Ara

Bu bölümde sistem içerisindeki makaleler arasında arama yapabilirsiniz.

Dergi Kimliği

Online ISSN (İngilizce)
1305-3124

Basılı ISSN (Türkçe)
1300-5251

Online ISSN (Türkçe)
1305-3132

Kuruluş
1993

Editör
Cihat Şen

Yardımcı Editörler
Murat Yayla, Oluş Api

Kaybedilmek üzere olan obstetrik hastaların değerlendirilmesi

Muhittin Eftal Avcı, Fatih Şanlıkan, Sümeyra Okur, Ahmet Göçmen

Künye

Kaybedilmek üzere olan obstetrik hastaların değerlendirilmesi. Perinatoloji Dergisi 2015;23(3):S49 - S50 DOI: 10.2399/prn.15.S001084

Yazar Bilgileri

Muhittin Eftal Avcı1,
Fatih Şanlıkan2,
Sümeyra Okur2,
Ahmet Göçmen2

  1. Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi,Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği, İstanbul
  2. Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği, İstanbul
Yazışma Adresi

Muhittin Eftal Avcı, Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi,Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği, İstanbul, eftal77@yahoo.com

Yayın Geçmişi

Gönderilme Tarihi: 30 Ağustos 2015

Son Revizyon Tarihi: 30 Ağustos 2015

Kabul Edilme Tarihi: 01 Eylül 2015

Erken Baskı Tarihi: 01 Ekim 2015

Yayınlanma Tarihi: 01 Ekim 2015

Çıkar Çakışması

Çıkar çakışması bulunmadığı belirtilmiştir.

Amaç 
Kliniğimize neredeyse kaybedilecek düzeyde ağır morbiditelerle gelen gebe hastaların demografik özelliklerini, klinik ve laboratuvar bulgularını ve bu olgulara uygulanan tedavi yaklaşımları ve sonuçlarını değerlendirmek.
Yöntem 
Bu çalışmada Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı’na 01 Ocak 2008 ve 01 Eylül 2014 tarihleri arasında başvuran toplam 20.403 doğum vakası geriye yönelik incelendi. Kaybedilmek üzere olan hasta profilleri için WHO 2011 yılı “Dünya Sağlık Örgütü maternal sağlık için kaybedilmek üzere olan hasta takip kılavuzu” tarafından kabul edilen tanımlamalara göre incelenmiştir ve olguları belirlemek için yoğun bakım ünitesi kayıtlarından ve ICD kodları taranmasından yararlanıldı. Gebeler için ölümle sonuçlanmasa da ölüm riski ile yüz yüze kalıp iyileşmiş olgular tespit edildi.
Bulgular
Kaybedilmek üzere olan hasta profiline sahip hastaların oranı %0.37 idi. Olguların yaş, gravida ve parite ortalamaları sırasıyla 28.87±6.78, 2.45±1.48, 1.12±1.2’dir. Olguların gestasyonel hafta ortalaması 35.25±3.97 (24–41 hafta). Olguların gebelik sonlanma şekli; 68 vaka (%88.3) sezaryen (C/S) ile 4 vaka (%5.2) normal spontan vajinal doğum ile sonlanmış, 5 hastaya da (%6.5) peripartum histerektomi yapılmıştır. Olguların 54’ünde (%70.1) preeklampsi, 18’inde (%23.4) eklampsi görülmüştür. 11 hastada (%14.5) HELLP sendromu izlenmiştir. Olguların 21’inde (%27.3) postpartum kanama görülmüş olup, 13 hastada (%16.9) atoni, 3 hastada (%3.9) plasenta invazyon anomalileri, 2 hastada (%2.6) uterin rüptür, 1 (%1.3) hastada da rest plasenta görülmüştür. Post partum kanamaya yapılan müdahaleler incelendiğinde; 11 (%14.3) olguda 7 üniteden fazla kan transfüzyonu, 8’inde (%10.4) postpartum kanamada lynch sütürasyonu, 7’sinde (%9.1) postpartum hipogastrik arter ligasyonu, 1 (%1.3) olguda rest partiküllerin temizlenmesi ve 1’inde (%1.3) postpartum balon tampon kullanımı görülmüştür. £18 yaş normal doğum görülme oranı, 19–34 yaş arasında sezaryen, ≥35 yaş postpartum histerektomi görülme oranı yüksektir. Gebelik sonucuna göre NSVD, C/S ve postpartum histerektomi açısından değerlendirildiğinde postpartum kanama görülme oranları arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulunmaktadır (p=0.001; p<0.01).
Sonuç
Neredeyse kaybedilecek obstetrik hasta, mortaliteye doğru hızla yol alan akut hastadır ve bu nedenle obstetrik bakımı kolaylaştırmak için “near miss” kaybedilmek üzere olan hasta profilini tanımak, tanımak için de pratik, kullanımı kolay, basit bir tanımlama yapılması gerekmektedir. Bu hastaların belirlenmesinin kritik hastaların takibinin kalitesini artırmak bu sayede hastaların uygun kriterlere (organ-sisteme dayanan kriterler daha faydalı olabilmektdir) göre tanısının konulması ve zamanında tıbbi-cerrahi bakım ile mortaliteden döndürülmesi büyük oranda mümkün olabilir.
Anahtar Kelimeler