Arşiv
Ara

Bu bölümde sistem içerisindeki makaleler arasında arama yapabilirsiniz.

Dergi Kimliği

Online ISSN (İngilizce)
1305-3124

Basılı ISSN (Türkçe)
1300-5251

Online ISSN (Türkçe)
1305-3132

Kuruluş
1993

Editör
Cihat Şen

Yardımcı Editörler
Murat Yayla, Oluş Api

Künye

Myomektomi sonrası posterior uterin ve intestinal rüptür. Perinatoloji Dergisi 2015;23(3):S26 DOI: 10.2399/prn.15.S001084

Yazar Bilgileri

Nur Betül Tekiner1,
Doğukan Yıldırım2,
Merve Aldıkaçtıoğlu Talmaç2,
Alev Atış Aydın 2

  1. Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul
Yazışma Adresi

Nur Betül Tekiner, Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul, nurbetuldonmez@hotmail.com

Yayın Geçmişi

Gönderilme Tarihi: 30 Ağustos 2015

Son Revizyon Tarihi: 30 Ağustos 2015

Kabul Edilme Tarihi: 01 Eylül 2015

Erken Baskı Tarihi: 01 Ekim 2015

Yayınlanma Tarihi: 01 Ekim 2015

Çıkar Çakışması

Çıkar çakışması bulunmadığı belirtilmiştir.

Amaç
Gebelikte uterus rüptürü; uterusun musküler duvarınn bütünlüğünün bozulmasıyla karakterize, nadir görülen ancak yüksek fetal ve maternal morbidite ile birlikte seyreden bir olaydır. Uterus rüptürü, tipik olarak komplet ve inkomplet olarak ikiye ayrılmaktadır. Laparotomik yol ile gerçekleştirilen myomektomi hikayesi olan gebelerde rüptürlerin neredeyse tamamı üçüncü trimesterde ya da doğum eylemi sırasında gerçekleşmektedir. Olgumuzda laparotomi ile myomektomi olan hastanın miadında gerçekleşen uterin ve intestinal rüptürünü anlatmayı amaçladık.
Olgu
23 yaşında primer infertilite nedeniyle polikliniğimize başvuran hastanın yapılan tetkikleri neticesinde uterus posterior duvarda intramural yerleşimli 40*42*38 boyutlarında myom olduğu tespit edildi. Hastaya laparotomi ile myomektomi kararı alındı. Şubat 2014’de opere olan hastanın operasyon sırasında uterin kaviteye girildiği ve hastaya en az 6 ay korunması gerektiği bilgisi verilmiştir. Hasta miadında haziran 2015’de defekasyon sonrası karın ağrısı ile başlayan ve ilerleyen saatlerde omuza vuran ağrı şikayeti ile başvurdu. Hastanın yapılan muayenesinde uterus kontrakte, kardiyotokografide geç deselerasyon ve variabilite kaybı izlenmesi üzerine acil sezaryen kararı alındı. APGAR’ı 4/7 olan 2690 gram ağı­te­ral ra­di­al hi­pop­la­zi iz­len­di. Post­par­tum ge­nel du­ru­mu kö­tü spO2 de­ğer­le­ri dü­şük sey­re­den be­bek en­tü­be ola­rak ye­ni do­ğan yo­ğun ba­kım üni­te­sin­de ta­kip edil­di. Öze­fa­gus at­re­zi­si ve anal at­re­zi ne­de­ni ile en­te­ral bes­len­me ya­pı­la­ma­yıp pa­ren­te­ral bes­len­me ya­pıl­dı. Pnö­mo­to­raks ne­de­ni ile gö­ğüs tü­pü ta­kıl­dı. EKO; kar­di­yak fonk­si­yon­lar kö­tüy­dü, ejek­si­yon frak­si­yo­nu: %18 idi. Trans­fon­ta­nel usg; sağ ven­tri­kül ça­pı; 47 mm sol ven­tri­kül ça­pı 24 mm olup art­mış­tı. İn­trak­ra­ni­al he­mo­ra­ji­ye rast­lan­ma­dı. Post­par­tum 4. gü­nün­de de­rin bra­di­kar­di ne­de­ni ile ya­pı­lan kar­di­yak re­su­si­tas­yo­na ya­nıt ver­me­yen has­ta ya­şa­mı­nı kay­bet­ti.
So­nuç
VAC­TREL bir­lik­te­li­ği­ne hid­ro­se­fa­li­nin eş­lik et­me­si VAC­TREL-H ola­rak isim­len­di­ri­lir. Bu sen­drom oto­zo­mal re­se­sif ya da X’e bağ­lı ge­çiş­li ola­bi­lir Bu sen­drom özel­lik­le ra­di­al ap­la­zi ol­mak üze­re bi­la­te­ral ra­di­al ke­mik ano­ma­li­le­ri, anal at­re­zi ge­ni­tal ano­ma­li­le­ri­de içe­re­bi­lir. So­nuç ola­rak mul­tipl ano­ma­li­ler ile sey­re­den bir tab­lo olan VAC­TREL bir­lik­te­li­ği­nin tüm kom­po­nent­le­ri­ne in­tra­ute­ri­ne ta­nı ko­nu­la­ma­ya­bi­lir. An­cak an­te­na­tal ta­nı kon­muş izo­le hid­ro­se­fa­li ol­gu­la­rın­da bu sen­dro­mun­da ayı­rı­cı ta­nı­da dü­şü­nül­me­si ge­re­kir. 
Anahtar Kelimeler