Ara

Bu bölümde sistem içerisindeki makaleler arasında arama yapabilirsiniz.

Dergi Kimliği

Online ISSN (İngilizce)
1305-3124

Basılı ISSN (Türkçe)
1300-5251

Online ISSN (Türkçe)
1305-3132

Kuruluş
1993

Editör
Cihat Şen

Yardımcı Editörler
Murat Yayla, Oluş Api

11–13+6 gebelik haftasında uterin arter Doppler incelemesi ve maternal serumda PIGF, endoglin, PAPP-A düzeyi ile preeklampsi öngörüsü

Şule Yıldırım Köpük, Gülseren Yücesoy, Yigit Çakıroğlu, Yasin Ceylan, Mustafa Baki Çekmen

Künye

11–13+6 gebelik haftasında uterin arter Doppler incelemesi ve maternal serumda PIGF, endoglin, PAPP-A düzeyi ile preeklampsi öngörüsü. Perinatoloji Dergisi 2017;25(3):S6 DOI: 10.2399/prn.17.S001001

Yazar Bilgileri

Şule Yıldırım Köpük1,
Gülseren Yücesoy2,
Yigit Çakıroğlu2,
Yasin Ceylan3,
Mustafa Baki Çekmen4

  1. Sağlık Bilimileri Üniversitesi Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, İstanbul
  2. Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, Kocaeli
  3. Mardin Devlet Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği, Mardin
  4. Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyokimya Anabilim Dalı, Kocaeli
Yazışma Adresi

Şule Yıldırım Köpük, Sağlık Bilimileri Üniversitesi Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, İstanbul,

Yayın Geçmişi

Yayınlanma Tarihi: 03 Kasım 2017

Çıkar Çakışması

Çıkar çakışması bulunmadığı belirtilmiştir.

Amaç
Birinci trimester maternal serum PAPP-A, PIGF ve sEng belirteçleri ve uterin arter Doppler incelemesi ile preeklampsinin öngörülmesini araştırmak amaçlandı.
Yöntem
11+ 0 ile 13+ 6 haftaları arasında birinci trimester kombine tarama testi için hastanemize başvuran 193 tekil gebe çalışmaya dahil edildi. Maternal öykü, serum biyokimyasal belirteçleri (PAPP-A, PIGF, sEng) ve uterin arter Doppler incelemesi yapıldı. Olguların gebelik sonuçları kayıt edildi. Gruplar “preeklamptik ve kontrol grubu’’ olarak tanımlandı. Grupların bağımsız değişkenlerinin karşılaştırılmasında Mann Whitney U ve Ki-kare testi kullanıldı. Anlamlı parametrelerin kestirim değerleri için sensitivite ve spesifisite yüzdeleri ROC analizi kullanılarak hesaplandı.
Bulgular
193 olgunun 168’i (%87) kontrol grubu (Grup I), preeklampsi gelişen 25’i (%12.9) “preeklamptik grup’’ olarak tanımlandı. Preeklamptik grup; hafif preeklampsi ve GHT gelişen 20 olgu (%10.3) “Grup II’’, ağır preeklampsi ve HELLP gelişen 5 olgu (%2.5) “Grup III’’ olarak tanımlandı. Preeklamptik grup ile kontrol grubu arasında maternal serum PAPP-A, PIGF, sEng düzeylerinde istatiksel olarak anlamlı farklılık saptanmazken, uterin arter Doppler PI değerleri, preeklamptik grupta istatiksel anlamlı olarak yüksek saptandı (p=0.023). sEng düzeyi, ağır preeklampsi gelişen olgularda (grup III) hafif preeklampsi gelişen olgulara göre (Grup II) istatiksel anlamlı olarak yüksek saptandı (p=0.001). ROC analizi ile uterin arter PI kestirim değeri >2.23 olarak alındığında, sensitivite %42.31, spesifisite %82.10 olarak belirlendi.
Sonuç
PIGF, PAPP-A ve sEng preeklampsi öngörüsünde etkili bulunmadı. Ancak bu belirteçler hafif preeklampsi ile ağır preeklampsi ayırımında kullanılabilir. İlk trimester uterin arter Doppler incelemesi, preeklampsi öngörüsünde etkili bir tarama yöntemidir.
Anahtar Kelimeler