Ara

Bu bölümde sistem içerisindeki makaleler arasında arama yapabilirsiniz.

Dergi Kimliği

Online ISSN
1305-3132

Kuruluş
1993

Editor-in-Chief
​Cihat Şen, ​Nicola Volpe

Editors
Daniel Rolnik, Mar Gil, Murat Yayla, Oluş Api

Künye

Fetal ovarian kist: Olgu sunumu. Perinatoloji Dergisi 1998;6(1):42-43

Yazar Bilgileri

Müzeyyen Güneş,
Fulya Kayıkçıoğlu,
Özlem Pata,
Ömer Kandemir,
İsmail Dölen,
Ali Haberal

  1. SSK Ankara Doğumevi ve Kadın Hastalıkları Eğitim Hastanesi Ankara TR
Yayın Geçmişi
Çıkar Çakışması

Çıkar çakışması bulunmadığı belirtilmiştir.

Amaç
Prenatal ultrasonografinin yaygın kullanımı ile beraber fetal ovarian kistler daha sıklıkla saptanabilmektedir. Hastanemezide rutin prenatal izlemler sırasında, 33 haftalık bir gebelikte, 42x36 mm boyuntlarında fetal ovarian kist saptandı. Terme kadar seri ultrasonografi ile izlendi. Doğumdan sonra üçüncü ayda ise spontan kayboldu. Torsiyon, rüptür gibi herhangi bir komplikasyon ve malignite yönünden şüpheli sonografik bulguların olmadığı fetal ovarian kist olgularında izlem tedavi şekli olarak düşünülmektedir.
Olgular
24 yaşındaki (G: 1, P:0) annenin rutin prenatal izlemleri sırasında, 31. Gebelik haftasındaki dişi fetiutsta, ultrasonografik olarak intraabdominal 41x36 mm'lik, uniloküle, ince duvarlı kistik oluşum saptandı; mesane, mide, karaciğer, böbrek, barsaklar normal olarak izlendi (Resim 1).
Sonuç
Fetal ovarian kistler genelde üçüncü trimestirde saptanırlar (3,10). %90-95 unilateral olup literatürde 2x2 cm'en 11x8 cm'ye kadar çaplarda (ortalama 5x5 cm) bildirilmektedir. Genellikle doğuma kadar çaplarında değişme olmaz. Sıklıkla polihidramnios ile beraberdir.
Anahtar Kelimeler

Fetal ovarian kist, ultrasonografi

Giriş
Obstetrik ultrasonografinin yaygın kullanılması ile fetal malformasyonları prenatal tanı koyabilme sıklığı artmıştır. Böylelikle fetal ovarian kistler de daha sık daha kolay tanımlanabilmektedir. Mazenterik, enterik ve oravian kistler birbiri ile çok karıştığında, periodik muayene ve iyi bir gözlemle ayırıcı tanının yapılması gerekir. Ultrasonografik olarak fetal ovarian kist diyebilmek için fetüsün dişi olması,üriner sistem anatomisinin, gastrointestinal organların (mide, ince-kalın barsak) tanımlanması ve normal olduğunun gisterilmesi gerekir (1). Bu sunumda, prenatal izlemler sırasında ultrasonografik olarak saptanan antenatal ve neonatal dönemde seri ultrasonografiler ile izlenen ve postnatal 3. Ayda spontan kaybolan fetal ovarian kist olgusu irdelendi.
Olgular
 Amnion sıvısı miktarı, plasenta büyüklüğü ve görünümü normal idi. 38. Gebelik haftasında doğum eylemi başlayan anne, başpelvis uygunsuzluğu nedeni ile sezaryene alındı.3400 gr ağırlığında 50 cm bir anomali saptanmadı.Postnatal yapılan ultrasonografide over kistinin boyutları 40x30 mm olarak ölçüldü. Yenidoğandan alınan kan örneğinde tümör belirçetleri ve hormon profili normal sınırları idi. Malignite kriterleri, rüptür veya torsiyon bulguları olmadığından olgu izleme alındı.Kist, postnatal 3. Ayda spontan kayboldu.
Tartışma
Fetal ovarian kistlerin görülme sıklığı obtetrik ulrasonografinin yaygın kullanımı ile artmıştır. Insidansı tam olarak bilinmemekle beraber, beş yıl boyunca 21.000 gebelik tarayan Kirkinen ve arkadaşları sekiz fetusta ovarian kist saptanmış ve insidansı 26254de bir olarak belirtmişlerdir (2).
Fetal ovarian kistlerin çoğu benign ve fonksiyonel kistlerdir (1,3). Etyolojilerinde gonadotropinler sorumlu tutulmuş (4,5), ancak ovarian kistlerin bir çoğunda FSH, LH değerlerinin normal olduğu gösterilmiştir(6), Plasental hCG fetal follikülogeneziste majör stimülan hormon olarak belirtilmiş (7), büyük plasentalı fetislarda artmış hCG nedeni ile fetal ovarian kistlerin olufltuğu ortaya atılmıştır (8).
Fetal ölümlerden sonra yapılan otopsilerde, diabetik annelerin bebeklerinde ve Rh izoimmunizasyonlu bebeklerde ovarian kistlere daha çok rastlanmıştır [*9l, [10]. Sakala ve arkadaşlarının bir çalışmasında 66 olgunun ikisinde maternal diabet saptanırkın, hiçbirinde Rh izoimmunizasyonu gözlenmemiştir (1).
Sonuç
 Polihidramnios ile beraber görülen kistlerin çaplarının, polihidramnios bulunmayan olgulardaki kist çaplarında daha büyük olduğu bildirilmiştir (3,11). Diğer sistem anomalileri ile beraberliği nadirdir. Olgumuzda herhangi bir etyolojik neden bulunamadı. Maternal diabet veya Rh izoimmunizasyonu yoktu; yenidoğan hormon değerleri normal sınırlarda, plasenta normal büyüklükte idi. Herhangi bir gross anomali saptanmadı. Fetal ovarian kistler spontan olarak postnatal dördüncü, beşinci aya kadar rezorpsiyona uğrar (1,2,6). Eğer herhangi bir komplikasyon bulgusu yoksa (rüptür, torsiyon veya malginite) beklemek ve izlemek en uygun yaklaşımdır.
Kaynaklar

1.Sakala EP, leon ZA, Rouse GA: Management antentally di- agnosed fetal ovarian cystst. Obstet Gynecol Surv, 6(7): 407-10, 1991.
2.Kirkinen P, Jouppila P: Perinatal aspects of pregnancy complicated by fetal ovarian cyst. J Perinat Me, 13: 245-50, 1985.
3.Nussbaum AR, Saners RC, Hartman DS: Neonatal ovarian cysts: Sonographic patloogic correlation. Radiology, 168: 817-20, 1988.
4.Garel L, Filiartroult D, Brandt M: Antenatal diagnosis of ovarian cysts: Natural history and therapeutic implications. Pediatric Radiol, 21: 182-6, 1991.
5.DiZerega Gs, Ross GT: Clinical relevance of fetal gonadal structure and function. Clin Obstet Gynecol, 23: 849-53, 1980.
6.İkeda K, Suita S, Nakono H: Management of ovarian cysts detected antenatally. J Pediatr Surg, 23: 432-36, 1988.
7.Pryse-Davies J, Dewhurst CJ: The Development of vary and uterus in the fetus, newbom and infant. A morphological and enzyme histochemical study. J Pathol 103: 5, 1971.
8.O'Hagan DB, Pudifiin J, Mickel RE: Antanatal detection of a fetal varian cyst by real-Time ultrasound. A case report. S Afr Med J, 67: 471-5, 1985.
9.Ahlvin R, Bauer W: Luteinized cysts in ovaries of infants born of diabetic mother. Am J Dis Child, 93: 107-10, 1957.
10.DeSa DJ: Follicular ovarian cysts in stillbirth and neonates. Arch Dis Child, 50: 45-50, 1975. 11.Lee GT, Blake SP: Prenatal fetal abdominal ultrasonography and diagnosis. Radiology, 124: 475-50, 1977.
Dosya / Açıklama
Resim 1