Arşiv
Ara

Bu bölümde sistem içerisindeki makaleler arasında arama yapabilirsiniz.

Dergi Kimliği

Online ISSN
1305-3132

Kuruluş
1993

Editor-in-Chief
​Cihat Şen, ​Nicola Volpe

Editors
Daniel Rolnik, Mar Gil, Murat Yayla, Oluş Api

Amniosentez ve kordosentezde mozaik tetraploidi saptanan, normal doğan diabetik anne bebeği

Cumhur Gündüz, F. Ferda Özkınay, Hakan Kanıt, Gül Sapmaz, Cihangir Özkınay

Künye

Amniosentez ve kordosentezde mozaik tetraploidi saptanan, normal doğan diabetik anne bebeği. Perinatoloji Dergisi 1997;5(1):39-41

Yazar Bilgileri

Cumhur Gündüz1,
F. Ferda Özkınay2,
Hakan Kanıt3,
Gül Sapmaz1,
Cihangir Özkınay2

  1. Ege Univ. Tıp Fak. Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı İzmir TR
  2. Ege Üniv. Tıp Fak. Çocuk Sağ. ve Hastalıkları AD, Genetik ve Teratoloji Bilim dalı İzmir TR
  3. SSK Ege Doğumevi ve Eğitim Hastanesi Kadın Doğum Anabilim Dalı İzmir TR
Yayın Geçmişi
Çıkar Çakışması

Çıkar çakışması bulunmadığı belirtilmiştir.

Amaç
Gerçek tetraploidi, prenatal tanı amaçlı girişimlerde oldukça ender rastlanılan kromozom anomalilerindendir. Spontan abortuslarda ise tüm kromozomal anomalilerin %6'sını oluşturur.
Olgular
Annede insüline bağımlı diabetes mellitus olduğu için prenatal genetik araştırma amaçlı amniyosentezde fetal karyotiple- me yapılmış ve %6 oranında mozaik tetraploidi saptandığı için 22 haftalık gebelikte, kordosentez uygulanmış, kordon ka- nından yapılan karyotipte de mozaik tetraploidi bulunmuştur.
Sonuç
Ultrasonografik olarak izlemlerinde hiçbir anomali saptanmayan bebeğin etik kurul kararı ile doğması beklenmiş ve doğduktan sonra yapılan fiziki muayene ve karyotip çalışmasında tamamıyla normal bulunmuştur.
Anahtar Kelimeler

Giriş
Mozaik tetraploidi, prenatal sitogenetik çalışmalar için yapılan amniyosentezlerde çoğu kez normal bir fetusla birlikte gözlenir (1). Amniyosentezde tetraploidi daha sıklıkla epiteloid hücre kolonilerinde gözlenir (2). Önceki yıllarda amniyosentezde mozaik tetraploidi saptanması üzerine düşük yaptırılan olgular bildirilmiş olmasına karşın, günümüzde deneyimlerin artması nedeniyle amniyosentezlerde mozaik tetraploidi saptanmasına daha temkinli yaklaşılmakta ve çoğu sitogenetikçiler klinik bir önemi olmadığını düşünmektedirler (1).
Non-mozaik tetraploidi, fetusta genellikle ultrasonda saptanabilen belirgin anomalilerle birliktedir (3,4).
Mozaik tetraploidi amniyosentezde saptandığında genellikle önemli olmadığı kabul edilse de, yaşayan hem mozaik hemde non-mozaik olgularda ciddi anomaliler de bildirilmiştir (5,6).
İnsüline bağımlı diabeti olan annelerin bebeklerinde, kongenital malformasyon sıklığının arttığı bildirilmektedir(7.Ancak diabetik anne bebeklerinde kromozom aberasyonlarının artıp artmadığı tartışmalı olmakla birlikte, henriques ve arkadaşlarının çalışması, karyotip analizinin tip I diabetik gebelerde endikasyonun olmadığını destekler niteliktedir (8).
İnsüline bağımlı diabeti olan 16. gebelik haftasında yapılan amniyosentezde ve 22. haftada yapılan kordosentezde mozaik tetraploidi saptanan ve bebeği termide normal doğan bir gebeyi sunmak istiyoruz.
Olgular
 Son adet tarihi ve ultrason bulguları 16. gebelik haftasında olarak değerlendirildi ve genetik tanı amaçlı anmiyosentez uygulandı.
Amniyosentezle alınan 20 cc amniyon sıvısı, Bioamf I besiyerinde kültüre edildi, 15 günde yeterli mitotik aktivasyon gözlendi ve harvest işleminden sonra elde edilen metafazlar GTG bantlama yöntemiyle değerlendirildi. Karyotip yapısının 46, XX/92, XXXX olarak (Şekil 1), % 6 oranında tetraploidi mozaisizmi şeklinde saptanması üzerine, kordosentez yapılmasına karar verildi. 22 haftada yapılan kordosentezde de daha yüksek oranda (%20) tetraploidi saptandı. Fetus, düzey II ultrason ile yeniden değerlendirildi ve hiç bir patolojik bulgu saptanmadı. Tüm sonuçlar etik kurulda tartışıldı ve literatür gözden geçirilerek aile ile olasılıklar konuşuldu ve gebeliğin devamı kararına varıldı.
Bebek, terminde normal spontan doğum ile doğdu, insüline bağımlı diabetik anne gebeliğine ilişkin hiç bir komplikasyon göstermedi. 1 haftalık iken yapılan lenfosit kültüründen elde edilen karyotipleme normal bulundu.
Tartışma
Tetraploid bir fetusun oluşumu, ya normal zigotun ilk mitoz bölünmesindeki bir hatadan yada normal ovumun üç sperm veya biri haplodi diğeri diploid sayıda iki sperm ile döllenmesinden olur (9).
Prenatal tanı sırasında ortaya çıkan tetraploidiler ise, in vivo kaynaklı olabildiği gibi in vitro koşullar sebebiyle de olabilirler ve bunu ayırt etmek mümkün değildir. Prenatal olarak tetraploidi saptandığında multipli primer kültürlerde çalışma yapılması halinde de sonuç aynı ise, fetusun ultrason İle iyi bir şekilde izlenmesi önerilmektedir (1).
Sunulan olgu, insüline bağımlı diabetli annelerde kongenital anomali riskinin arttığını bilen ve çocuğun anomalili olabileceği konusunda yoğun endişeleri olan bir annedir. Bu gebeye kromozomal anomali riskini ekarte etmek için genetik amniyosentez uygulanmıştır. Hernique ve arkadaşları (8) yaptıkları çalışmada diabetik annelerde de kromozom anomalili çocuk sahibi olma riskinin artmadığını göstermekle birlikte, diabetik anne bebekleri için karyotip çalışması yapılıp yapılmaması halen tartışmalıdır.
Sonuç
Biz amniyosentezde mozaik tetraploidi saptadığımızda geniş bir literatür çalışması yaptık. Literatürlerde çelişkili sonuçlar olması üzerine (1,3,4,5), mozaik tetraploidinin kaynağının in vitro mu, in vivo mu olduğunu saptamak için kordosentez yapılmasına karar verdik. Ancak kordosentezde de daha yüksek oranda tetraploidi bulmamız üzerine etik kurulda ve aile ile sonuçları detaylı olarak tartıştık Düzey II ultrasonografi ile anomali saptanmaması üzerine ve annenin insüline bağımlı diyabetinin ikinci bir gebelik için riskli olduğu düşüncesiyle, ailenin de isteğiyle gebeliğin devamına karar verdik. Anne sonunda terminde normal bir fiziki yapı ve karyotip gösteren bebek doğurdu. Bu bebekte intra uterin olarak diyabetik anne bebeklerinde gözlenen hipergliseminin, tetraploidi oluşmasını, in vitro koşullarda indüklemiş olabileceğini düşünüyoruz. Ancak bu görüşün doğrulanması için daha çok olgu çalışmasına gereksinim vardır.

 
Kaynaklar

1. Milunsky, A., "Genetic Disorders and the fetus", 3 rd ed, The Hopkins University Press, Baltimore and london, 200-1, 1992.
2. Hoehn H., Bryant E. M., Karp, L. E., Martin, G. M., "Cultivated Cells from diagnostic Amniocentesis in Second Trimester Pregnancies. II. Cytogenetic Parameters and Functions of Clonal Type nad Preparative Technique", Clin Genet, 7 (1), 29-36, 1975.
3. Sagot P., Namballais, M. F., David, A., Yvinec, M., Beaujard, M. P., Boog, G., "Prenatal Dagnosis of Tetraploidy", Fetal Diagn Ther, 8 (3), 182-6, 1993.
4. Coe, S., J., Kapur, R., Luthardt, F., Rabinovitch, P., Kramer, D., "Prenatal Dagnosis of Tetraploidy: a Case Report", Am J Med Genet, 45 (3), 378-82, 1993.
5. Lafer, C. Z., Neu, R. L, "A Live Infant with Tetraploidy", Am J Med Genet, 31 (2), 375-8, 1988.
6. Edwards, M. J., park, J. P., Wurster D. H., Graham, J. M., "Mi- xoploidy in Humans: Two Surviving Cases of Diploid-Tetraploid Mixqploidy and Comparison with Diploid-Triploid Mixoplo- idy", Am J Med Genet, 53 (3), 324-30, 1994.
7. Jonnell, M., Cassidy, L., Leiper, J.M., Peterson, K. R., Lunan, C. B., Mac Cuish, A. C, "Outcame of Pregnancy in Insulin Dependent (Type I) diabetic Women Between 1971 and 1984", Q J Med, 61 (236); 1159-69, 1986.
8.Henriques, C. U., Damm, P., Tabor, A., Goldstein, H., Moisted, L., "incidence of Fetal Chromosome Abnormalities in Insulin Dependent Diabetic Women", Acta Obstet Gynecol Scand, 70 (4-5), 295-7, 1991.
Dosya / Açıklama
Resim 1
Fetusun ultrason görüntüsü