Ara

Bu bölümde sistem içerisindeki makaleler arasında arama yapabilirsiniz.

Dergi Kimliği

Online ISSN (İngilizce)
1305-3124

Basılı ISSN (Türkçe)
1300-5251

Online ISSN (Türkçe)
1305-3132

Kuruluş
1993

Editör
Cihat Şen

Yardımcı Editörler
Murat Yayla, Oluş Api

Gebe hastada posterior reversibl ensefalopati sendromu

Deniz Kulaksız, Mehmet Armağan Osmanağaoğlu, Turhan Aran

Künye

Gebe hastada posterior reversibl ensefalopati sendromu. Perinatoloji Dergisi 2015;23(3):S50 DOI: 10.2399/prn.15.S001084

Yazar Bilgileri

Deniz Kulaksız,
Mehmet Armağan Osmanağaoğlu,
Turhan Aran

  1. Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, Trabzon
Yazışma Adresi

Deniz Kulaksız, Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, Trabzon,

Yayın Geçmişi

Gönderilme Tarihi: 30 Ağustos 2015

Son Revizyon Tarihi: 30 Ağustos 2015

Kabul Edilme Tarihi: 01 Eylül 2015

Erken Baskı Tarihi: 01 Ekim 2015

Yayınlanma Tarihi: 01 Ekim 2015

Çıkar Çakışması

Çıkar çakışması bulunmadığı belirtilmiştir.

Amaç
Posterior reversibl ensefalopati sendromu (PRES) sıklıkla eklampsi ile birlikte izlenen radyografik klinik bir tanıdır. Kan basıncındaki ani artışla birlikte baş ağrısı, nöbet, görsel kayıp, görmede bulanıklık görülür. Manyetik rezonans görüntüleme ile beyin dokusunun değerlendirilmesi tanıda altın standarttır. Bir vaka nedeniyle gebelikte görülen PRES tanısı ve tedavisi konusunda literatür incelemesi yapmak istedik.
Yöntem
Retrospektif dosya taraması olarak olgumuzu inceledik.
Bulgular
Gebe hasta acil servise yakınları tarafından aniden olan kasılma ve titremeden oluşan nöbet ile getirildi. Uterin fundus ksifoidin 4 cm aşağısındaydı, status epileptikus halinde olan hastanın kontraksiyonlarının olması ve berrak amniyon mai gelişi izlenen hasta fetal iyilik hali değerlendirildikten sonra güven vermeyen fetal durum nedeni ile hasta acil sezaryene alındı. TA:160/90 civarında seyretmekteydi. 1. dakika apgar skoru 3, 5. dakika apgar skoru 5 olan erkek bebek doğurtuldu. Kan gazı pH’sı 7.36 ve BE: -2.3 idi. Doğum sonrası hastanın bilinci açıldı. Hasta 20 yaşında ve ilk gebeliğiydi. Tip 1 DM nedeni ile insülin tedavisi almaktaydı. TA: 120/80 ve nabız sayısı:104 idi. Rh uyuşmazlığı tespit edilen hastaya anti Rh D immunglobulin uygulandı. Hasta acil servise başvurduktan sonra magnezyum tedavisi başlandı. Postoperatif dönemde idrar çıkımı, derin tendon refleksleri ve magnezyumun kandaki seviyesi aralıklı olarak takip edildi. 24 saat boyunca idrar biriktirildi ve beyin MR çekildi. 24 Saatlik idrarda protein miktarı 2.4 gramdı. Beyin MR incelemesinde bilateral frontoparietooksipital loblarda multipl ve simetrik lezyonlar saptandı. Bulgular posterior reversible ensefalopati sendromunu destekler nitelikteydi.
Sonuç
Sonuç olarak posterior reversibl ensefalopatinin yaygın bir sebebi olan eklampsinin yönetimi acil ve uyanık olunması gereken bir durumdur. Nöbet ile başvuran her gebe eklampsi ön tanısı ile izlenmeli ve müdahale edilmelidir. 
Anahtar Kelimeler