Ara

Bu bölümde sistem içerisindeki makaleler arasında arama yapabilirsiniz.

Dergi Kimliği

Online ISSN
1305-3132

Yayın Dönemi
1993 - 2021

Editor-in-Chief
​Cihat Şen, ​Nicola Volpe

Editors
Daniel Rolnik, Mar Gil, Murat Yayla, Oluş Api

Künye

Normal insan term plasentasında 4F2 antijeninin enfeksiyonu. Perinatoloji Dergisi 1996;4(1):52-52

Yazar Bilgileri

A. Nur Çakar1,
Atilla Dağdeviren1,
Figen Kaymaz1,
Sevda F. Müftüoğlu1,
Esin Aşan1,
F. Belgin Ataç1,
M. Sinan Beksaç2,
Sinan Yürüker1,
Cem Öncüloğlu2,
Petek Korkusuz1,
Ülken Örs1

  1. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Histoloji-Embriyoloji Anabilim Dalı Ankara TR
  2. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Ankara TR
Yayın Geçmişi
Çıkar Çakışması

Çıkar çakışması bulunmadığı belirtilmiştir.

Giriş

4F2 antijeninin hücrelerin çoğalma, farklanma ve aktivasyonu süreçlerinde eksprese edilen bir erken aktivasyon antijeni olduğu bildirilmiştir. Bu çalışmada sağlıklı term insan plasentasında 4F2 antijen ekspresyonu araştırılmıştır.

Yöntem

Sağlıklı term insan plasentasından alınan doku örnekleri sıvı azotta dondurulduktan sonra alınan kriyokesitler indirekt immunoperoksidaz ile boyandı;. daha sonra doku kesitleri Olymphus BH-12 ışık mikroskobu ile incelendi ve fotoğrafları çekildi.

Bulgular

Normal term insan plasenta villuslarında sinsityotrofoblastların güçlü bir şekilde 4F2 antijeni eksprese ettiği görüldü. Sinsityotrofoblastlardaki 4F2 ekspresyonu; apikal, bazal, sitoplazmik olmak üzere üç farklı nitelikte idi. En belirgin olan ekspresyon paterni hücre apikal zarında izlendi. Bunların yanısıra amnio-koryonik zarın trofoblast katında bulunan trofoblast hücreleri ve bazı desidua paryetalis hücrelerinde de 4F2 antijeninin eksprese edildiği saptandı.

Sonuç

Sağlıklı term insan plasentasından alınan doku örneklerinde villöz sinsityotrofoblastlarda 4F2'nin üç şekilde eksprese edilmesinin farklı anlamlar taşıyabileceği düşünülmüştür. Hücrelerin apikalinde gözlenen 4F2 antijenite varlığı, daha önce bu molekülün işlevi ile ilgili olarak ileri sürülmüş olan hücrenin sodyum/kalsiyum değişiminde ve amino asit transportunda rol oynayabileceği görüşünü desteklemektedir. Bunun yanı sıra hücre bazalinde de bu antijenin varlığının gösterilmiş olması yine hücre içerisine madde taşınmasında fonksiyonel etkiye sahip olabileceğini düşündürmektedir. Bunlardan başka amnio-koryonik zarın trofoblast katında yer alan trofoblast hücrelerinde de 4F2 antijeni ekspresyonu, bu hücrelerdeki hücre aktivasyonu koşullarıyla uyumlu görünmektedir.
Anahtar Kelimeler

-