Ara

Bu bölümde sistem içerisindeki makaleler arasında arama yapabilirsiniz.

Dergi Kimliği

Online ISSN (İngilizce)
1305-3124

Basılı ISSN (Türkçe)
1300-5251

Online ISSN (Türkçe)
1305-3132

Kuruluş
1993

Editör
Cihat Şen

Yardımcı Editörler
Murat Yayla, Oluş Api

Preeklampside plasentadaki histopatolojik değişiklikler

Akın Usta, Gülay Turan, Ceyda Sancaklı Usta, Ertan Adalı

Künye

Preeklampside plasentadaki histopatolojik değişiklikler. Perinatoloji Dergisi 2017;25(3):S27-S28 DOI: 10.2399/prn.17.S001001

Yazar Bilgileri

Akın Usta1,
Gülay Turan2,
Ceyda Sancaklı Usta3,
Ertan Adalı4

  1. Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, Balıkesi
  2. Balıkesir Atatürk Devlet Hastanesi, Patoloji Bölümü, Balıkesir
  3. Balıkesir Atatürk Devlet Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği, Balıkesir
  4. Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, Balıkesir
Yazışma Adresi

Akın Usta, Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, Balıkesi,

Yayın Geçmişi

Yayınlanma Tarihi: 03 Kasım 2017

Çıkar Çakışması

Çıkar çakışması bulunmadığı belirtilmiştir.

Amaç
Preeklampsi gebeliğin indüklediği sistemik inflamatuvar bir hastalıktır ve klinik olarak 20 hafta ve üzeri bir gebede hipertansiyon ve proteinürinin olması ile tanınır. Perinatal morbidite ve mortalitenin en sık sebeplerinden biridir ve gebelerin %5’ini etkiler. Bu çalışmanın amacı preeklampsi tanısı alan hastalarda plasentada meydana gelen değişiklikleri ve maternal/fetal sonuçlarla ilişkisini araştırmaktır.
Yöntem
Toplam 84 gebe (bunların 54 tanesi preeklampsi ve 30 kontrol) çalışmaya dahil edildi. Plasenta örnekleri doğum sırasında plasentanın çıkarılmasının ardından kordon insersiyon yerinden alındı. Tüm örnekler %10 tamponize formol ile fiske edildi ve arkasından parafine gömüldü. Hastalardan çıkarılan tüm plasentaların ağırlıkları ve kordonun giriş yerleri kaydedildi. Histoloji değerlendirmede trofoblast proliferasyonu, villöz ödem ve plasentanın vaskülaritesi gruplar arasında karşılaştırıldı.
Bulgular
Plasentanın morfolojik analizinde dokunun villöz kapillerler, trofoblastlar ve sinsityotrofoblast tabaka, makrofajlar ve fibroblastlardan oluştuğu tespit edildi. Kontrol plasenta dokularıyla karşılaştırıldığında, preeklampsi olan hastalarda plasental ağırlık ve kord inserisyon yerinde fark vardı (p<0.05). Trofoblast proliferasyonu, villöz ödem ve plasental kapiller sayısı preeklamside daha fazla ve gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı derecede fark vardı.
Sonuç
Preeklampside plasental dokuda tespit edilen farklılıklar plasental dokunun morfolojik ve histopatolojik değişiklikleri ile preeklampsi arasında ilişki olduğunu işaret etmektedir.
Anahtar Kelimeler