Ara

Bu bölümde sistem içerisindeki makaleler arasında arama yapabilirsiniz.

Dergi Kimliği

Online ISSN
1305-3132

Kuruluş
1993

Editor-in-Chief
​Cihat Şen, ​Nicola Volpe

Editors
Daniel Rolnik, Mar Gil, Murat Yayla, Oluş Api

Gebelikte hipertansiyon çalışma grubu II. raporu

Künye

Gebelikte hipertansiyon çalışma grubu II. raporu. Perinatoloji Dergisi 1996;4(1):62-63

Yazar Bilgileri

Yayın Geçmişi
Çıkar Çakışması

Çıkar çakışması bulunmadığı belirtilmiştir.

İzmir Devak Otel'de 27.1 .1996 tarihinde izmir'de gerçekleşen toplantı, ekte sunulan listede yer alan katılımcılar ile gerçekleşmiştir. Toplantı, Perinatoloji Derneği Başkanı Prof. Vildan Ocak'ın açılış konuşması ile başlamıştır. Takiben, Gebelikte Hipertansiyon Çalışma Grubu Yürütücüsü Doç. Dr. Cihat Şen, Çalışma Grubu yapısı,amacı ve gündem hakkında gerekli açıklamalarda bulunmuştur.

Çalışma Grubu Yapısı: ilişikte sunulan katılımcılardan oluşmaktadır. Perinatoloji Derneği bilimsel faaliyetlerinden olan bu oluşum, bilimsel anlamda aktif olarak katılmak isteyen merkezlere açık bir gruptur.
Amaç: Gebelikte hipertansiyon konusunda, gerek olguya bakış açısı gerekse de bilimsel çalışmalara esas olmak üzere, terminoloji birliği oluşturmak
- Etyolojiye yönelik çalışmaların teşviki
- Profilaksi ve önceden belirlenebilirlikte deneyimlerin paylaşılması, uygulama birliği oluşturulması ve bu konuda bilimsel çalışmaları teşvik etmek ve koordine etmek - Antikonvülzif tedavide uygulama birliği oluşturmak
- Antiheptansif tedavi konusunda deneyimlerin paylaşılması, ülke bazında referans teşkil edecek tarzda ortak uygulama tabanı oluşturmak ve bu konuda bilimsel çalışmaların oluşturulması - Doğum zamanlaması ve şekli konusunda uygulama birliği oluşturmak
- Eklampside doğum zamanlaması ve yöntemi konusunda uygulama birliği oluşturmak. Çalışma Yöntemi: Saptanan hedefler doğrultusunda organizasyonu sağlamak ve grubu oluşturan üyeler arasında haberleşme ve dayanışmayı yürütmek. En az senede 2 defa ve ihtiyaç duyulan sıklıkta grup toplantısı düzenleyerek, çalışmanın yürümesini organize etmek. Bu anlamda Çalışma Grubu Yürütücüsü düzenli olarak raporunu Perinatoloji Derneği'ne sunar. Toplantı, gündem doğrultusunda, her bir üyenin görüşlerine başvurarak sürdürülmüş olup, aşağıda özetlenen konularda tartışmalar yapılmıştır: Gebelikte Hipertansiyon Sınıflandırılması konusunda görüşmeler, örnek olarak sunulun 2 ayrı model üzerinde sürmüştür. Modifiye ACOG 1986 sınıflamasının zaten kullanıldığı, üyeler tarafından belirtilmiş ve bunun üzerine; örnek olarak sunulan sınıflandırmanın Türkçe terminoloji ile olması, gerekse kullanım kolaylığı ve klinik tabloyu kolaylıkla açıklayabilmesi nedeni ile daha uygun olacağı ileri sürülmüştür.Bu anlamda tüm üyeler Türkçe sınıflandırmanın kullanılması fikrine iştirak etmekle beraber, bazı üyeler Kronik Hipertansiyon - Gebeliğin Oluşturduğu Hipertansiyon(Gebelik hipertansiyonu, Hafif preeklampsi, Ağır preeklampsi,Eklampsi) - Gebeliğin Ağırlaştırdığı Kronik hipertansiyon(Süperimpoze preeklampsi, süperimpoze eklampsi)şeklinde kullanımı hakkında görüş belirtmişlerdir.Bazı üyeler ise örnek olarak sunulan Türkçe sınıflamanınaynı ile korunması, ancak 5. maddeyi süperimpoze preeklampsi ve süperimpoze eklampsi şeklinde iki şıkka ayrılmasıgörüşünü ileri sürmüşlerdir.
-Preeklampsinin önceden belirlenmesinde fibronektinin yerinin oturduğu, Doppler-Magnezyum-Calcium hakkında bilimsel çalışmalara ihtiyaç olduğu ve Calcium atılımı üzerine ortak çalışma yapılabileceği fikrir:ıi ileri sürülmüştür.Bu konuda bir ön rapor çalışmosı yapılması kararı alınmıştır.
-Profilaksi konusunda literatürde eskisi kadar aspirini savunan çalışmaların artık olmadığı ve bu konu üzerinde şimdilik bir ortok çalışma yapılmasının olanaklı olmadığı vurgulanmıştır. -Antikonvülzif tedavi konusunda Magnezyum uygulamasının ülkemizde oturduğu ancak lüzumundan fazla kullanımın (24 saat) gereksizliği ve uygulama yetersizliği olarak değerlendirilmesi gerektiği fikri ileri sürülmüş ve bu görüş desteklenmiştir.
-Antihipertansif tedavi: Süreli kullanımın yarar sağlamadığı,ancak akut hipertansiyon atağında tansiyonu kontrol altında tutmak amacı ile kullanılması gerektiği ve böyle ağır olgularda doğumun sağlanması gerektiği ortaya konulmuştur.Bazı üyeler 28-32 gebelik haftalarında prematürite nedeni ile gün kazanmak amacıyla anhipertansif kullandıklarını ifade etmişlerdir. Ancak bunun sağladığı yararlar hakkında değişik görüşler ileri sürülmüştür. Bu konuda kontrollü klinik çalışma yapılması gerekliliği üzerinde karara varıimış olup; bir alt komisyon kurularak ortak çalışma yapılabilmesi hususunda zemin oluşturması ve ön-çalışma yapması karara bağlanmıştır. Bu alt komisyona Cihat Şen-Atıl Yüksel - Kemal Oztekin - Lütfü Önderoğlu - Acar Koç önerilmiş ve oybirliği ile seçilmişlerdir. Oluşturulan komisyonun en kısa zamanda raporunu hazırlayarak Çalışma Grubu Yürütücülüğüne sunması ve bu doğrultuda 3. toplantının gerçekleştirilmesi kararına varılmıştır.
-Doğum Yöntemi: Ağır preeklampsi ve eklampsinin bir sezaryen endikasyonu olmadığı ve bu yola gitmenin değişik mahsurları üyeler tarafından gündeme getirilmiştir.
-Eklampside doğum zamanlaması: Eklampsi hamlesi esnasında ya da hemen akabinde acil doğumun sağlanması(sezaryen ?) gerekliliği üzerine görüşmeler yapılmış ve uygun şartlar sağlandıktan ve oluşturulduktan sonra doğumu indüklemenin (Obstetrik kurallar çevresinde) daha yararlı olacağı yönünde görüş belirtilmiştir. Ancak bazı üyeler, şartlar nedeni ile (Olgunun monitorizasyonu, yakın takibi gibi) sezaryeni tercih ettiklerini belirtmişler ve bu konuda geniş görüş alışverişinde bulunulmuştur. Dilekler bölümünde; çalışma grubu hakkında olumlu görüşler tüm üyeler tarafından bile getirilmiştir. Atıl Yüksel tarafından, antenatal bakım konusunda çalışmalara ihtiyaç olduğu görüşü dile getirilmiştir. Bu konuda yapılan görüşmeler sonucu, Perinatoloji Derneği'nin Antenatal Bakım Çalışma Grubu oluşturması fikri benimsenmiştir. Bu çalışma grubu yürütücülüğüne, Atıl Yüksek öngörülmüştür.Ayrıca antenatal bakım konusunda hangi ögelerin, çalışma grubunun faaliyetleri arasında olması gerektiğini belirlemesi için alt komisyon kurulması kararlaştırıldı.Komisyon üyeliklerine Atıl Yüksel, Cihat Şen, Lütfü Önderoğlu, Faik Koyuncu, Turgay Şener, Tayfun Alper oybirliği ile seçilmişlerdir. Komisyonun süratle çalışmalarını tamamlayarak, raporunu çalışma grubu yürütücülüğüne sunması ve bunun akabinde çalışma grubu yapısının oluşturularak Perinatoloji Derneği'ne son durumun bildirilmesi ve böylece ilk toplantı tarihinin belirlenmesinin gerektiği belirlenmiştir.
Anahtar Kelimeler

-