Ara

Bu bölümde sistem içerisindeki makaleler arasında arama yapabilirsiniz.

Dergi Kimliği

Online ISSN
1305-3132

Yayın Dönemi
1993 - 2021

Editor-in-Chief
​Cihat Şen, ​Nicola Volpe

Editors
Daniel Rolnik, Mar Gil, Murat Yayla, Oluş Api

Preterm ve term gebeliklerde maternal ve fetal ıge düzeylerinin karşılaştırılması

Murat Mataracı, Ayşe Canan Üçışık, Gülten Gürcan, Mükremin Ceylan, Ateş Baran, Kadir Güzin, Necdet Süer

Künye

Preterm ve term gebeliklerde maternal ve fetal ıge düzeylerinin karşılaştırılması. Perinatoloji Dergisi 1994;2(1):30-30

Yazar Bilgileri

Murat Mataracı,
Ayşe Canan Üçışık,
Gülten Gürcan,
Mükremin Ceylan,
Ateş Baran,
Kadir Güzin,
Necdet Süer

  1. SSK Göztepe Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği, İstanbul Perinatoloji - TR
Yayın Geçmişi
Çıkar Çakışması

Çıkar çakışması bulunmadığı belirtilmiştir.

IgE fetüsıe gebeliğin onbirinci haftasında sentez edilmekte ve dereceli olarak artarak doğumdan hemen sonra hayatın ilk yılında hızlı bir artışg östennektedir. Prelenn doğumun etyopatogenezinde immün mekanizmaların rol oynmadığı düşüncesi bu çalışmada preterm ve term bebeklerin IgE seviyelerinin farklılığını ortaya koymayı amaçlamıştır. ı.ı0.93-1.3.94 tarihleri arasında S.S.K. Göztepe Hastanesi Kadın HaSLV e Doğum kliniğinde miadında doğum yapan rastgele seçilmiş 89 gebede ve 25 pretenn doğum yapaıı gebede maternal kanda ve kordon kanında total IgE düzeyleri ölçüldü. Çalışmanın ikinci kısmında kordon kanı IgE düzeylerinin seks'e bağlı değişiklik gösterip göstermediği araştırıldı. Termde doğum yapan 89 olgunun 88'inde (% 98.8) IgE düzeyleri normal, ı olguda (% 1.2) yüksek bulun~ muştur. 26 pretenn gebeliğin 18'inde (69.2) seviyesi normal, 8'inde (% 30.8) yüksek bulunmuştur. Aradaki fark istatistikselolarak anlamlıdır (p=O.OOOI). düzeylerinin term ve preterm yenidoğanlarda seks'e bağlı değişiklik göstennediği saptanmıştır (p>0.05). Sonuç olarak 28-37. haftalar arasındaki IgE düzeyleri ile 37 ve üzerindeki gebelik haftalarındaki düzeyleri arasındaki farklılığın, literatür bulgularının aksine erken doğumun etyopatogenezinde rol oynayacağı düşünülebilir. Çalışmada istatistiki değerlendirme Fisher'in Exact testi Ve Student-T testi ile yapılmıştır.
Anahtar Kelimeler

-