Ara

Bu bölümde sistem içerisindeki makaleler arasında arama yapabilirsiniz.

Dergi Kimliği

Online ISSN
1305-3132

Kuruluş
1993

Editor-in-Chief
​Cihat Şen, ​Nicola Volpe

Editors
Daniel Rolnik, Mar Gil, Murat Yayla, Oluş Api

Plasental lokalizasyonun uterine arter doppler parametrelerine etkisi

Murat Karayel, Ali İsmet Tekirdağ, Ahmet Gül, Halil Aslan, Semih Şahin

Künye

Plasental lokalizasyonun uterine arter doppler parametrelerine etkisi. Perinatoloji Dergisi 1996;4(1):47-47

Yazar Bilgileri

Murat Karayel,
Ali İsmet Tekirdağ,
Ahmet Gül,
Halil Aslan,
Semih Şahin

  1. SSK Bakırköy Doğumevi, Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim Hastanesi - İstanbul TR
Yayın Geçmişi
Çıkar Çakışması

Çıkar çakışması bulunmadığı belirtilmiştir.

Giriş

Doppler ultrasonografinin, fetal ve uteroplasental hemodinaminin noninvaziv olarak araştırılmasında kullanılması, perinatolojide çok önemli bir gelişme olmuştur. Kötü perinatal prognozun temel nedenlerinden biri olan uteroplasental ve/veya fetoplasental suboptimal kan akımının son yıllarda hızla gelişen bu teknik ile direkt ve noninvaziv olarak detaylı bir şekilde araştırılması mümkün olmuştur. Bu çalışmada plasental lokalizasyonun uterine arter doppler parametreleri üzerine olan etkisini araştırmayı amaçladık.

Yöntem

28-40 hafta arası olan ve herhangi bir risk faktörü taşımayan 102 gebe çalışmaya dahil edildi. Plasenta sağ ve sol uterine duvarlarda eşit olarak dağıldığı durumlarda, ön-arka yada fundal pozisyonuna bakılmaksızın santralize olarak kabul edildi. Plasenta kitle % 75 ve daha fazlası orta hattan bir tarafa doğru kaymış olduğu durumlarda ise ön-arka yada fundal pozisyonuna bakılmaksızın unilateral olarak kabul edildi, ölçümler sırasında uterine kontraksiyon olmamasına dikkat edildi. Doppler ölçümleri Toshiba Sonolayer 270A, 3,5 Mhz. konveks probe, sürekli dalga doppleri ile probu spina iliaka anterior superior'un 2-3 cm medialine konularak yapıldı. Sağ, sol ve her ikisinin ortalama doppler Pulsatil İndeks(PI), Sistole/Diastole(S/D), Resistans indeks(RI) değerleri kayıtedildi ve sonuçlar Student t testi ile degerlendiridi ve p<0,05 anlamlı kabul edildi.

Bulgular

Lateralize plasenta oram % 55,8 ,non-lateralize olanlar ise %44,2 olarak bulundu. Plasenta lokalizasyonuna göre sınıflandırıldığında grublar arasında yaş, parite ve gebelik haftası açısından istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmamıştır(p>0,05). Plasentanın lateralize yerleşimli olduğu olguların sağ ve sol uterine arter akım hızı dalga formları incelendiğinde her iki uterine arter arasında PI, RI ve S/D oranı açısından istatistiksel olarak anlamlı fark olduğu bulundu (p<0,05). Plasentanın santral yerleşimli olduğu olgularda ise bu parametreler açısından sağ ve sol uterine arter arası fark istatistiksel olarak anlamlı değildi (p>0,05). Lateralize yerleşimli olgularda ipsilateral uterine arter doppler parametreleri (sırasıyla PI, RI, S/D 0,57±0,12; 0,42±0,06; 1,74±0,19) kontralateral uterine arter doppler bulguları (sırayla PI, RI, S/D 0,79±0,16; 0,54±0,07; 2,20±0,33) istatiksel olarak farklı ve anlamlı bulundu (p<0,05). Plasentası lateral lokalizasyonlu olguların ortalama uterine arter PI, RI, S/D değerleri, santralize yerleşimli olguların değerleri ile karşılaştırıldığında aradaki fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmadı (p>0,05).

Sonuç

Plasentanın yerleştiği taraftaki ipsilateral uterine arterde kan akım direnci daha düşüktür. Ancak plasentanın lokalizasyonun ortalama uterine arter değerleri üzerine etkisi yoktur. Bunun için değerlendirmelerde ortalama uterine arter değerleri kullanılması daha doğru bir yaklaşım olacaktır.
Anahtar Kelimeler

-