çakışması

Çıkar çakışması bulunmadığı belirtilmiştir.

Amaç
Korpus kallozum agenezisi 4000 doğumda bir gözlenen, çeşitli anöploidi ve genetik sendromlara eşlik eden klinik bir durumdur. Korpus kallosum 18. gebelik haftasından sonra yapılan ultrasonografilerde mid sagital ve koronal kesitlerde direkt olarak görülebilir. Bu çalışmada amaç; ilk trimester ultrasonografisinde orta beyin ölçümleri ve perikallosal arterin görüntülenmesi ile indirekt olarak korpus kallosumun varlığının gösterebilmesidir.
Yöntem
Ocak 2014–Mart 2015 tarihleri arasında kliniğimizde ilk trimesterden itibaren takip edilen 278 gebeye ilk trimesterde ikili test zamanı ve ikinci trimesterde fetal ultrasonografi yapılmıştır. İlk trimesterde perikallosal arter trasesi görüntüsü elde edilmiş ve korpus kallozum agenezisinde 3. Ventrikülün yükselmesi ile değişim göstereceği düşünülen orta beyin boşluğu (OBB)/falks oranı hesaplanmıştır. Aynı fetuslarda 18–22. haftalar arası korpus kallosum direkt olarak görüntülenmiştir.
Bulgular
Çalışmamızda, 273 fetusta ilk trimesterde perikallosal arter trasesi gösterilebilmiştir. İncelenen gebelerin minimum vücut kitle indeksi (VKİ) 16.61 ve maksimum VKİ 40.23 iken perikallozal arter trasesinin izlenemediği 5 gebeden 3’ünün VKİ 29 ve üzeriydi. OBB/falks oranı değerlendirildiğinde; ilk trimesterde gebelik haftasından bağımsız olmak üzere, OBB/falks oranı 0.5–0.6 değerleri arasında izlenmiştir. Gebelik haftası ilerledikçe OB ve falks ölçümlerinde bir artış izlenmiştir. OBB ortalama değeri 5.57±0.95, falks ortalama ölçümü ise 9.9±1.55 olarak hesaplanmıştır. Tüm gebelik haftalarında OBB/ falks oranı 0.6’nın altındadır. Tüm gebelerde 18–22. gebelik haftaları arasında korpus kallozum izlenmiştir.
Sonuç
Korpus kallosumun ilk trimesterde indirekt varlığının tespit edilmesinde, perikallosal arter trasesinin izlenmesi (%98) ve OBB/falks oranının 0.6 altında olması (%100) oldukça yüksek duyarlılığa sahiptir. 
Anahtar Kelimeler