Ara

Bu bölümde sistem içerisindeki makaleler arasında arama yapabilirsiniz.

Dergi Kimliği

Online ISSN
1305-3132

Yayın Dönemi
1993 - 2021

Editor-in-Chief
​Cihat Şen, ​Nicola Volpe

Editors
Daniel Rolnik, Mar Gil, Murat Yayla, Oluş Api

Gebeliğe bağlı hipertansiyon olgularında troid hormonları ve antitiroid antikorlar

Gürkan Uncu, Murat Kadıoğlu, Feride Selim, Ömer Daragenli

Künye

Gebeliğe bağlı hipertansiyon olgularında troid hormonları ve antitiroid antikorlar. Perinatoloji Dergisi 1994;2(1):43-43

Yazar Bilgileri

Gürkan Uncu,
Murat Kadıoğlu,
Feride Selim,
Ömer Daragenli

  1. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum ABD. BUrsa TR
Yayın Geçmişi
Çıkar Çakışması

Çıkar çakışması bulunmadığı belirtilmiştir.

Gebeliğe bağlı hipertansiyon olgulannda tiroid honnon düzeyleri ve antitiroid antikarları hakkında tam bir fikir birliği yoktur. Total T4 (TT4) ve serbest T4 (SST4)'ün arttığı total T3 (TT3) ve serbest T3 (ST3)'ün azaldığını iddia eden çalışmalann yanında TT4 ve ST4' ün azaldığı ve bu azalmamn, gebeliğe bağlı hipertansiyon olgularının ciddiyeti ile arttığını iddia eden çalışmalarda vardır. Bu olgulardaki asemptomatik tiroid anomalilerinin, antitiroid antikor varlığı ile ilişkileri tam açıklanmamakla birlikte bu otoantikorların pozitif olduğu olgularda obstetrik prognozun kötüye gittiğine dair çalışmalar vardır. Kliniğimizde tedavi ettiğimiz 22 gebeliğe bağlı hipertansiyon ve 16 kontrol gebede tiroid honnonları ve antiüroid antikorlan çalışılmıştır. TSH ve TT4 düzeyleri kontrol grubuna göre düşük olmasına karşın fark istatistiki olarak anlamlı değildir. Buna karşın ST4 TT3 ve ST3 düzeyleri anlamlı olarak düşük bulunmuştur. Olgulann hepsinde antitroglobulin ve anlimikrozomal antikor varlığı aranmış fakat tüm olgularda negatif olarak bulunmuştur. Sonuç olarak; bağlı hipenansiyon olgularında saptadığımız düşük ST4 ve ST3 seviyelerinin rastlantısalolmadığının ve olguların ciddiyetini yansıtabileceğini iddia ediyoruz.
Anahtar Kelimeler

-