Arşiv
Ara

Bu bölümde sistem içerisindeki makaleler arasında arama yapabilirsiniz.

Dergi Kimliği

Online ISSN
1305-3132

Kuruluş
1993

Editor-in-Chief
​Cihat Şen, ​Nicola Volpe

Editors
Daniel Rolnik, Mar Gil, Murat Yayla, Oluş Api

Genital mycoplasmaların preterm eylemdeki rolü

Hale Dayan, Mehmet Aydın, Nuri Danışman, Levent Alaybeyoğlu, Oya Gökmen

Künye

Genital mycoplasmaların preterm eylemdeki rolü. Perinatoloji Dergisi 1994;2(1):54-54

Yazar Bilgileri

Hale Dayan,
Mehmet Aydın,
Nuri Danışman,
Levent Alaybeyoğlu,
Oya Gökmen

  1. Dr. Zekai Tahir Burak Kadın Hastalıkları Hastanesi Ankara TR
Yayın Geçmişi
Çıkar Çakışması

Çıkar çakışması bulunmadığı belirtilmiştir.

Amaç

Preterm eylemlerin erken saptanması ve risk gruplarının belirlenmesi ile sonuçta prematüritenin önlenmesi günümüzde önemli bir sorundur. Bu çalışma genital infeksiyon etkenlerinden mycooplasmaların preterm eylemdeki rolünü araştırdık,

Yöntem

Aralık 1992-Mayıs 1993 tarihleri arasında Dr. Zekaik Tahir Burak Kadın Hastanesi yüksek riskli gebelikler servisine yatırılan 28-36 haftalık 50 gebe ile, 37. gebelik haftasını tamamlamış eylemdeki 50 kontrol olgu incelendi. Diğer preterm eylem risk faktörlerinden arındırılmış olmasına özen gösterilen gebelerden ve kontrol grubundan alman servikal salgı örnekleri transport medyası ile laboratuara gönderildi. Urogenttal mycoplas-ma lyophilisat besiyerine aktarılan örneklerde üreme ve antibiogramlar değerlendirildi. Bütün preterm olgularda toko-liz başlandı.

Bulgular

Preterm eylem grubunda üç, kontrol grubunda iki olgunun kültürlerinde Mycoplasma hominis üredi. Birinci grupta 12, kontrol grubunda ise beş olgunun kültürlerinde Ureaplasrna urealyticum ürerken, bu fark istatistiksel olarak anlamlı bulundu (p<0.05). Bununla birlikte kültürlerinde M.hominis üreyen bütün olgularda U.urealyticum'unda üremesi dikkati çekti. Olguların % 44'iinde tokolize yanıt alınamadı.

Sonuç

Preterm eylem ile ilgili demografik ve obstetrik faktörleri elimine ederek yaptığımız çalışmada genital mycoplasma etkenlerinden U.urealytium'un preterm eylem ile ilişkisini gözledik. M.hominis ile anlamlı bir bağlantı saptamadık.
Anahtar Kelimeler

-