Arşiv
Ara

Bu bölümde sistem içerisindeki makaleler arasında arama yapabilirsiniz.

Dergi Kimliği

Online ISSN
1305-3132

Kuruluş
1993

Editor-in-Chief
​Cihat Şen, ​Nicola Volpe

Editors
Daniel Rolnik, Mar Gil, Murat Yayla, Oluş Api

Preterm eylemde tokolizle birlikte eritromisin tedavisinin gebelik prognozuna etkisi

Sibel Pekdemir, Turgut Yardım, Füsun Varol, Ali Yüce

Künye

Preterm eylemde tokolizle birlikte eritromisin tedavisinin gebelik prognozuna etkisi. Perinatoloji Dergisi 1996;4(1):34-34

Yazar Bilgileri

Sibel Pekdemir,
Turgut Yardım,
Füsun Varol,
Ali Yüce

  1. Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği Edirne TR
Yayın Geçmişi
Çıkar Çakışması

Çıkar çakışması bulunmadığı belirtilmiştir.

Giriş

Enfeksiyon ve preterm eylem arasında membranlar rüptüre olmaksızın bile bir ilişki olduğu günümüzde artık netlik kazanmış bir görüştür. Bununla birlikte, preterm eylemli hastalarda antibiyotik uygulamasının ne yönde ve ne dereee yararlı olduğu hala tartışmalıdır. Biz çalışmamızda, preterm eylemli hastalarda tokolizle birlikte eritromisin kullanımının preterm doğum oranı, eylem tekrarı, gebeliğin uzama süresi, PROM, tokoliz dozu ve süresi, doğum haftası ve tartısına etkisini saptamayı amaçladık.

Yöntem-Bulgular

 T.Ü.T.F. Kadın-Doğum kliniğine 20-36. gebelik haftaları arasında preterm eylem olarak yatırılan 41 gebe çalışmaya alındı. Membranlar intakttı. Bütün hastalara beta mimetiklerle tokoliz başlandı. Ayrıca rasgele seçilen 18 kişilik gruba 2g/gün. 7 gün oral eritromisin verildi. Eritromisin alan grup ile almayan grup karşılaştırıldığında PROM, aynı gebelikte preterm eylem tekrarı, preterm doğum oranı, doğum tartısı ve doğum haftası arasında istatiksel olarak anlamlı bir fark izlenmedi. Her iki gruba verilen max. tokoliz dozu farklılık içermezken, uygulanan tokoliz süresi eritromisin alan grupta daha uzundu, ancak bu istatiksel açıdan anlamlı değildi. Gebeliğin uzama süresi ise eritromisin alan grupta istatiksel olarak anlamlı değerde uzamıştı (p=0.01).

Sonuç

Bu çalışma bize idiopatik preterm eylemli hastalarda ampirik ertromisin uygulamasının gebelik süresini uzatmaya yardımcı olabileceğini gösterdi. Preterm eylem tedavisinde izole edilen ya da düşünülen etkene yönelik antibiyotik tedavisinin preterm doğumdan kaynaklanan neonatal kayıpların önlenmesinde çok daha efektif olacağı kanısındayız.
Anahtar Kelimeler

-