Arşiv
Ara

Bu bölümde sistem içerisindeki makaleler arasında arama yapabilirsiniz.

Dergi Kimliği

Online ISSN
1305-3132

Kuruluş
1993

Editor-in-Chief
​Cihat Şen, ​Nicola Volpe

Editors
Daniel Rolnik, Mar Gil, Murat Yayla, Oluş Api

Gebelikte 11-15 hafta gebelikte 11-15 hafta umbilikal kord çapı nomogramı: Editore mektup

Gönül Dinç

Künye

Gebelikte 11-15 hafta gebelikte 11-15 hafta umbilikal kord çapı nomogramı: Editore mektup. Perinatoloji Dergisi 2008;16(1):40-41

Yazar Bilgileri

Gönül Dinç

  1. Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı Anabilim Dalı- Manisa TR
Yayın Geçmişi
Çıkar Çakışması

Çıkar çakışması bulunmadığı belirtilmiştir.

Anahtar Kelimeler

Umbilikal Kord, Nomogram, Editore Mektup

Sayın Editör, Perinatoloji Dergisi 2007; 15(2): 51 - 55 ‘de yayınlanan “Gebelikte 11-15 Hafta Umbilikal Kord Çapı Nomogramı” başlıklı yazıda ilk ve erken ikinci üç ayda umbilikal kord çapı nomogramı oluşturmak ve bu çapın fetal biyometrik parametrelerle ilişkisini ortaya koymak amaçlanmıştır (1). Araştırmanın yöntemi ve verilerin değerlendirilmesi ile ilgili bazı önerilerde bulunmak istiyorum. 1.Yazıda çalışmanın verilerinin Eylül 2003-Mart 2005 tarihleri arasında İstanbul Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği acil ve genel polikliniklerine rutin antenatal kontrol için başvuran toplam 14.000 gebe arasından prospektif kesitsel olarak seçilen 128 gebeden alındığı belirtilmektedir. Yazıda ayrıca alma kriterleri ve dışlama kriterleri de belirtilmiştir. Araştırma kapsamında çalışma döneminde hastanede izlenen 14.000 gebeden alma kriterlerini sağlayıp dışlama kriterlerini içermeyen kadınların hepsine mi ulaşılmıştır, yoksa bu kişilerden random olarak seçilen bir örneğe mi ulaşılmıştır? Çalışma kapsamında bu dönemde alma kriterlerini sağlayıp, dışlama kriterlerini içermeyen kadınlardan gelişigüzel seçilmiş olan 128’ine ulaşılmışsa, araştırma grubunun seçiminde seçmeye bağlı yan tutma (selection bias) olabileceği düşünülmeli ve araştırma raporunda bu konu araştırmanın bir kısıtlılığı olarak belirtilmelidir (2). Ayrıca örnek seçim yöntemi ile ilgili olarak yazıda belirtilmiş olan “prospektif kesitsel“ ifadesi anlaşılmamaktadır. Bu terminoloji ile araştırma tipi tanımlanmak istendi ise yalnızca “kesitsel araştırma” ifadesinin kullanılması uygun olacaktır. 2. Araştırmanın verilerinin sunumu ile ilgili olarak gravida sayısı ve parite sayısı dağılımlarının ortalama ve standart sapma özet istatistikleri ile sunulduğu görülmektedir. Okuyucuları araştırma grubunun gravida sayısı ve parite sayısı dağılımları konusunda daha yeterli düzeyde bilgilendirmek için verilerin yüzde dağılımı -gerekirse veriyi sınıflandırarak- şeklinde sunulmasının daha uygun olacağı görüşündeyim. Çünkü dağılımların standart sapmaları yüksektir ve dağılım aralıkları düşüktür. 3. Araştırmanın Bulgular bölümünde “Umbilikal kord çapı ölçümleri ile gebelik yaşı arasındaki korelasyon: Kordon çapı= 0.69 x Gebelik Haftası - 4.76 (r:0.84.5) formülü ile gösterildi” ifadesi yer almaktadır. Belirtilmiş olan regresyon formülünün hatalı olarak ifade edildiği görüşündeyim. Gebelik haftası ile kordon çapı arsında pozitif yönde korelasyon olduğu için regresyon formülü şu şekilde belirtilmeliydi: Kordon çapı = 4.76+ Gebelik Haftası x 0.69. Ayrıca, regresyon formülünün elde edildiği istatistiksel yöntemle ilgili olarak “basit doğrusal regresyon analizi kullanılmıştır” şeklinde gereç ve yöntem bölümünde bilgi verilmesi gerekirdi. 4. Korelasyon katsayısı (-1) ile (+1) arasında değer alabilir. Araştırma raporunda korelasyon katsayılarının uygun şekilde belirtilmediği görülmektedir. Katsayılar, (r=0.84.5) yerine (r=0.85), (r=77.4) yerine (r=0.77), (r=81.5) yerine r=0.82) şeklinde belirtilmeliydi.
Kaynaklar
1) Özdemir A, Göynümer FG, Gökçen Ö, Yetim G, Karaaslan I..Gebelikte 11-15 Hafta Umbilikal Kord Çapı Nomogramı.Perinatoloji Dergisi 2007; 15(2): 51 - 55.
2) Hennekens HC, Buring JE..Analysis of Epidemiological Studies: Evaluating the Role of Bias.In: Mayrent SL (Ed).Epidemiology in Medicine.Boston-Little, Brown and Company:1987.
Dosya / Açıklama
Tablo 1.
Gebelik haftasına göre kordon çapı ortalaması ve standart sapması.